Menu
A+ A A-
 1. Hundeeffama WPBMNO 

Waajjirri Pirezidaantii yoom akka hundaa’ee ragaan qofaatti ibsu yoo jiraatuu baate illee hundeeffamni waajjirichaa hundeeffama Mootummaa naannichaa wajjin kan deemuu fi Hagayya 1984 akka ta’e ragaaleen adda addaa ni mul’isu. Waajjirri Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Pirezidaantii fi Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo (Kaabineen) aangoo fi hojii Heera Mootummaatiin kennameef raawwachuu akka danda’an deeggaruuf kan hundeeffameedha. Ergamni Waajjirichaas aangoo fi hojiin Pirezidaantiif Heera Mootummaa Naannoo Keewwata 57 irratti akkasumas Mana Maree Bulchiinsaaf (Kaabineef) Keewwata 55 irratti kennaman raawwatamuu akka danda’an haala mijaahaa uumuu, fi deeggarsa teeknikaa fi ogummaa kennuudhaan bulchiinsa gahumsa qabu taasisuudha. Kana malees, Labsii Lakk. 162/2003 Aangoo fi Hojii Qaama Raawwachiiftuu Mootummaa Naannichaa irra deebiidhaan murteessuuf baheen gaheen waajjirichaa irra deebi’amee labsamuudhan waajjirichaaf aangoon guddaan kennamee jira. Waajjirichi hojiiwwan siyaas-dinagdee fi hawaasummaa Karoora Guddinaafi Traanisformeeshinii Waggaa Shanii haala amansiisaa ta’een raawwachuu fi raawwachiisuu keessatti gahee hoggansaa kallattii irraa eegamu gahumsaan bahuun Pirezidaantii fi Kaabineef deeggarsa amansiisaa kennuu qaba.  Kanaan walqabatees aangoo fi hojii Labsii Lakk. 162/2003 Keewwata 14 irratti kennameef kana raawwachuuf hojimaataa fi caaseffama barbaachisu diriirsuun waan barbaachisuu fi akkasumas hanqinaalee hojimaataa fi dandeettii waajjirichi yeroo dheeraaf keessa ture bu’uura irraa furuun jaarmiyaa kaayyoo hundeeffameef gahumsaan raawwachuu danda’u akka ta’u qorannoo sirreeffama jaarmiyaa taasifameera.

 1. Hundeeffama WPBMNO 

Waajjirri Pirezidaantii yoom akka hundaa’ee ragaan qofaatti ibsu yoo jiraatuu baate illee hundeeffamni waajjirichaa hundeeffama Mootummaa naannichaa wajjin kan deemuu fi Hagayya 1984 akka ta’e ragaaleen adda addaa ni mul’isu. Waajjirri Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Pirezidaantii fi Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannoo (Kaabineen) aangoo fi hojii Heera Mootummaatiin kennameef raawwachuu akka danda’an deeggaruuf kan hundeeffameedha. Ergamni Waajjirichaas aangoo fi hojiin Pirezidaantiif Heera Mootummaa Naannoo Keewwata 57 irratti akkasumas Mana Maree Bulchiinsaaf (Kaabineef) Keewwata 55 irratti kennaman raawwatamuu akka danda’an haala mijaahaa uumuu, fi deeggarsa teeknikaa fi ogummaa kennuudhaan bulchiinsa gahumsa qabu taasisuudha. Kana malees, Labsii Lakk. 162/2003 Aangoo fi Hojii Qaama Raawwachiiftuu Mootummaa Naannichaa irra deebiidhaan murteessuuf baheen gaheen waajjirichaa irra deebi’amee labsamuudhan waajjirichaaf aangoon guddaan kennamee jira. Waajjirichi hojiiwwan siyaas-dinagdee fi hawaasummaa Karoora Guddinaafi Traanisformeeshinii Waggaa Shanii haala amansiisaa ta’een raawwachuu fi raawwachiisuu keessatti gahee hoggansaa kallattii irraa eegamu gahumsaan bahuun Pirezidaantii fi Kaabineef deeggarsa amansiisaa kennuu qaba.  Kanaan walqabatees aangoo fi hojii Labsii Lakk. 162/2003 Keewwata 14 irratti kennameef kana raawwachuuf hojimaataa fi caaseffama barbaachisu diriirsuun waan barbaachisuu fi akkasumas hanqinaalee hojimaataa fi dandeettii waajjirichi yeroo dheeraaf keessa ture bu’uura irraa furuun jaarmiyaa kaayyoo hundeeffameef gahumsaan raawwachuu danda’u akka ta’u qorannoo sirreeffama jaarmiyaa taasifameera.

Aangoo fi Hojii Waajjira Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

 

2. Aangoo fi Hojii Waajjira Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Waajjirri Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Heera Mootummaa Naannichaa fooyya’ee bahe labsii lakk.46/1994 keewwata 59 irratti hundaa’uun, Preezidaantichi aangoo fi hojii Heera Mootummaa naannichaa keewwata 57 jalatti tarreeffamee kennameef gahumsaan raawwachuu akka danda’u, akkasumas  Manni Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa aangoo fi hojii Heera Mootummaa naannichaa fooyya’e keewwata 55 jalatti kennameef sirnaan ba’achuu akka danda’u deeggaruuf kan hundeeffameedha. Kanarraa hubachuun kan danda’amu waajjirichi qaama raawwachiiftuu ol’aanaa Mootummaa Naannoo Oromiyaa kan ta’an Pirezidaantii fi Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa deeggaruuf kan hundeeffame ta’uu isaati.

Haata’u malee, hubannoo irra-keessaa qofa qabaachuun qaamni keessaas ta’e qaamni alaa waajjirichi ittigaafatamummaa guddaa akka hin qabnetti hubachaa tureera. Hojiiwwan bu’uura Heeraa kanaan waajjirichaaf kennaman hojiiwwan tajaajila deeggarsaa kan akka humna namaa, meeshaa hojii fi faayinaansii dhiyeessuu irratti kan xiyyeeffate jedhamee waan hubatamaa tureef qaama waajjiricha hogganu birattis ta’e caasaa mootummaa naannichaa biroo biratti ergama waajjirichi qabu irratti hubannoo guutuun hinturre. Gama biraatiin aangoo fi hojii keewwata 59, xiqqaa 5 irratti taa’een, “hojiiwwan biroo pirezidaantichaan kennamaniif ni raawwata” kan jedhu bifa lamaan hubatamaa ture. Karaa tokkoon hojiiwwan pirezidaantichaaf kennaman kamiyyuu raawwachuu keessatti gahee murteessaa qabaachuu qaba jechuun fudhachuun hojiiwwan pirezidaanticha deeggaruuf raawwataman bira darbuun hojii labsiin manneen hojii kaaniif ifatti kenname bifa waliinmakuun hubachuun turee jira. Karaa biroon immoo waajjirichi hojiiwwan manneen hojii mootummaa naannichaa hordofuu keessatti akka gahee hin qabnee fi hojiiwwan tajaajila deeggarsaa qofa hojjechuuf akka hundeeffametti ilaaluun rakkoo hubannoo yeroo dheeraaf tureedha. Haata’u malee, ergama waajjirichaa agarsiiftuuwwan armaan gaditti tarreeffamaniin mirkaneeffachuun ni danda’ama.

1.    Bu’uurri hundeeffama waajjirichaa, Heera Mootummaa Naannichaa ta’uu isaa

2. Kaayyoon waajjirichi hundeeffameef Pirezidaantii fi Mana Maree Bulchiinsaa Mootummaa Naannichaa (qaama raawwachiiftuu ol’aanaa) deeggaruuf ta’uu isaa

3.   Waajjirichi miseensa Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa keessaa isa tokko ta’uu isaa

4.. Gaaffiiwwan murtii Pirezidaantii ykn murtii Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa gaafatan adeemsa hojimaata waajjirichaa keessa kan darbu ta’uu isaa

5Murtiiwwan Pirezidaantichaan ykn Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiin kennaman gama waajjirichaatiin qaama dhimmi ilaallatuuf kan darbanii fi hojiirra oolmaan isaaniis waajjirichaan kan hordofaman ta’uu isaati.

 Bara kana keessa aangoo fi hojii qaama raawwachiiftuu mootummaa naannichaa irra-deebiidhaan murteessuuf bahe labsii lakk. 162/2003 keewwata 14 irratti aangoo fi hojii ifatti tarreeffamee Waajjira Pirezidaantiif kennaman:

1)Aangoo fi hojiin waajjira kanaaf Heera Mootummaa Naannichaan keewwata 59 jalatti tumamee kenname akkuma eegametti ta’ee aangoo fi hojii armaan gadii ni qabaata:

2)Murteewwan mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaa fi Pirezidaantiin kennaman ol'aantummaan ni raawwachiisa, raawwatiinsa isaas dhiyeenyatti hordofuun deeggarsa ni kenna,

3)Ragaawwan tarsiimo’aa fi yaada murtee dhiyaatan xiinxaluu fi qindeessuun qulqullinaa fi gahumsa isaanii mirkaneessuun Pirezidaantii fi mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaatiif ni dhiyeessa,

4)Komii fi gaaffiiwwan ummataa fi qaamota biroo aangoo fi hojii Pirezidaantii fi mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaa, akkasumas waajjira Pirezidaantii ilaallatan irratti deebii fi murtiin akka kennamu ni dhiyeessa, aangoo isaa kan ta’an irratti deebii fi murtii ni kenna,

5)Tajaajila prootokoolii fi dokumanteeshinii Pirezidaantii fi mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaatiif ni kenna, kan jedhudha.

 

Akkaataa aangoo fi hojii labsii lakk.162/2003 keewwata 14/1 jalatti kennameetiin aangoo fi hojiin heera mootummaa fooyya’e keewwata 59 irratti waajjirichaaf kennaman irra-deebiidhaan aangoo fi hojii waajjirichaa ta’anii akka ittifufan taasifamee jira. Aangoo fi hojiin bu’uura Heera Mootummaa naannichaa keewwata 59n waajjirichaaf kennaman kunneenis:

(1)     Waajjira Mana Marii Bulchiinsa Mootummaa Naannichaa ta’uun ni tajaajila,

(2)     Waajjiricha humnaa fi meeshaan ni gurmeessa,

(3)     Dokumantiiwwan bulchiinsaa qajeellootti ni qaba, ni eega,

(4)     Qaboon yaa’ii mana marii bulchiinsichaa qajeellootti qabamuusaa ni mirkaneessaa, fi

(5)     Hojiiwwan biroo Pirezidaantichaan kennamaniif ni raawwata, kan jedhudha.

Akkaataa aangoo fi hojii Labsii Lakk.162/2003tti waajjirichi pirezidaantichaa fi mana maree bulchiinsaa gahumsaan deeggaruu akka danda’u haala mijaa’aa kan uumu, manneen hojii mootummaa naannichaa birattis hanqinni hubannoo ture akka sirraa’uu fi hojiiwwan hojjechaa jiru gara caaluun kan uwwisu ta’us hojiiwwan waajjirichaan hojjetamaa turanii fi fuula durattis hojjetamuu qaban tokko tokko kan hin hammatiniidha. Hojiiwwan aangoo fi hojii waajjirichaan hinhammatamin garuu waajjirichaan hojjetamuu qabanii fi ifatti aangoo fi hojii waajjirichaa keessatti tarreeffamuu qaban jedhamanii ilaalaman hojiiwwan:

(1) Qindoomina manneen hojii lamaa fi sanaa ol gaafatan qindeessuun raawwachiisuu,

(2) Seerotni mootummaa eegamuu isaanii mirkaneessuu, fi

(3) Hojii yeroo gara yerootti uumamanii fi caasaa dhaabbataan gaggeessuun hindanda’amneedha.

Gama biraatiin, aangoo fi hojiin heera mootummaa naannichaa keewwata 59 keewwata xiqqaa 5 jalatti tuqame ”Hojiiwwan biroo pirezidaantichaan kennamaniif ni raawwata” kan jedhu hiika bal’aa kan qabuu fi guutumaa guutuutti tarreessuuf kan rakkisudha. Kanaafuu, hojiiwwan pirezidaantichaan yeroo kamiyyuu kennaman qaama aangoo fi hojii waajjirichaa ta’anii kan fudhataman waan ta’eef hojiiwwan aangoo fi hojii waajjirchaa keessatti hintarreeffamin kunneen hanga pirezidaantichaan kennamanitti qixuma kanneen labsii ykn heera mootummaa irratti tarreeffamanitti aangoo fi hojii waajjirichaa ta’uun isaanii hubannoo argachuu qaba.

 

Dameewwan Qorannoo fi Hordoffii Imaammataa fi Tarsiimoo fi Gahee Hojii isaanii

 

Dameewwan Qorannoo fi Hordoffii Imaammataa fi Tarsiimoo fi Gahee Hojii isaanii

 

Gorsaa Muummee fi Qindeessaa Dameewwan Qorannoo fi Hordoffii Imaammataa fi Tarsiimoo

1)     Raawwii imaammataa fi tarsiimoo mootummaa naannichaa irratti Pireezidaantichaaf gorsa ni kenna

2)     Dameewwan hordoffii raawwii imaammataa ni qindeessa, ogummaan ni deeggara

3)     Gabaasa xiinxala imaammataa fi tarsiimoo, fi gabaasa raawwii karoora yaa’ii idilee Caffee Oromiyaatiif dhiyaatu damee dameen qophaa’anii dhiyaatan ni qindeessa

4)     Dhimmoota damee lamaa fi isaa ol ilaallatan ykn ‘cross sectoral’ ta’an qindaa’uu fi walsimuu isaanii ni mirkaneessa.

Damee Faayinaansii fi Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa

 

Damee Faayinaansii fi Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa

1)     Raawwii imaammataa fi tarsiimoo damee faayinaansii fi dhaabbilee misoomaa mootummaa hordofuu fi xiinxaluun gabaasa xiinxala imaammataa fi tarsiimoo dhiyeessuu,

2)     Yaada imaammataa, tarsiimoo fi sagantaalee damee faayinaansii fi dhaabbilee misoomaa mootummaa bu’a-qabeessa taasisuu danda’an maddisiisuu,

3)     Kallattiiwwanii fi murteewwan Pirezidaantii fi mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaatiin damee faayinaansii fi dhaabbilee misoomaa mootummaa ilaalchisee kennaman raawwachiisuu fi raawwatiinsa isaas dhiyeenyatti hordofuu fi deeggaruu,

4)     Yaada imaammataa, tarsiimooo fi murteewwan damee faayinaansii fi dhaabbilee misoomaa mootummaa irraa preezdaantiif dhiyaatu xiinxaluun qulqullinaa fi gahumsa isaanii mirkaneessuu

5)     Dhimmoota damee faayinaansii fi dhaabbilee misoomaa mootummaa bu’a-qabeessa taasisan irratti Pirezidaantiif gorsa kennuu,

6)     Gabaasa raawwii karoora damee faayinaansii fi dhaabbilee misoomaa mootummaa walgahii idilee Caffee Oromiyaatiif dhiyaatu qopheessuun dhiyeessuu

7)     Iyyannoo fi komii hiikkaa tarsiimo’aa qabanii fi damicha ilaallatan qorachuun fala akka argatan taasisuu

8)     Gabaasa Mana Hojii Odiitii Mummichaa xiinxaluun yaada murtee dhiyeessuu.

 

Seektaroota/Manneen Hojii Damee Faayinaansii fi Dhaabbilee Misoomaa Mootummaatiin  Hordofamaniifi Deeggeranman

   Biiroo Maallaqaa fi Misoooma Dinagdee

  Biiroo Galiiwwanii

 Abbaa Taayitaa To’annoo Dhaabbilee Misoomaa Mootummaa

 

Damee Qonnaa

 

Damee Qonnaa

1)  Raawwii imaammataa fi tarsiimoo Damee Qonnaa hordofuu fi xiinxaluun gabaasa xiinxala imaammataa fi tarsiimoo dhiyeessuu,

2)  Yaada imaammataa, tarsiimoo fi sagantaalee Damee Qonnaa bu’a-qabeessa taasisuu danda’an maddisiisuu,

3)  Kallattiiwwanii fi murteewwan Pirezidaantii fi mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaatiin Damee Qonnaa ilaalchisee kennaman raawwachiisuu fi raawwatiinsa isaas dhiyeenyatti hordofuu fi deeggaruu,

4)  Yaada imaammataa, tarsiimooo fi murteewwan Damee Qonnaa irraa preezdaantiif dhiyaatu xiinxaluun qulqullinaa fi gahumsa isaanii mirkaneessuu,

5)  Dhimmoota damee qonnaa bu’a-qabeessa taasisan irratti Pirezidaantiif gorsa kennuu,

6)  Gabaasa raawwii karoora damee qonnaa walgahii idilee Caffee Oromiyaatiif dhiyaatu qopheessuun dhiyeessuu, fi

7)  Iyyannoo fi komii hiikkaa tarsiimo’aa qabanii fi damicha ilaallatan qorachuun fala akka argatan taasisuu.

 

Seektaroota/Manneen Hojii  Damee Qonnaatiin Hordofamaniifi Deeggeraman

—  Biiroo Qonnaa

—  Biiroo Bishaanii, Albuudaa fi Inarjii

—  Biiroo Lafaa fi  Eegumsa Naannoo

—  Ejensii Babal’ina Waldaa Hojii Gamtaa

—  Ejensii Mis. Eegumsa Fayyaa Beeyladaa

—  Inistitiyutii Qorannoo Qonnaa

—  Kom. Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa

—  Kom. Qophii fi Ittisa Balaa Oromiyaa

 

Damee Hawaasummaa

 

Damee Hawaasummaa

 

1)  Raawwii imaammataa fi tarsiimoo damee hawaasummaa hordofuu fi xiinxaluun gabaasa xiinxala imaammataa fi tarsiimoo dhiyeessuu,

2)  Yaada imaammataa, tarsiimoo fi sagantaalee damee hawaasummaa bu’a-qabeessa taasisuu danda’an maddisiisuu,

3)  Kallattiiwwanii fi murteewwan Pirezidaantii fi mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaatiin damee hawaasummaa ilaalchisee kennaman raawwachiisuu fi raawwatiinsa isaas dhiyeenyatti hordofuu fi deeggaruu,

4)  Yaada imaammataa, tarsiimooo fi murteewwan damee hawaasummaa irraa pireezdaantiif dhiyaatu xiinxaluun qulqullinaa fi gahumsa isaanii mirkaneessuu,

5)  Dhimmoota damee hawaasummaa bu’a-qabeessa taasisan irratti Pirezidaantiif gorsa kennuu

6)  Gabaasa raawwii karoora hawaasummaa walgahii idilee Caffee Oromiyaatiif dhiyaatu qopheessuun dhiyeessuu fi

7)  Iyyannoo fi komii hiikkaa tarsiimo’aa qabanii fi damicha ilaallatan qorachuun fala akka argatan taasisuu.

 

Seektaroota/Manneen Hojii Damee Dhimma Hawaasummaatiin Hordofamaniifi Deeggeraman

—  Biiroo Barnootaa

—  Biiroo Eegumsa Fayyaa

—  Biiroo Aadaa fi Tuurizimii

—  Biiroo Dhimma Dargaggootaa fi Ispoortii

—  Biiroo Dhimma Dubartootaa fi Daa’immanii

—  Ejensii Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa

 

Damee Industirii fi Misooma Magaalaa

 

Damee Industirii fi Misooma Magaalaa

1)  Raawwii imaammataa fi tarsiimoo damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataahordofuu fi xiinxaluun gabaasa xiinxala imaammataa fi tarsiimoo dhiyeessuu,

2)  Yaada imaammataa, tarsiimoo fi sagantaalee damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataabu’a-qabeessa taasisuu danda’an maddisiisuu,

3)  Kallattiiwwanii fi murteewwan Pirezidaantii fi mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaatiin damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataailaalchisee kennaman raawwachiisuu fi raawwatiinsa isaas dhiyeenyatti hordofuu fi deeggaruu,

4)  Yaada imaammataa, tarsiimooo fi murteewwan damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataairraa Pirezidaantiif dhiyaatu xiinxaluun qulqullinaa fi gahumsa isaanii mirkaneessuu,

5)  Dhimmoota damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataabu’a-qabeessa taasisan irratti Pirezidaantiif gorsa kennuu,

6)  Gabaasa raawwii karoora Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataawalgahii idilee Caffee Oromiyaatiif dhiyaatu qopheessuun dhiyeessuu, fi

7)  Iyyannoo fi komii hiikkaa tarsiimo’aa qabanii fi damicha ilaallatan qorachuun fala akka argatan taasisuu.

Seektaroota/Manneen Hojii Damee Dhimma Industirii fi Misooma Magaalaatiin Hordofamaniifi Deeggeraman

 • Ejeensii Interpiraizii mikiroo xixiqqaa
 • Ejeensii Geejibaa
 •  A/T Daandiiwwanii
 •   Inistitiyutii Pilaanii Magaalotaa
 •    Biiroo Daldalaa fi Misooma Gabaa
 •   Dhaabbata Bulchiinsa Gamoowwan Mootummaa,
 •   Kom. Barnoota Leenjii Teeknikaa fi Ogummaa
 •   Kom. Invastimantii
 •  Waajjira Pirojektii Misooma Manneenii Oromiyaa

 

Damee Dhimma Seeraa

 

Damee Dhimma Seeraa

1)  Raawwii imaammataa fi tarsiimoo damee haqaa hordofuu fi xiinxaluun gabaasa xiinxala imaammataa fi tarsiimoo dhiyeessuu,

2)  Yaada imaammataa, tarsiimoo fi sagantaalee damee haqaa bu’a-qabeessa taasisuu danda’an maddisiisuu,

3)  Kallattiiwwanii fi murteewwan Pirezidaantii fi mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaatiin damee haqaa ilaalchisee kennaman raawwachiisuu fi raawwatiinsa isaas dhiyeenyatti hordofuu fi deeggaruu

4)  Yaada imaammataa, tarsiimooo fi murteewwan qaamolee haqaa irraa preezdaantiif dhiyaatu xiinxaluun qulqullinaa fi gahumsa isaanii mirkaneessuu

5)  Dhimmoota damee haqaa bu’a-qabeessa taasisan irratti Pirezidaantiif gorsa kennuu,

6)  Iyyannoo fi komii hiikkaa seeraa qabanii fi damicha ilaallatan qorachuun fala akka argatan taasisuu, dameelee kaaniifis deeggarsa gorsa seeraa kennuu

7)  Pirezidaantii fi mana maree bulchiinsa mootummaa naannootiif gorsa seera  kennuu,

8)  Wixinee seeraa, qajeelfamootaa fi waliigalteewwan mootummaan mallatteessu qopheessuu, qophaa’anii kan dhiyaatanis xiinxaluun yaada irratti kennuu

9)  Gabaasa raawwii karoora qaamolee haqaa walgahii idilee Caffee Oromiyaatiif dhiyaatu qopheessuun dhiyeessuu

Seektaroota/Manneen Hojii Damee  Dhimma Seeraatiin Hordofamaniifi Deeggeraman

 • Biiroo Bulchiinsaa fi Nageenyaa
 • Biiroo Haqaa
 • Inistitiyutii Leenjii Qaamolee Haqaa
 • Kom. Bulchiinsa Mana Sirreessaa
 • Kom. Poolisii
 • Kom. Namusaa fi Farra Malaammaltummaa

 

Damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataa

 

Damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataa

1)  Raawwii imaammataa fi tarsiimoo damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataa  hordofuu fi xiinxaluun gabaasa xiinxala imaammataa fi tarsiimoo dhiyeessuu,

2)  Yaada imaammataa, tarsiimoo fi sagantaalee damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataa  bu’a-qabeessa taasisuu danda’an maddisiisuu,

3)  Kallattiiwwanii fi murteewwan Pirezidaantii fi mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaatiin Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataa  ilaalchisee kennaman raawwachiisuu fi raawwatiinsa isaas dhiyeenyatti hordofuu fi deeggaruu,

4)  Yaada imaammataa, tarsiimooo fi murteewwan damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataa  irraa Pirezidaantiif dhiyaatu xiinxaluun qulqullinaa fi gahumsa isaanii mirkaneessuu

5)  Dhimmoota damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataabu’a-qabeessa taasisan irratti Pirezidaantiif gorsa kennuu

6)  Gabaasa raawwii karoora Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataa  walgahii idilee Caffee Oromiyaatiif dhiyaatu qopheessuun dhiyeessuu fi

7)  Iyyannoo fi komii hiikkaa tarsiimo’aa qabanii fi dambicha ilaallatan qorachuun fala akka argatan taasisuu3

 

Seektaroota/Manneen Hojii  Damee Ijaarsa Dandeettii fi Qunnamtii Ummataatiin Hordofamaniifi Deeggeraman

—  Biiroo Sivil Sarvisii fi Bulchiinsa Gaarii

—  Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa

—  Dhabbata Raadiyoo fi Televizhiinii Oromiyaa

—  Kolleejii Pablik Sarvisii

—  Ejensii misooma Teknoloojii fi Qunnamtii Odeeffannoo ta’u

 

 

 

Daarektoreetota fi Adeemsawwan hojii Waajjirichaa fi gahee hojii isaanii

 

 1. Daarektoreetota fi Adeemsawwan hojii Waajjirichaa fi gahee hojii isaanii

 Waajjirri Pirezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Yeroo ammaa Daarektoreetota sadii (Daarektoreetii Dhimma Kaabinee, Daarektooreetii Dhimmoota Komunikeeshinii fi Pirotokoolii, Daarektoreetii Dhimma Bulchiinsa,Iyyannoo fi Komii Ummataa) fi Adeemsaalee hojii sadiin(Adeemsa hojii Karoora bittaa bajataa fi bulchiinsa faayinaansii, Adeemsa hojii deeggarsaafi Odiitii keessaa, Adeemsa Hojii misooma bulchiinsa humna namaa) gurmaa’ee hojjataa jira.

   

Daarektoreetii Dhimma Bulchiinsa, Iyyannoo fi Komii Ummataa

 

7.1 Daarektoreetii Dhimma Bulchiinsa, Iyyannoo fi Komii Ummataa

 

Waajjirri Pireezidaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa ergama isaa kan ta’e Hojiirra oolmaa Imaammattootaa fi Tarsiimoowwan Misoomaa fi Bulchiinsa Gaarii gahumsaan hordofuu, deeggaruu fi raawwachiisuun ummata Naannichaa fayyadamaa taasisuuf sochii guddaa taasisaa tureera.

Labsii Mootummaa Naannoo Oromiyaa bifa haaraan bara 2003 qaamota raawwachiiftuu hundeessudhaaf bahe lakk. 163/2003 keewwata 15 irratti aangoo fi hojii armaan gaditti tarreeffaman akka qabaatu taasifamee jira.

Aangoo fi hojii labsiidhaan Waajjirichaaf kennameef keessaa Iyyannoo  fi gaaffiiwwan ummataa, akkasumas qaamota biroo irraa dhihaatuuf aangoo  isaa kan ta’an irratti murtii ni kenna, kan aangoo fi hojii isaatii ol ta’an Pirezidaantii fi Mana Maree Bulchiinsa Mootummaa Naannichaatiif ni dhiyeessa Kan jedhu gama caaseeffama Bulchiinsaa,Iyyannoo fi komii Ummataatiin raawwatamaa tureera.

Waajjirichi aangoo fi gahee hojii kennameef kana bahachuuf waggoota darban qaamota komii ummataa keessummeessan bifa adda addaatiin gurmeessee furmaata laachuuf yaalii hedduu gochaa tureera.

Haata’uu malee, qaamni kun komii fi iyyannoo hawaasicharraa guyyaa guyyaan dhiyaatuuf furmaata laachuuf yaalii gochuu bira darbee madda komii ummatichaa hiikuuf aangoo, hojimaataa fi gurmaa’insa barbaachisu qabaatee hojjechuurratti rakkoon mudachaa   tureera.

Kanaafuu, Waajjirichi qaama keessummeessa iyyannoo fi komii ummataa haala iftooma qabuu fi hojimaata qulqulluu ta’een gurmaa’ee kallattii fedhii ummatichaa guutuu danda’uun hojjechiisuu waan barbaadeef garee of danda’e qaama dhimmi isaa ilaallatu waliin tahudhaan ijaaree gara Naannoolee ollaatti bobbaasuudhaan sirna keessummeessa komii fi iyyannoo irratti muuxannoo gaarii jiru fudhachudhaan Dambii fi Gurmaa’insa haaraa akka qophaa’u taasiseera

 

7.4.1 Aangoo fi gahee hojii Hojii Dhimmoota Bulchiinsaa, Iyyannoo fi Komii Ummataa labsii lak.154/2005tiin kenname

 

 1. Dhimma madda iyyannoo fi komii ta’an irratti qorannoo fi qu’annoo gaggeessee qaama dhimmi ilaaluuf ni dhiyeessa, ka’umsa irraa fala akka arggatan ni taasisa, raawwii isaa ni hordofa.    
 2. Iyyannoo fi komii kenniinsa tajaajila qaamolee Raawwachiistuu Naannichaa irratti dhiyaatan ni qorata, bu’aa argate qaama iyyanni yookiin komiin irratti dhiyaateef ni kenna, kan hin sirreessine yoo ta’e qaama dhimmi ilaaluuf ni dhiyeesa, raawwii isaa ni hordofa.
 3. Ragaa iyyata yookiin komii dhiyaate qulqulleessuuf barbaachisu qaama Mootumma kamiyyuu gaafatanii argachuu fi sanadoota adda addaa fudhatanii qorachuuf aangoo ni qabaata.
 4. Murtii sadarkaa sadarkaan kennaman ilaalanii raggaasisuu, fooyyessuu yookiin jijjiiruun murtii barbaachisaa ta’e kennuu ni danda’a.
 5. Hawaasaaf haala iyyannoo fi komiin ittiin dhiyaatu ilaalchisee hubannoo kennu irratti qaama dhimmi ilaalu wajjin ni hojjeta.
 6. Qaamolee Mootummaa fi Miti-Mootummaa bulchiinsa gaarii dhugoomsuuf sirna dimokraasii dagaagsuuf hojjatan waliin qindoominan ni hojjata.
 7. Manneen Hojii Mootummaa keessatti qaama iyyannoo fi komii miidhaa bulchiinsaa hordofu akka gurmaa’u ni taasisa, walitti dhufeenya hojii ni qabaata.
 8.  Bulchiinsi gaariin haala qabatamaa Naannootiin hojiirra akka oolu ni taasisa, hojiirra oolmaa isaa ni hordofa, ni deeggara.
 9. Qorannoo fi gamagama hojimaata kenniinsa tajaajilaa ni gaggeessa, bu’aa fi furmaata argame qaama dhimmi ilaaluuf ni dhiyeessa, akka hojii irra oolu yoo murta’ee hojii irra ooluu isaa ni hordofa.
 10. Dhimmoota leenjii fi hubannoo bulchiinsa gaarii uumuu irratti Biiroo Siviil Sarviisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa waliin qindoominaan ni hojjata, leenjiin akka kennamu haala ni mijeessa, bu’aa isaa ni madaala.
 11. Mana Hojii Mootummaa sadarkaan argamu keessatti bulchiinsa gaarii dhugoomsuu sirna danddeessisu diriiruu isaa ni mirkaneessa.
 12. Komii fi iyyannoo irratti qo’annoo fi qorannoo ni gaggeessa, bu’aa argame hojii irra ni oolcha.
 13. Seeraa fi hojimaanni miidhaa bulchiinsaa sirreessuuf gufuu ta’an qorachuun akka sirraa’u yaada ni dhiyeessa.
 14. Raawwii hojii caasaalee Dhimmoota Bulchiinsaa, Iyyannoo fi Komii Ummataa sadarkaa sadarkaan jiran ni hordofa, ni deeggara.
 15. Bulchiinsa gaarii mirkaneessu fi iyyannoo fi komii ummataa hiikuu irratti dhaabbilee fi waldaalee hawaasaa waliin qindoominaan ni hojjeta.

 

 

Daarektoreetii Dhimma Kaabinee

 

Daarektoreetii Dhimma Kaabinee

1)  Tajaajila dokumanteeshinii mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaatiif kennuu,

2)  Qaboo yaa’ii mana maree irratti qabamu barreeffamaanis ta’e sagaleedhaan waraabuun qopheessuu fi haalaan gurmeessuu

3)  Murtiiwwan mana mareetiin darban qindeessuun qaama dhimmi ilaaluuf akka dabran I/G/ waajjiraatiif dhiyeessuu

4)  Murtiiwwanii fi ragaalee mana maree bulchiinsa mootummaa naannichaa qulqullinaan qabuu fi gurmeessuu fi

5)  Ajandaawwan mana maree BMNOtiif dhiyaatan qindeessuun dursee miseensota mana mareef dhaqqabsiisuu

 

Daarektooreetii Dhimmoota Komunikeeshinii fi Pirotokoolii

 

 Daarektooreetii Dhimmoota Komunikeeshinii fi Pirotokoolii

     Daarektooreetiin Dhimma Komunikeeshinii fi Prootokoolii hojiiwwan JBAH Biiroo Dhimmoota Komunikeeshinii Mootummaa naannichaan qoratamee bifa walfakkaatuun akka hojiirra oolu waajjirichaaf ergame akkaataa caasaa sadarkaa tokkoffaaf taa’eetiin gurmaa’ee hojiisaa kan gaggeessu ta’ee, hojiiwwan prootokoolii armaan gaditti tarreeffaman ni raawwata.

1)  Murteewwan pirezidaantichaan kennaman qulqullinaan galmeessuu, gurmeessuu fi sirnaan qabachuun dhimmoota raawwatiinsa argachuu qaban adda baasuun  Ittigaafatamaa Waajjiraaf yeroo yeroon dhiyeessuu,

2)  Keessummoonni biyya alaa yemmuu naannoo keenya dhufan sagantaa qopheessuu, simachuu, sagantaa qabsiisuu fi hoggansa ol’aanaa waliiin walqunnamsiisuu,

3)  Bakka Pirezidaantiin hojiif socho’an hundatti sirni keessummeessaa sadarkaa isaa eege taasifamuusaa mirkaneessuu,

4)  Qondaaltonni naannoo keenyaa yemmuu biyya alaa deeman gaggeessuu fi yemmuu deebi’an simachuu,

5)  Naannoo keenya bakka bu’uun tuuta gara biyya alaa deemuuf viizaa fi paaspoortii raawwachiisuu,

6)  Badhaasa fi kennaawwan qaamota adda addaaf preezidaantichaan kennaman ni qopheessa.

 

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...