Menu
A+ A A-

Daarektooreetii Dhimmoota Komunikeeshinii fi Pirotokoolii

Daarektooreetii Dhimmoota Komunikeeshinii fi Pirotokoolii

Daarektooreetiin Dhimma Komunikeeshinii fi Prootokoolii hojiiwwan JBAH Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa naannichaan qoratamee bifa walfakkaatuun akka hojiirra oolu waajjirichaaf ergame akkaataa caasaa sadarkaa tokkoffaaf taa’eetiin gurmaa’ee hojiisaa kan gaggeessu ta’ee, hojiiwwan prootokoolii armaan gaditti tarreeffaman ni raawwata.

1)  Murteewwan pirezidaantichaan kennaman qulqullinaan galmeessuu, gurmeessuu fi sirnaan qabachuun dhimmoota raawwatiinsa argachuu qaban adda baasuun  Ittigaafatamaa Waajjiraaf yeroo yeroon dhiyeessuu,

2)  Keessummoonni biyya alaa yemmuu naannoo keenya dhufan sagantaa qopheessuu, simachuu, sagantaa qabsiisuu fi hoggansa ol’aanaa waliiin walqunnamsiisuu,

3)  Bakka Pirezidaantiin hojiif socho’an hundatti sirni keessummeessaa sadarkaa isaa eege taasifamuusaa mirkaneessuu,

4)  Qondaaltonni naannoo keenyaa yemmuu biyya alaa deeman gaggeessuu fi yemmuu deebi’an simachuu,

5)  Naannoo keenya bakka bu’uun tuuta gara biyya alaa deemuuf viizaa fi paaspoortii raawwachiisuu,

6)  Badhaasa fi kennaawwan qaamota adda addaaf preezidaantichaan kennaman ni qopheessa.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...