Menu
Prev Next
A+ A A-

Koonfaransiin dhaabbatumaa DhDUO 7ffaan xumurame

 

 
Koonfaransiin dhaabbatumaa DhDUO 7ffaan xumurame
 

Finfinnee, Onkololeessa 23,2010 –Koonfaransiin dhaabbatumaa DhDUO 7ffaan Onkololeessa 19 hanga 23,2010tti magaalaa Adaaamaa galma Abbaa Gadaatti geggeeffamaa ture xumurame.

 

Koonfaransichi bakka dura taa'aan Dhaabbata Demokraatawa Ummata Oromoo obbo Lammaa Magarsaa dabalatee, Dooktar Warqinah Gabayyoo fi Dooktar Abiy Ahimad argamanitti gaggeeffamaa tureera.

koomm.jpg

Hirmaattonni koonfaransichaa ibsa ejjannoo abbaa qabxii 10 baafachuun waltajjii isaanii har'a sa'a 7:00tti xumuraniiru.

Qaama haaromsa gadi fageenyaa kan ta’e koonfransiin dhaabbattumma kun, sochii haaromsaa keessatti waadaa ummataaf galame raawwii isaa gamaaggamuun kallattiin qabsoo itti aanu kaa’ameera.

Gaaffiiwwan siayaasaa, diingdee fi haawaasummaa ummanni qabu hundi karaa nagaa fi dimokraatawaan tartiiban deebii argachuu akka qabu koonfaransichaan walii galameera.

Injifannoowwan hanga ammaatti sochii haaromsaatin argaman kunuunsuu fi boqonnaa itti aanutti ceesisuun murteessaa akka ta’e ka’eera.

Tokkummaa ummata Oromoo, walamantaa fi waldhaggeeffachuu ummamaa dhufe akka caraatti fayyadamuun, abdii ummatni hoggansa haaromsaa gubbaadhaa hanga dakaatti jiru irratti horachuu calqabe cimsuun qabsoo ummata Oromoo injifannoo cululqaatti ceesisuun murteessaa akka ta’e waliigalameera.

Koonfaransichaan faayidaa ummataa kabachiisuuf sirna feedaraaliizimiin ala carraan biraa akka hin jirre hubachuun, hanqinootaa fi rakkoowwan ijaarsa sirna federaalizimii keessatti numudatan obsaa fi miira itti gaafatumummaa ol’aanaadhaan hiikaa, tokkummaa Ityoophiyaa cimsuun, mirgi heerri moottummaa ummataaf kenne utuu hin ququnxuramin karaa guutuu ta’een akka hojii irra oolu gochuuf qaboo ol’aanaan akka barbaachisu walii galtee irra gahamee jira.

 

Nageenya ummata naannoo booressuuf shira kiraa sassaabdotni saamicha itti fufsiisuuf jecha ummata irratti xaxaniin lubbuu, qaamaa fi qabeenya ummataa irratti miidhaan qaqqabsiisaa jiran akka dhaabbatu karaa nagaa ta’een irratti qabsaa’uufis waliigalameera.

Sabaa fi sablammootni naannoo Oromiyaa keessa jiraatan sodaa tokko malee hojjetanii akka bulanii fi humna qabsoo ummatichaa ta’anii akka itti fufan taasisuuf hojiin hojjetamaa jiru kan cimu ta’uun eerameera.

Kallattiin koonfiransii dhaabbattummaa kanaan kaa’ames guutuutti akka hojiirra oolu hoggansi, miseensi, dargaggoo, dubartoonni, hojjettoonni mootummaa fi ummatni ga’ee isaanirraa eegamu akka ba’an waamichi dhiyaatera.(FBC)

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...