Menu
Prev Next
A+ A A-

Yaa'ii Ariifachiisaa 2ffaa Waggaa 2ffaa Bara Hojii caffee 5ffaa irratti Kabajamoo Af-yaa'ii Caffee MNO Obbo Lammaa Magagarsaa haasaa taasisaniin miseensonni caffee gaaffii uummatarraa gama hundaan ka'aniif deebii kennuuf kutannoon hojjechuu qabu jedh

Onkololess 13,2009(oromiapo.gov.et)Kab. Af-yaa'ii Obbo Lammaan jeequmsa tibbana uummata ayyaana Irreechaa kabajuuf Magaalaa Bishooftuu Hora Arsadeetti walitti qabamee ture irratti walcunqursa uumameen lubbuu namoota darbeefi miidhaan qaama irra ga'eef gadda guddaa isaanitti dhagahame maqaa isaaniifi maqaa Kab. Miseensota Caffee MNOn ibsanii jiru. Maatii isaaniitiifis jajjabina hawwanii jiru.

Sochii bal'aa uummanniifi mootummaan gama hundaan taasisaa tureen jijjiiramni hawaas-dinagdee guddaan galmaa'aa akka jiru kan wal nama hin gaafachiifne ta'us gama tokkoon fedhiifi hawwii uummanni keenya dafee guddifachuuf qabu akkasumas, komii guddina galmaa'aa jiru kanarraa wal-qixa fayyadamuun wal-qabatee gaaffiin ka'aa jiru bal'achaa dhufuu isaafi gama biraan immoo gaaffiiwwaniifi komiiwwan uummataa kana dhaggeeffatanii deebii atattamaa kennuuf yaaliin gama mootummaatiin taasifamaa ture ilaalchaafi gochaa kiraasassaabdummaa akkasumas, rakkoolee bulchiinsa gaarii qaamolee mootummaa keessatti sadarkaa sadarkaan jiraniin takaalamee waan tureef gaaffileen uummataa kun komii irra darbee gara dallansuutti jijjiiramaa dhufuun, badiinsa lubbuu namaafi tasgabbii dhabuu Naannoo keenyaafis sababa ta'uun isaa dhimma xiyyeeffannoon itti kennamee hubatamuu qabu ta'uusaa Obbo Lammaan Dubbataniiru.

Rakkooleen akkasii gara fuuladuraatti Naannoo keenya keessatti akka deebi'anii hin mul'anneef komiiwwan uummata biraa ka'aa jiran itti qabata tokko malee hanqina raawwii qaamolee Mootummaa irraa kan madde ta'uu amantaan fudhatamee deebii akka aragatuufi keessattuu dhimmi dargaggootaaf carraa hojii bal'aa uumuu xiyyeeffannaa addaan ilaalamee irratti hojjetamuu akka qabus ibsaniiru.

Dabalataanis, uummanni dhaggeeffatamee deebii hatattamaa akka argatuufi rakkooleen bulchiinsaa turan akka maqfaman uummanni keenya gaaffiifi komii qabu karaa tasgabbiifi namuusaan akka dhiheeffatuuf ga'een miseensota Caffee MNO isa olaanaa waan ta'eef tumsa isaanirraa eegamu gama hundaan akka ba'an Kabajamoo Af-yaa'ii Caffee MNO Obbo Lammaan carraa kanaan waamicha isaanii dabarsanii jiru.

Dumarrattis, yaa'ii ariifachiisaan kun ajandaalee qophaa'e irratti mari'atee murtii barbaachisaa ta'e ni dabarsa jedhamee kan eegamu yoo ta'u akkaataa heeraafi seeraan taa'een baayyinni miseensota Caffee argamuu qabanii yaa'iicha gaggeessuu kan dandeessisu ta'uun isaa waan mirkanaa'eef yaa'iin ariifachiisaa 2ffaa Waggaa 2ffaa Bara Hojii Caffee 5ffaa kan ifaan baname ta'uusaa ibsaniiru.

Obbo Indashaw

 

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...