Menu
A+ A A-

Damee Hawaasummaa

Damee Hawaasummaa

1)  Raawwii imaammataa fi tarsiimoo damee hawaasummaa hordofuu fi xiinxaluun gabaasa xiinxala imaammataa fi tarsiimoo dhiyeessuu,

2)  Yaada imaammataa, tarsiimoo fi sagantaalee damee hawaasummaa bu’a-qabeessa taasisuu danda’an maddisiisuu,

3)  Kallattiiwwanii fi murteewwan Pirezidaantii fi mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaatiin damee hawaasummaa ilaalchisee kennaman raawwachiisuu fi raawwatiinsa isaas dhiyeenyatti hordofuu fi deeggaruu,

4)  Yaada imaammataa, tarsiimooo fi murteewwan damee hawaasummaa irraa pireezdaantiif dhiyaatu xiinxaluun qulqullinaa fi gahumsa isaanii mirkaneessuu,

5)  Dhimmoota damee hawaasummaa bu’a-qabeessa taasisan irratti Pirezidaantiif gorsa kennuu

6)  Gabaasa raawwii karoora hawaasummaa walgahii idilee Caffee Oromiyaatiif dhiyaatu qopheessuun dhiyeessuu fi

7)  Iyyannoo fi komii hiikkaa tarsiimo’aa qabanii fi damicha ilaallatan qorachuun fala akka argatan taasisuu.

 

Seektaroota/Manneen Hojii Damee Dhimma Hawaasummaatiin Hordofamaniifi Deeggeraman

—  Biiroo Barnootaa

—  Biiroo Eegumsa Fayyaa

—  Biiroo Aadaa fi Tuurizimii

—  Biiroo Dhimma Dargaggootaa fi Ispoortii

—  Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa’immanii 

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...