Menu
Prev Next
A+ A A-

Yaa'ii Ariifachiisaa 2ffaa Waggaa 2ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa gaafa guyyaa 12-13 Adaamaatti taa'een muudama Kabajamoo Obbo Isheetuu Dassee Af- Yaa'ii Caffee Mootummaa Naannoo Oromiyaa akka ta'aniif sagalee guutuun raggaasise.

Onkolollessa 13,2009(oromiapo.gov.et)Bakka bu'aa Mootummaa Ka'an Itti gaafatamaan waajjira Giddu galeessaa DhDUO obbo Bakaar Shaallee obbo Esheetuu Dasseen itti gaafatamummaan hojii sadarkaa adda addaarratti hojjetaa turaniin amanamummaa, itti gaafatamummaafi gahumsaan bahachaa waan turaniif muuxannoo hoggansaafi barnoota qaban giddu galeessa godhachuun Af- yaa'ii Caffee Mootummaa naannoo oromiyaa ta'uun uummata akka tajaajilaniif muudamni isaanii miseensota Caffeen akka mirkanaa'uuf dhiheessaniiru. Muudama dhihaate kanas miseensonni caffee sagalee guutuun mirkaneessanii jiru.

Kabajamoo Obbo Isheetuu Dassees haala dimokiraatawaa ta'een kabajamoo Af-yaa'ii Caffee MNO duraanii obbo Lammaa Magarsaa waliin sirna wal-harkaa fuudhinsa aangoo taasisanii jiru.

Kabajamoo Af-yaa'ii Caffee MNO ta'uun kan muudaman Obbo Isheetuu Dassees haasaa taasisaniin Af-yaa’ii Caffee MNO ta'anii akka tajaajilaniif filatamuu isaaniitiif kabajamtoota miseensota caffee galateeffachuun gammachuu isaanitti dhagahame ibsatanii jiru.

Heera Mootummaa Naannoo keenyaarraatti akkuma ifaan taa'etti Caffeen Mootummaa Naannoo Oromiyaa qaamolee Mootummaa naannichaa keessaa isa tokkoofi aangoo seera tumuu, seeronni tumaman hojiirra oolanii fayyadamummaa uummataa mirkaneessaa jiraachuusaanii hordofuufi to'achuu akkasumas bakka bu'aa uummata naannichaa ta'uun aangoo siyaasaafi seeraa olaanaa qabu akka ta'e haasaa taasisaniin dubbatanii jiru.

Dabalataanis, Caffeen kun aangoosaa akkaataa hojimaata isaarratti tumameen raawwachuun isaa rakkooleen adda addaa qaamota mootummaa keessatti mul'ataa jiruufi madda komii uummataa ta'an furamanii misoomaafi nageenyi amansiisaan nannichaa keessatti akka mirkanaa'u taasisa waan ta'eef yeroo kamuu caalaa ciminaan hojjechuu kan nu gaafatudha jedhan.

Rakkoolee jiran hundeerraa maqsuun misooma uummanni keenya hawwu akka mirkanaa'uufi bulchiinsi gaariin akka dhugoomu gochuu keessatti Caffeen gama tokkoon seerota rakkoolee kanneen bu'uurrarraa dhabamsiisan baasuudhaan gama biraatiin immoo hojii hordoffiifi to'annoo wal-irraa hin citneefi hirmaannaa uummataan deeggerame, akkasumas, itti gaafatamummaa hordofsiisu lafa qabsiisuun sochiin haaromsa naannoofi biyya keenyaa akka galma gahu haala barame keessaa bahuun karaa adda ta'een cimee hojjechuu akka qabu kabajamoo Af- yaa'ii Caffee MNO obbo Isheetuu Dasseen dubbataniiru.

Dabalataanis, Mootummaan kun Mootummaa uummataa waan ta'eef hirmaannaa uummataatiin ala hojiin mootummaa qofaan karoorfamus ta'e raawwatamu akka hin jirre himaniiru.

Sadarkaa kamittuu, hanqinni raawwii jiraatullee, hojii mootummaan keenya hojjetu kamuu hirmaannaafi fayyadamummaa uummataa giddu-galeessa kan godhate akka ta'e uummata keenya caalaa qaamni ragaa bahu akka hin jirre Kabajamoo Af-yaa'ii Obbo Isheetuun haasaa taasisaniin ibsaniiru.

Kanaafuu, uummata bakka bu'uunis ta'e akka mootummaatti itti gaafatamummaa qaban hubachuufi sochii waliigalaa qaamoleen mootummaa taasisaniin wal-qabatee rakkoolee mudatan hojimaata jiru cimsuun hiika hanqinaalee raawwii keessatti immoo serreessaa deemuu keessatti gaheen uummataa isaa kanaan duraa caalaa guddisuun mootummaa isaanii bukkee dhaabbachuun akka deeggeraniifi tumsa akka taasisaniif kabajamoo Af-yaa'iin waamicha isaanii dabarsaniiru.

Dhumarrattis, Af-yaa'ii ta'uun Caffee tajaajiluun itti gaafatamummaa Dhaaba isaaniifi kabajamoo miseensota Caffeen itti kenname bahachuuf waan isaanirraa eegamu hunda gumaachuuf irra deebi'anii waadaa seenuun jijjiirama uummanni barbaadu akka galma gahuuf deeggersi uummataafi kabajamtoota miseensota Caffee kan isaan biraa hin hafne ta'uu abdii qaban ibsuun haasaa isaanii xumuranii jiru.

Obbo Indashaw

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...