Menu
Prev Next
A+ A A-

Yaa'ii Ariifachiisaa 2ffaa Waggaa 2ffaa Bara Hojii caffee 5ffaa gaafa guyyaa 12-13 gaggeeffameen muudama haaraa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa dabalatee muudamoota adda addaa mirkaneesse.

Kab. Obbo Lammaa Magarsaa Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Onkolollessa 13,2009(oromiapo.gov.et)Yaa'iin kunis, Mootummaan Naannoo Oromiyaa haaromsa jalqabame hojiirra oolchuuf qorannoowwan bal'aa rakkoowwan akka naannoo keenyaatti uumamaniin wal-qabatee gaggeeffamerratti hundaa'uun  gaaffiifi komii uummataa gama hundaan ka'aa tureefi itti jiruuf haala deebii kennuu danda'uun caasaalee mootummaa ga'umsa, dandeettii, muuxannoofi quuqama uummataa qabaniifi uummata tajaajiluun fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu ni danda'u jedhee itti amane muudamaaf dhiheessuun muudama isaanii mirkaneessee jira.

 

 

      Kab Obbo Isheetuu Dassee                           Kab. Obbo Umar Huseen

                  Af-yaa’ii Caffee MNO                       Itti Aanaa Pirezidaantii MNO

 

 

Miseensota Kaabinee Mootummaa Naannoo Oromiyaa

 

Obbo Elemaa Qaamphee Odiitera                     Aadde Hiruut Birasaa Komishinera Kom.

Muummichaa Oromiyaa                                     Namuusa fi F/Malaamaltummaa Oromiyaa

             Obbo Geetuu Wayyeessaa Daar. Ol. DhRTO

 

Muudamonni kunneenis:

 1. Kabajamoo Obbo Isheetuu Dasee Af-yaa'ii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa
 2. Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa - Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa
 3. Kabajamoo Obbo Umaar Huseen Itti Aaanaa Pirezidaanitii Mootummaa naannoo Oromiyaa fi Hoogganaa Biiroo Puubilik Sarvisiifi Qabeenya Humna namaa
 4. Obbo Abiiyyii Ahimeed Sad. Itti Aanaa Pirezidaantiitti Hoogganaa Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii Oromiyaa
 5. Obbo Silashii Geetaahun Sad. Itti Aanaa Pirezidaantiitti Hoogganaa Biiroo Qonnaa Oromiyaa
 6. Obbo Tolasaa Tarrafaa Hoogganaa Biiroo Maallaqaafi walta'iinsa Dinagdee Oromiyaa
 7. Obbo Biraanuu Tsaggaayee Hoogganaa Biiroo Haqaa Oromiyaa
 8. Dr. Darajjee Guddataa Hoogganaa Biiroo Eegumsa Fayyaa ORomiyaa
 9. Dr. Asan Yasuuf  Abbaa Taayitaa Eegumsa Naannoo Bosonaafi Jijjiirama Qilleensaa Oromiyaa
 10. Dr. Tashoomee Addunyaa Komishinera Komiishinii Karooraafi Dinagdee Oromiyaa
 11. Obbo Habtaamuu H/Mikaa'eel - Hogganaa Biiroo Ispoortiifi Dargaggoo Oromiyaa
 12. Inj. Biraanuu Baqqalaa - Hoogganaa Biiroo Konistiraakshinii Oromiyaa
 13. Obbo Damballaash G/Mikaa'eel - Hoogganaa Biiroo Bulchiinsaafi Nageenyaa Oromiyaa
 14. Aadde Loomii Badhoo - Hooggantuu Biiroo Aadaafi Tuuriizimii Oromiyaa
 15. Obbo Asaffaa Tumsaa - Hoogganaa Biiroo Bishaan, Albuudaafi Inarjii Oromiyaa
 16. Aadde Aziizaa Abduu - Hooggantuu Biiroo Dhimma Dubartootaafi Daa'immanii Oromiyaa
 17. Obbo Wondimmaagenyi Galataa - Hogganaa Biiroo Daldalaafi Misooma Gabaa Oromiyaa
 18. Obbo Kaasayee Abdiisaa - Hoogganaa Biiroo Barnoota Leenjii Teekiniikaafi Ogummaa Oromiyaa
 19. Obbo Biraanuu Fayyisaa -  Itti Gaafatamaa Waajjira Pirezidaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa
 20. Obbo Elemaa Qaamphee – Hooggana Mana Hojii Odiitera Muummichaa Oromiyaa
 21. Aadde Hiruut Birasaa - Komishinera Komiishinii Namuusaafi Farra Malaammaltummaa Oromiyaa
 22. Obbo Geetuu Woyyeessaa – Daarkteera Olaanaa Dhaabbata Raadiyoofi Televejinii Oromiyaa ta'uun muudamanii jiru.
back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...