Menu
Prev Next
A+ A A-

Daandin Qilleensichaa ogeeyyii xiyyaara suphan biyyoota Afrikaaf erguu jalqabe

Finfinnee,Bitootessa 12,2008 (oromiapo); Daandiin Qilleensa Itiyoophiyaa dandeettii ogeeyyii suphaa isaa guddisuun biyyoota Afrikaaf erguu jalqabe jedhe.

Daadin Qilleensichaa wiirtuu suphaa biyya keessaa baasii Doolaara Ameerikaa kuma dhibban babal’isaa akka jiru hime.

Dhibbantaa 77 irra kan ga’e ijaarsi wiirtichaa si’a tokkotti hamma xiyyaarota 10 keessummeessuu akka danda’uu fi biyyoota birootifis tajaajila laachuu akka danda’utu himameef.

 

Ijaarsi bu’uuraa baay’inaan xumuramaa kan jiru yoo ta’u, hamma Hagayya 2008 guutumaa guututti kan xumuramu ta’uu isaatu dubbatame.

Daandii Qilleensichaatti Daayreektara Wiirtuu Suphaa kan ta’an obbo Zaman Naggaa humna namaa leenji’ee ga’umsa qabu horachuudhafis ciminaan hojjechaa akka jiran dubbatan.

Daandichi humna ammaa amma qabuun Maalaawii, Ruwaandaa fi Kaameruunitti erguun hojjechaa jira jedhan.

Ogeeyyiin Daandii Qilleensichaa kan ergaman dandeettii dhaabbatichi horate akka muul’isanii fi tajaajila suphaas akka laataniif yoo ta’u, tajaajila amma laatamaa jiru fulduratti cimsuun biyyooyta Afrikaa keessatti wiirtuulee suphaa banuufis karoora akka qabu himaniiru jechuun Haylayyasuus Siyyuum gabaasera.

FBC

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...