Menu
Prev Next
A+ A A-

Lammiileen qa’ee fi qabeenya isaaniirraa buqqa’an irra jireessi bakka duraatti deebi’uu hin fedhan- qorannaa

 

 

 

Finfinnee, Sadaasa 8,2010 -Qorannoon koreen gargaarsaa fi deebisanii dhaabuu geggeesse akka muul’isutti lammiileen naannoo Somaalee Ityoophiyaarraa buqqa’an irra caalan isaanii bakka dhufanitti deebi’uu hin barbaadan.

Walitti qabaan korichaa Dooktar Abarraa Dheeressaan akka jedhanitti lammiilee qa’ee fi qabeenya isaanii dhiisanii buqqa’an keessaa %97 bakka dhufanitti deebi’uu hin fedhan.

Akka qorannichaatti, lammiilee naannoo Somaaleerraa buqqa’an %3 hin caalle sababa qabeenya gurguddaa achii qabanii fi gartokkee maatii isaanii achitti dhiisanii waan buqqa’aniif garasitti deebi’uuf dirqamna jedhaniiru.

Lammiilee naannoo Somaalee Ityoophiyaarraa buqqa’an miidhaa isaanirra gahuu fi wabii waan hin qabneef garasitti deebi’uu hin feenu jechuu isaanii Biiroon Dhimmoota Koominikeeshinii Oromiyaa addeessera.

Koreen gargaarsaa fi deebisanii dhaabuu lammiilee kunneen muuxannoo, dandeettii fi fedhii isaaniirratti hundaa’uun hojii deebisanii dhaabuu hojjechuuf hojii qorannoo odeeffannoo haala buqqaatota kanaa geeggeeffamaa jiru xumurarraa gahuu ifoomsera.

Lammiilee sababa walitti bu’iinsa kanaan naannoo daangaa Oromiyaatii buqqa’an bakka dhufanitti deebi’anii jiruufi jireenyasaanii akka geeggeeffataniif korichi hojjechaan jira jedheera.

Lammiileen naannoo Somaalee Ityoophiyaarraa qa’ee fi qabeenyasaanii dhiisanii dhufan 145,445 yoo ta’an, lammiileen naannoo daangaa Oromiyaa buqqa’an 458,488 walumatti lammiileen buqqa’an 603,933 akka ta’an ibsameera.

Lammiilee kunneen deebisanii dhaabuuf haaldureewwan barbaachisu mootummaa naannichaa wajjin ta’uun poteenshaala jiruu fi fedhiisaanii, muuxannoo fi ga’umsa isaanii irratti hundaa’uun yeroo gabaabaa keessatti hojiitti ni galus jedhameera.(FBC) 

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...