Menu
Prev Next
A+ A A-

Manneen barnootaa kanneenitti sabboonummaa itti barsiifanna- preezdaant Lammaa

 • Rate this item
  (3 votes)

 

Finfinnee, Adoolessa 13,2009- Manneen barnootaa afaan Oromoo Finfinneetti ijaaramaa turan shanan keessaa 4 ebbifaman.

Manneen barnoota kutaalee bulchiinsa magaalaa Finfinneetti ijaaramaa turan keessaa afur xumuramanii har’a ebbifamuun bara barnootaa 2010f qophaa’aniiru.

Ebbicharratti kan argaman preezdaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan, “Manneen barnootaa kanneenitti Oromummaa fi sabboonummaa itti barsiifanna.” jedhan.

Manneen barnootaa Birrii miiliyoona 64 oliin ijaarsi isaanii xumuramee ebbifaman kanneenis kan kutaalee bulchiinsa magaalaa Kolfee, Ekkaa, Nifaas Silk Laaftoo, fi Gullallee keessatti argamani.

Manneen barnootaa kanneen tokkoon tokkoon isaanii gamoowwan abbaa darbii afuriitin kan ijaaraman yammuu ta'u, kutaa barnoota 24 kan qabanidha.

Manneen barnootaa hara’a ebbifaman bara barnootaa 2010 irraa eegalee barnoota kutaa 1 hanga 8ffaatti afaan Oromootin kan barsiisan ta'a.

Manneen barnootaa har’a ebbifaman kanneen bara 2009tti ijaarsi isaanii xumuramuun, hojii baruu barsiisuu akka eegalan kanaan dura Biiroo Barnoota Oromiyaa irraa odeeffannee isiniin ga’uun keenya ni yaadatama.

Manneen barnootaa afaan Oromoo Finfinneetti ijaaraman shanan keessaa kan Aqaaqii naannaa Hospitaalaa Xurunash Beejiingitti ijaarramu garuu koontiraaktara wajjin rakkoon waan uumameef addaan citee falli biraa itti barbaadamaa akka ture ni yaadatama.

Manneen barnootaa har'a ebbifaman barnoota afaan Oromoon magaalaa Finfinneetti babal'isuu fi afaanichaan dhaloota barsiisuuf carraa gaarii uuma jedhameet abdatama.

Mootummaan naannichaa kutaalee bulchiinsa magaalichaa hundatti manneen barnootaa afaan Oromoo banuuf karoora qaba.

20155806_1544166342271109_6214891469022612068_n.jpg

 

Waajjira muummee Biiroo Barnoota Oromiyaa magaalaa Finfinneetti ijaaruufis dhakaan bu'uraa kaa'ameera. 

Preezdaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lamma Magarsaa fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinne obbo Diriba Kumaa dhakaa bu’uurichaa kaa’aniiru.

(FBC)

 

 

Read more...

GABAASAA RAAWWII KAROORA HOJIIWWAN GURGUDDOO MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA BARA HOJII 2009 (Adoolessa 1/2008- Waxabajjii 30/2009) Walga’ii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaatiif Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa, Pirezidaantii MNO t

 • Rate this item
  (4 votes)

GABAASAA RAAWWII KAROORA HOJIIWWAN GURGUDDOO MOOTUMMAA NAANNOO OROMIYAA BARA HOJII 2009
(Adoolessa 1/2008- Waxabajjii 30/2009)
Walga’ii idilee 6ffaa waggaa 2ffaa bara hojii 5ffaa Caffee Oromiyaatiif Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa, Pirezidaantii MNO tiin dhiyaate
Adoolessa, bara 2009
Finfinnee
Kabajamoo Afyaa’ii!!
Kabajamtoota Miseensota Caffee!!
Duraan dursee, gabaasni guddaan qophaa’e raawwii karoora keenyaa irratti hubannoo waliigalaa akka agarsiisuuf kabajamtoota miseensoota caffee kanaaf kan dhiyaate yommuu ta’u, haalli dubbisa kootii garuu kan irratti xiyyeeffatu gabaasa guddicha keessaatii dhimmoota gudguddoo tuqaman qofa irratti ta’uu isaa akka hubatamu ibsuun barbaada.
Karoora bara 2009 kabajamaa Caffee kanaan raggaasisnee ennaa hojii eegallu rakkoo nageenyaa akka biyyaa fi naannoo keenyaatti mudatee tureen, haallawwan mijaa’aa hin taane keessatti ta’uun isaa kan yaadatamuu dha. Haata’u malee, sochii fi tumsa bal’aa kallattii garaa garaan taasiifamaa tureen, uummata keenyaa fi mootummaa gidduutti sadarkaa waldhagahuu fi kallattii rakkoo keessaa bahuun danda’amu irratti waliigaltee uumamaa dhufeen bu’aalee fi jijjiiramni argamaa jiru kan nama abdachiisu ta’ee mul’achaa jira. Bu’uuruma kanaan, gabaasa raawwii hojiiwwan gurguddoo bara 2009 fi kallattiiwwan karoora bara 2010 haala armaan gadiin dhiyeessuun yaala.
Kabajamoo Afyaa’ii!!
Kabajamtoota Miseensota Caffee!!
Rakkoo nageenyaa akka naannoo keenyaatti uumamee tureen miidhaawwan adda addaa kan qaqqaban yoo ta’es, sochii uummata bal’aa naannoo keenyaa hirmaachiseen yeroo ammaa kana nagaa fi tasgabbiin amansiisaa fi itti fufiinsa qabu mirkanaa’ee uummatni naannichaa nagaan bahee nagaan akka galuu fi qalbiin isaa guutuudhaan gara misoomaatti akka deebi’u ta’ee jira.
Nageenya mirkaneessuu keessatti hojiiwwan bara 2009tti xiyyeeffannoon hojjetamaa turan keessaa tokkoo, walitti dhufeenyi naannolee ollaa waliin jiru akka cimuu fi rakkoon naannoo daangaatti lubbuu namaa fi qabeenya uummataa irratti miidhaa qaqqabsiisaa ture hundeerraa furmaata akka argatuuf hojiin hojjetamaa ture olaanaa dha.
Rakkoo ulfaataa daangaa bulchiinsa Naannoo Somaalee fi godinaalee Harargee Bahaa, Harargee Lixaa, Baale, Gujii fi Boorana waliigalaan aanaalee 24, gandoota 148 keessa ture hiikuudhaaf kutannoo fi xiyyeeffannoo addaatiin hojii hojjetameen rakkoon kun furmaata bu’uura seeraa qabu akka argatu waliigalamee waliigalteen kan mallattaa’e yommuu ta’u, mariiwwanii fi konfiraansiiwwan hawaasa naannoolee lamaanii hirmaachisan hanga caasaa gadiitti akka gaggeeffamu taasifamee jira.
Bu’uura waliigaltee taasifameen iddoowwan murtiin ummataa irratti kennamee ture akka kabajamanii fi daangaan bulchiinsa isaanii akka adda bahu, akkasumas gandootni murtee kana keessatti hin hammatamne waliigaltee mootummoota naannolee lamaaniitiin furmaata akka argatan kan irratti waliigalme yommuu ta’u, keellaawwan kanaan dura seeraan ala daangaa naannolee lamaanii irratti hundeeffamanii sochii hawaasni misoomaaf taasisu gufachiisaa turanis akka ka’anii fi lubbuun lammiilee keenyaa guyyaa guyyaan darbaa turee fi qabeenyi manca’aa ture hafee hawaasni yaaddoo fi sodaa malee waliin akka jiraatu ta’aa jira.
Sochii taasifame kanaanis, yeroo ammaa sodaan nageenyaa duraan ture jijjiiramee hawaasni naannoo daangaa naannolee lamaanii hojii misoomaa fi jireenya hawaasummaa isaanii waliin gaggeessuu kan eegalan yoo ta’u, nagaa fi tasgabbiin argame kun dhimma abdachiisaa fi fuuladuraafis ittifufinsaan xiyyeeffannoo addaatiin kan irratti hojjetamu ta’a.
Kana malees, rakkoon daangaa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuuz fi godinaalee Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa aanaalee 5 gandoota baadiyyaa 18 fi iddoowwan 71 irratti yeroo dheeraaf osoo hin hiikamin ture xiyyeeffannoo addaa itti kennuun marii fi konfiraansii gaggeeffamaa tureen rakkoon daangaa ture akka hiikkatu taasifameera.
Bifuma walfakkaatuun, daangaa naannoo Gaambeellaa waliin godinaalee Qeellam Wallaggaa fi Iluu Abbaa Boor keessatti aanaalee 4 fi gandoota 10 irratti rakkoo jiru hiikuudhaaf mariin hoggantoota ol’aanoo fi hawaasa naannolee lamaanii hirmaachise kan gaggeeffame yommuu ta’u, yaada xumuraatiif hawaasni akka irratti mari’atu xiyyeeffannoon hojjetamaa jira.
Gama Mootummaa Naannoo Sabaa Fi Sablammoota Ummattoota Kibbaatiin, daangaa bulchiinsa godinaalee 3 aanaalee 6 fi gandoota 23 keessatti rakkoo jiru hiikuuf sadarkaa hoggantoota ol’aanoo naannolee lamaaniitiin karoorri qophaa’ee mariin kan taasifame yommuu ta’u, gandoota murtiin uummataa irratti kennamee osoo hin raawwatamin turan, murtiin sagalee uummataa akka hojiirra ooluu fi daangaan bulchiinsaa akka adda bahu, iddoowwan daangaan adda bahee walharkaa fuudhiinsi bu’uuraalee misoomaa sababoota adda addaatiin osoo hin rawwatamin hafan walharkaa fuudhiinsa raawwachuuf sagantaan qabamee xiyyeeffannoon hojjetamaa jira.
Rakkoo daangaa mootummaa naannoo Amaaraa fi godina Shawaa bahaa aanaalee 2 gandoota 14 irratti mul’atu hiikuufis hoggantoota naannolee lamaanii gidduutti mariin gageeffamee furmaata akka argatu kan irratti waliigalamee fi hojiin lafa daangessuu eegalamee jira.
Gama daangaa Bulchiinsa Magaalaa Finfinnee fi Naannoo keenya Godina Addaa Oromiya Naannawa Finfinnee waliin jiru ilaalchisees, koreen qaaamolee dhimmi ilaallatu irraa hundeeffamee qorannoon kan xumuramaa jiruu fi yeroo gabaabaa keessattis furmaata akka argatu hojjetamaa jira.
Walumaagalatti, rakkoolee walxaxaa daangaa bulchiinsaa naannoolee ollaatiin walqabatanii turan bara jalqaba hojii keenyaa keessatti haala waadaa galamee tureen hiikuuf xiinxala bilchina qabu irratti hundaa’uun, akkaataa mirga uummata keenyaa kabajichiisuu fi walitti dhufeenya uummataa cimsuun hojii hojjetamaa tureen bu’aan argamaa jiru kan nama jajjabeessu yommuu ta’u, hojiileen harca’anii hafanii fi jalqabamaniis bara karoora 2010 keessatti kan xumuraman ta’u.
Karoora bara baraan gaaffii misoomaa fi kenninsa tajaajilaa uummatni keenya gaafataa ture deebisuuf hojiin hojjetamaa kan ture yoo taés, sababa hanqina gaggessummaa caasaa keenyaatiin sadarkaa barbaadamuun deebisuu dhabuu irraan kan ka’e, uummata biratti madda komii fi rakkoo bulchiinsa gaarii ta’ee turuun isaa kan yaadatamu dha.
Rakkoo kana bu’uura irraa hiikuuf mootummaan kutannoodhaan haaromsa gadi-fageenyaa uummata bal’aa bifa ifaa fi bilisa ta’een hirmaachisuun, muudamtoota caasaa keenyaa irratti yaadni uummataa karaa galtee ta’uun yeroo dheeraan fudhatamee gurmaa’insa caasaa sirreessuunii fi humna raawwachiisummaa caasaalee haaraa irra deebi’anii ijaaruun hojjetamaa tureera.
Kabajamoo Afyaa’ii!!
Kabajamtoota Miseensota Caffee!!
Imaammata guddinaa biyyi keenya baastee hojiirra oolaa jiru keessa inni ijoo fi bu’uuraa, imaammata guddina misooma qonnaa yommuu ta’u, fayyadamummaa hawaasa keenyaa mirkaneessuuf tumsi taasifamee fi milkaa’inni hanga ammaatti argame baay’ee jajjabeessaa dha.
Hojii qonna arfaasaa bara 2009/2010tiin lafa heektaara kuma 894.6 misoomsuun oomisha kun. mil.11.8 oomishuuf karoorfamee, hanga ammaatti lafti heektaara kuma 643.4 (%72) qotamee midhaan gosa adda addaatiin kan uwwifame yoo ta’u, harkifannaa rooba arfaasaa mudateen raawwiin facaasaa bara kanaa akka gadi bu’u sababa ta’ee jira.
Misooma qonna gannaa bara oomisha 2009/2010 ilaalchisees, lafa hektaara mil. 6.01 misoomsuudhaan oomisha kunt. mil. 184.7 oomishuuf karoorfamee, hanga ji’a waxabajjiitti lafa heektaara mil. 5.2 qotame keessaa, lafti heektaara mil. 1.8 (%29) midhaan gosa adda addaatiin kan uwwifame yommuu ta’u, kana keessaa lafti paakeejii guutuun misoome heektaara kuma 522 (%30) ennaa ta’u, kan hafees yeroo itti aanu keessatti paakeejii guutuudhaan fayyadamuun dhimma xiyyeeffannaa barbaaduu ta’a.
Oomishaa fi oomishtummaa qonna keenyaa hirkattummaa roobaa jalaa baasuun galma guddina damee qonnaa qabame milkeessuuf hojiiwwan hedduun hojjetmaa kan turan yommuu ta’u, qabeenya bishanii lafa irraa fi lafa jalaatti fayyadamuun misooma jallisii marsaa tokkoffaa fi lammaffaan karoorfame keessaa lafti heektaara mil.1.5 (%82.8) qotamee midhaan gosa adda addaan uwwifamee oomishni kunt. mil. 189.1 (%84.2) sassaabamee jira.
Haala dhiyeessii fi ittifayyadama callaa guddistuus ilaalchisee, bara oomisha 2009/2010 kanatti xaa’oo kuntaala mil. 3.5 dhiyaate keessaa kuntaalli mil. 2.6 (%74) kan rabsame yommuu ta’u, sanyii filatamaa gosa adda addaa kuntaala kuma 201.4 dhiyaate keessaas kuntaalli kuma 179 (%89) raabsameera. Gama kanaan, calla guddistuu irratti fedhii uummataa sirrii ta’e adda baasuu, calla guddistuu baay’inaa fi gosa barbaadamuun uummata biraan gahuu irratti qaawwi mul’atu hojiiwwan itti aanaan keessatti xiyyeeffannoo kan barbaadu ta’a.
Gama birootiin, hojiiwwan misooma sululaa waggoottan darban hojjataman irraa bu’aawwan jajjabeessaan kan argaman yommuu ta’u, bara kanas sosochii uummataa taasifameen hojiiwwan garaa garaa hojjetamaa turanii jiru. Haata’u malee, boqonnaa raawwii keessatti hordoffii fi deeggarsi gama kanaan taasifame hanga barbaadamu ta’uu dhabuu fi rakkoo nageenyaa tureen ijaarsi raayyaa misooma baadiyyaa sadarakaa barbaadamu irratti argamuu dhabuu isaatiin raawwiin hojii misooma sululaa haala barbaadamuun akka hin raawwatamne sababa ta’ee jira.
Gahee misoomni bunaa dinagdee biyyaa keessatti qabu daraan cimsuuf mootummaan naannoo keenyaa bara darbe sektaricha caaseffama of-danda’een gurmeessuun hojii qabatamaa keessa akka galu taasisuun haala duree gaariin uumamee hojiitti galamuun isaa ni yaadatama. Bara kanas caasaa sekterichaa sadarkaan jiru gurmeessuun cinaatti hojiin dandeettii raawwachiisummaa sektarichaa cimsuu bal’inaan hojjetamaa tureera.
Haaluma kanaan, uwwisa bunaa lafa heektaara mil. 1.2 akka naannoo keenyaatti jiru kunuunsuun oomishtummaan bunaa akka dabalu hojii hojjetameen, bara kana oomisha bunaa toonii kuma 529.6 ni argama jedhamee karoorfame keessaa, tilmaama duraa gaggeeffameen bunni toonii kuma 488.3 (%92) ta’u ni argama jedhamee eeggama. Kana malees, uwwisa misooma bunaa guddisuuf biqiltuu bunaa bara 2009 dhaabbatuuf boolli biqiltuu bunaa lafa heektaara kuma 313.5 (% 98) irratti qophaa’ee jira.
Gama birootiin, oomisha bunaa gabaa gidduugaleessaatti dhiyeessuun walqabatee, bara kana buna miiccamaa fi gogaa toonii kuma 174.2 (%77) dhiyeessuun danda’amee jira. Haata’u malee, oomisha bunaa baay’inaa fi qulqullina barbaadamuun gabaa gidduugaleessaatti dhiyeessuu dhabuun, qindoominni qooda fudhattootaa laafaa ta’uu fi daldalli bunaa seeraan alaa hanqinaalee misoomaa fi gabaa bunaa irratti mul’atan ta’uun isaanii hubatamee xiyyeeffannoo addaatiin dhimma hojjetamuu qabu ta’a.
Akka waliigalaatti, gama daldalaa fi misooma gabaatiin sirna gabaa ammayyaa’aa fi haqa-qabeessa ta’e diriirsuun misoomni daldalaa fi gabaa cimee jiruu fi jireenyi uummata keenyaa akka fooyya’u taasisuuf, riifoormii daldalaa hojiirra oolchuuf sochiin bal’aa taasifamaa tureera. Kun akkuma jirutti ta’ee, daldala seeraan alaa to’achuuf hojii qindoominaan hojjetameen daldaltoota seeraan alaa kuma 114 ta’an keessaa, kuma 93 gara saaphana daldala seera qabeessaatti akka deebi’an taasifamee jira.
Kabajamoo Afyaa’ii!!
Kabajamtoota Miseensota Caffee!!
Jijjirama qilleensaa deddeebi’ee uumamaa jiruun, bakkeewwan garaa garaatti caamsaan dheeratee hanqinni nyaata namaa fi beeyladaa nu mudachaa dhufuun isaa ni beekama. Sababa kanaan lubbuu nama irra miidhaan akka hin-geenyee fi miidhaa qabeenya beeyladaa irra gahu xiqqeessuuf hojiin bal’aan hojjatamaa jira. Haaluma kanaan, qorannoo sabsii duraa oomisha midhaan qonna gannaa fi naannoo horsiisee bulaa gaggeeffameen uummata mil. 3.6 ta’an hanqina midhaan nyaataaf saaxilamaniif gargaarsa midhaan nyaataa qaqqabsiisuun lubbuu lammiilee keenyaa irra miidhaan akka hin qaqqabne xiyyeeffannaan hojjetamaa turee jira.
Rakkoo sababa hongeedhaan quunname qolachuuf sochii mootummaan taasisu akkuma eegametti ta’ee, uummatni naannoo keenyaa fi naannolee ollaa namoota hongeef saaxilamaniif gargaarsa adda addaa taasisaa kan turan yommuu ta’u, aadaa boonsaa hawaasni keenya waliin jiraachuuf qabu kun tokkummaa sabaa fi sablammootaa fi uummattoota biyyattii mirkaneessu hojii fakkeenyummaa gaarii qabu waan ta’eef maqaa uummata naannoo keenyaatiin galateeffachuun barbaada.
Faayidaa misooma beeyladaa irraa argamu guddisuun fayyadamummaa qonnaan bulaa fi horsisee bulaa keenyaa mirkaneessuuf hojiin hojjetamaa ture gabaasa guddaa keessatti kan eerame akkuma jirutti ta’ee, qaawwa gama humna raawwachisummaa fi dhiyeessiiwwaniin jiran hiikuudhaan fedhii fi dhaqabummaa uummataa guutuuf xiyyeeffannoon irratti hojjetamuu qaba.
Carraa investimantii akka naannoo keenyaatti jiruu fi gahee inni guddina dinagdee naannoo keenyaa keessatti qabu daraan cimsuu fi rakkoowwan raawwii keessatti quunnamaa turan hiikuun faayidaa gama kanaan argamuun walqabatee qorrannoo baláan gaggeffamee hojiitti galamee jira.
Haaluma kanaan, qabeenya lafa baadiyyaa haala bu’a qabeessa ta’een fayyadamuu fi saamicha lafaa maqaa investimeentiidhaan naannicha keessatti gaggeeffamaa ture ittisuuf lafa investimantii kaayyoo waliigaltee taasifameen ala tajaajila biraatiif oolee fi lafa seeraan ala qabame heektaara kuma 51.8 deebiisisuun baankii lafaa mootummaatti akka deebi’u taasifameera.
Bifuma walfakkaatuun, magaala keessattiis piroojeektoota investimantii rakkoo qaban jedhamanii adda bahan kuma tokko ta’an irraa lafti heektaara kuma 18 hin misoomne waliigalteen isaanii addaan akka citu taasifamee, baankii lafa mootummaatti akka deebi’u kan taasifame yommuu ta’u, hojiiwwan investimeentii gaggeeffaman irraa uummatni keenya fayyadamaa akka ta’u hojiin tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu jalqabame jajjabeessaa fi cimee kan itti fufu ta’a.
Dabalataaniis, lafa albuudaa heektaara kuma 14.3 abbootii qabeenyaa muraasaan seeraan ala qabamee turee fi akka deebi’u kan taasifame yommuu ta’u, kallattii kanaan mootummaan keenya tarkaanfiin sirreeffamaa fudhate aantummaa dargaggootaaf qabu kan itti agarsiise ta’uu ibsuun barbaada.
Kanumaan walqabatee, tarkaanfii mootummaan naannoo keenyaa abbootii qabeenyaa maxxantoota irratti fudhataa jiru irraa ka’uun holola gaggeeffamuun, abbootiin qabeenyaa misoomawwa ta’an utuu hin gufatiin sodaa tokko malee hojii isaanii akkaataa itti fufanii fi fayyaalessummaan inveestimeentii naannoo keenyaa daraan itti eegamuu danda’u kallattii marii fi waliigaltee irra gahameen yeroo kamiinuu caalaa deeggarsi taasifamu kan cimee itti fufaa jiruu dha.
Mootummaan naannoo keenyaa hawaasa misoomaaf kaafamuun walqabatee hudhaalee kanaan dura mudachaa turan karaa bu’uura ta’een hiikuuf, qaama dhimma kana abbuummaadhaan hordofuu fi deeggaru hundeessuun uummatni keenya misooma gaggeeffamu keessatti hirmaataa, dorgomaa fi fayyadamummaan isaa karaa guutuu ta’een akka mirkanaa’uuf jalqabbiin jajjabeessaa ta’e hojjetamaa jira. Haaluma kanaan, komii hawaasni misoomaaf ka’u qabu duukaa bu’uudhaan bifa qindoomina qabuun furmaata kennuu fi akkasumaas hawaasichi deebi’ee inveestimeentii naannoo isaa jiru irratti fayyadamaa akka ta’uuf hojiin jalqabamee cimee kan itti fufuu ta’a.
Baay’ina uummataa fi babal’ina industiriiwwanii, akkasumas itti fayyadama qabeenya uumamaa seeraan ala babal’achaa jiruun walqabatee, dhiibbaa faalama naannoo irratti dhaqqabaa jiru salphiisuuf mootummaan naannoo keenyaa hojiiwwan hubannoo uumuu irratti dabalatee hordoffii fi to’annoo walitti fufinsa qabu gaggeeffamaa jiruun, warshaalee fi industiriiwwan adda addaa hanqina qaban irratti tarkaanfii akeekkachiisa kennuu hanga cufuutti gahu fudhatamaa tureera. Hojiin kun gara fuulduraattiis cimee kan ittifufu ta’a.
Kabajamoo Afyaa’ii!!
Kabajamtoota Miseensota Caffee!!
Rakkoo hojii dhabdummaa bu’uura irraa hiikuun fayyadamummaa dargaggootaa fi dubartootaa mirkaneessuuf mootummaan keenya karoora adda ta’e qopheessuun hojitti galuun isaa ni yaadatama. Karoora qabame kana galmaan gahuuf hunda dura carraa qabeenyaa jiru duguuganii adda baasuuf qorannaa bal’aa gaggeeffameen carraan hojii nama mil. 3.7 simachuu danda’u adda baasuun danda’ameera.
Gama birootiin, humna namaa qulqullinaa fi gahumsa qabu horatamee gabaa keessatti dorgomaa akka ta’u gochuuf leenjifamtoota kuma 159.4 (%88) simachuun dhaabbilee BLTO keessatti leenji’aa kan jiran yommu ta’u, bara kana keessatti carraan hojii yeroof uumame akkuma jirutti ta’ee, hojii barbaaddoota kuma 786 ta’aniif carraan hojii dhaabbii uumamee jira.
Bifuma walfakkaatuun, sadarkaa ogummaa irraa ka’uun qaawwaa addaan bahe irratti sochooftoota IMX kuma 595.8 ta’aniif tajaajilli ekisteenshinii industirii kan kenname yommuu ta’u, tekinooloojiwwan bu’aa qabeessummaan isaanii mirkanaa’e 773 waldaalee IMXtti ceesisuun danda’ameera.
Paakeejiiwwan deeggarsaa adda addaatiin walqabatee, rakkoo dargaggoota keeenya qunnamaa turan hiikuuf hojii hojjetameen maashineeriiwwanii fi meeshaaleen kaappitaalaa garaa garaa bitamanii akka kennaman taasifameera. Bifuma walfakkaatuun, rakkoo iddoo oomishaa fi gurgurtaas hiikuuf magaalaa fi baadiyyaatti lafti heektaara kuma 50 sochooftoota IMX kuma 177 ta’anii gurmaa’aniif kennameera.
Rakkoo hoji-dhabdummaa jiru hiikuuf hojiiwwan hanga ammaatti hojjetaman kan nama jajjabeessan yoo ta’es, carraa hojii adda bahetti duguuganii fayyadamuu dhabuunii fi kenniinsi tajaajila iddoo tokkoo qindoomina barbaadamuun deemuu irratti qaawwi kan mula’chaa jiru waan ta’eef, yeroo itti aanu keessatti dargaggootni humna misoomaa ta’anii guddina dinagdee naannichaa keessatti gahee isaanii akka bahan taasisuuf xiyyeeffannaa addaan kan irratti hojjetamu ta’a.
Kabajamoo Afyaa’ii!!
Kabajamtoota Miseensota Caffee!!
Misooma saffisaa, itti fufiinsa qabuu fi kan uummatni bal’aan irraa fayyadamaa ta’u mirkaneessuu keessatti lafti magaalaa gahee guddaa akka qabu ni beekama. Gama birootiin, lafa magaalaa ilaalchaa fi gochaa kiraa sassaabdummaaf saaxilame sirna ammayyaa’aa ta’e diriirsuun faayidaa ol’aanaaf akka oolu gochuuf xiyyeeffannaan kennamee hojjetamaa tureera.
Haaluma kanaan, hojiin lakkaa’insaa fi gurmeessa ragaa lafa magaalaa galtee kaadaastara seeraa ta’uu danda’u magaalota naannichaa 16 keessatti gaggeeffamaa kan ture yommuu ta’u, hojii hanga ammaatti hojjetameen ragaan lafa magaalaa kuma 142.4 (%47) ta’u akkaataa teessuma lafaatiin akka gurmaa’u taasifamee jira.
Gama sagantaa misooma manneenitiin, hanqina mana jireenyaa magaaloota keessatti mul’atu hiikuuf hojjettoota mootummaa barsiisota dabalatee kuma 12 ta’anii fi jiraattoota magaalaa murtaa’aniif lafa kennuun eegalameera. Haata’u malee, dhimma kaffaltii beenyaatiin walqabatee humni galii magaalota keenyaa xiqqaa ta’uu isaatiin, raawwwiin gama kanaan jiru sadarkaa barbaadamuun waan hin raawwatamneef rakkoo kana furuuf ammaas bara baajataa haaraa keessatti hojii xiyyeeffannaa addaatiin irratti hojjetamu ta’a.
Kabajamoo Afyaa’ii!!
Kabajamtoota Miseensota Caffee!!
Bu’uuraalee misoomaa biyya tokkoof barbaachisan keessaa daandiin murteesaa yommuu ta’u, gama kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa sektara kanaaf xiyyeeffannaa kennuun piroojeektoota garaa garaa raawwachaa tureera. Haaluma kanaan, piroojektoota daandii ijaarsi isaanii waggoota dheeraaf osoo hin xumuramin turan 15 xumuruuf karoorfame keessaa, piroojeektoota 8 xumuruun tajaajila akka kennan taasisuun danda’ameera.
Gama Sagantaa Waliin Gahiinsa Daandii Baadiyyaatiin, bara kana daandii km 1,522 cirracha uwwisuun kan danda’ame yommuu ta’u, riqaalee gurguddoo 117 xumuruuf karoorfame keessaas riqaalee 81 xumuruun tajaajila akka kennan taasifamee jira.
Sektara daandii keessatti harkifannaan raawwii piroojeektootaa irratti mul’achaa jiruu fi akkasumaas daandiiwwan sadarkaa garaa garaa xumuramanii walharkaa fuudhiinsi ergii raawwatee booda, haalli itti suphinsi isaanii akkaataa barbaadameen raawwatamu irratti hanqinaaleen mul’atan dhimma xiyyeeffannaa addaa barbaadan ta’eetu mul’ata.
Tajaajila hawaasummaa uummatni keenya barbaadu fi gaaffii bal’aa dhiyeessaa jiru keessaa inni guddaan dhiyeessii bishaan dhugaatii qulqulluu ta’uun ni beekama. Gama kanaan, uwwisa bishaan dhugaatii qulqulluu magaalaa fi baadiyyaa galma qabamee jiru milkeessuuf, piroojeektoota gurguddoo yeroo dheeraaf gangalataa turan 53 fi pirojeektotni xixiqqaa 7,225 ta’an xumuramanii tajaajila akka kennan taasisuun dand’amee jira. Haata’uutii, sababoota garaa garaatiin harkifannaa hojii piroojeektoota bishaaniin walqabatee yeroo dheeraadhaaf tureen, rakkoo kana keessaa guutummaan bahuuf ammallee hojii hordoffii ol’aanaa barbaadu ta’uu isaa hubachiisuun barbaaada.
Kabajamoo Afyaa’ii!!
Kabajamtoota Miseensota Caffee!!
Biyya keenya biyyoota galii gidduugaleessaa qaban cinaa hiriirsuu keessatti gaheen humna nama baratee murteessaa ta’uu hubachuudhaan, mootummaan naannoo keenyaa uwwisa carraa walgitinsa barnootaa irratti hojiiwwan bal’aa hojjetaa tureera. Haaluma kanaan, dhaabbilee barnootaa babal’isuu keessatti qindoomina qaamolee addaa addaan hojii hojjetameen, dhaabbilee barnoota idileen duraa 1,576 turan gara 1,650tti, dhaabbilee barnoota idilee sadarkaa 1ffaa 14,281 turan gara 14,311tti, sadarkaa 2ffaa 1,062 turan gara 1,225tti fi manneen barnootaa qophaa’inaa 340 turan gara 358tti akka guddatan taasifamee jira.
Gaaffii uummata Oromoo yeroo dheeraa kan ta’e ijaarsi manneen barnootaa Afaan Oromoo magaalaa Finfinnees xiyyeeffanaan kan irratti hojjetamaa ture yommuu ta’u, raawwii hanga ammaatti jiruun ijaarsi manneen barnootaa kanaan dura jalqabamanii turan 5 keessaa 4 hojiin fiiziikaalaa isaanii akkaataa karoorfameen xumuramanii bara 2010tti hojii baruu fi barsiisuu kan eegalan ta’uun gaaffii yeroo dheeraaf gaafatamaa ture deebisuuf tarkaanfii tokko ta’ee kan fudhatamuu danda’uudha.
Misooma barnootaa keenya keessatti gaaffii ijoo deddeebi’ee ka’u keessaa dhimmi qulqullina barnootaa isa tokko yommuu ta’u, rakkoo kana hiikuuf karaa hunda galeessa ta’een paakeejiiwwan qulqullina barnootaa raawwiin isaanii eegalame karaa qindoominaa qabuun hojiirra oolchuun kan itti fufu ta’a. Kanaan walqabatees, uummatni keenya nageenya manneen barnootaa eegsisuu keessatti gahee isaa akka taphatu dhaamsa koo dabarsuun barbaada.
Gama sektara fayyaatiinis, tarsiimoo babal’isuu paakeejii ekisteenshinii fayyaatti fayyadamuudhaan tajaajilli fayyaa dhaqqabamaa ta’ee fi hawaasa gidduugaleessa godhate bal’inaan akka kennamu taasisuun, kenniinsa tajaajila fayyaa fooyyeessuu fi hawaasni tajaajila fayyaa dhiyootti akka argatu gochuuf; dhaabbilee fayyaa babal’isuu, humna namaa, meeshaalee yaalaa fi qorichaan guutuudhaan tajaajila fayyaa qulqullinaa fi gahuumsa qabu akka argatu gochuu irratti hojiin bal’aan hojjatamaa turee jira.
Haaluma kanaan, du’aatii daa’immanii fi haadholee xiqqeessuuf hojii hojjetamaa tureen, haadholee ulfaa kuma 900 ta’an (%75) dhaabbilee fayyaatti ogeessota fayyaatiin tajaajila da’umsaa kan argatan yommuu ta’u, gama tajaajila fayyaa daa’immaniitiinis talaalliin farra dhibeewwan garaa garaa akka kennaman taasifamee jira.
Hojiiwwan sektara kana keessatti raawwataman akkuma jiranitti ta’ee, ammaas komeen hawaasa biraa ka’aa jiran bal’aa ta’uun hubatamee hudhaaleen dhiyeessiiwwan garaa garaa, hanqina kenniinsaa fi qulqullina tajaajila irratti mul’atan ammaas dhimma xiyyeeffannoo fi hojii guddaa barbaadan ta’eetu mul’ata.
Mootummaan keenya hirmaannaa fi fayyadamummaa dubartootaa mirkaneesuuf, dhiibbaa dubartoota irra ga’u hambisuun carra walqixa kallatti hundaan akka argatanii fi mirgi isaanii akka kabajamuuf sochii sadarka hundattuu taasifamaa tureen dubartoonni gama siyaasa, dinagdee fi hawaasummaadhaan hirmaannanii fi fayyadamummaan isaani yeroodhaa gara yerootti dabalaa dhufee jira.
Mootummaan naannoo Oromiyaa misoomaa fi dagaagina seenaa, aadaa, afaan fi hambaalee uummata Oromootiif xiyyeeffannaa guddaa kennee hojjachaa jira. Hambaalee aadaa fi uumamaa uummata keenyaa kunuunsuu fi bakka hawwata tuuristii akka ta’an adda baasuu, qorachuu, kunuunsuu, misoomsuu fi beeksisuun faayidaa uummataatiif akka oolan taasisuu, akkasumas qorannoo fi qo’annoo seenaa fi afaanii gaggeessuun guddina hawaas-dinagdee fi dagaagina sirna dimokiraasiitiif akka gumaachan hojii bal’aan hojjatamaa ture kan itti fufu ta’a.
Haaluma kanaan, hojii bara kana hojjatameen sirni Gadaa Oromoo galmee dhaabbii UNESCO irratti akka galmaa’u kan taasifame yommuu ta’u, kun seenaa uummata Oromoo keessatti injifannoo iddoo ol’aanaa qabuu fi bara baraan yaadatamaa turu ta’a. Gama birootiin, gahee aartistootni fi hayyootni keenya guddina aadaa keenyaa keessatti qaban cimisuu fi qaama warraqsa dagaagina aadaa keenyaa gochuuf sosochiin eegalame kan itti fufee hojjetamu ta’a.
Kabajamoo Afyaa’ii!!
Kabajamtoota Miseensota Caffee!!
Sirni adeemsa haqaa naannoo keenya akka qulqullina qabaatu qindoomina Abbaa Alangaa fi Poolisii gidduu jiru cimsuun qulqullinni qorannoo yakkaa irratti hojjetamaa jiru akkuma jirutti ta’ee, rifoormii fooyya’insa sirna haqaa guutummaan hojiirra oolchuu fi komeewwan garaa garaa hawaasa biraa ka’a jiran hiikuun ammaas hojii xiyyeeffannadhaan hojjetamuu qabuu dha.
Tajaajilli mootummaan uummataaf kennuu fi hojiiwwan misoomaa adda addaa gaggeeffaman, ilaalchaa fi gocha malaammaltummaa akkasumas hojimaata badaa irraa bilisa akka ta’aniif sochii taasifamaa tureen ilaalcha hawaasaa jijjiiruu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa tureera.
Haaluma kanaan, qabsoo farra malaammaltummaa taasifamu keessatti hawaasni abbummaan gahee isaa akka bahu konfiraansiin sosochii hawaasaa sadarkaa adda addaatti kan gaggeeffame yoo ta’u, kanaanis hawaasni haala dammaqina qabuun ilaalchaa fi gocha malaammaltummaa, akkasumas hojimaata badaa manneen hojii mootummaa fi dhaabbilee misomaaa mootummaa keessatti raawwataman sodaa tokko malee balaaleffachuu fi saaxiluu jalqabee jira.
Ilaalchaa fi gocha malaamaltummaa, akkasumas hojimaata badaa ittisuuf hojii ilaalcha hawaasaa jijjiiruuf hojjettamu akkuma jirutti ta’ee, yakkoota malaammaltummaa raawwatamanii argaman irratti hojiin tarkaanfii seeraa fudhachuuniis cimee kan itti fufe yoo ta’u, qaamotni gocha kana raawwatan seeraan akka ittigaafatamanii fi qabeenyi adda addaa bu’aa yakka malaammaltummaa ta’e mootummaaf akka deebi’u taasifamee jira.
Galii dinagdee naannoo keenyaa maddisiisu guddisuun, madda galii hunda irraa duguuganii walitti qabuuf hojii hojjetamaa tureen, bara baajata 2009 keessatti galii idilee qar. bil. 12 fi galii mana qopheessaa qar. bil. 3 waliigala qar bil. 15 walitti qabuuf karoorfamee, bara kana keessatti galii idilee qar. bil. 10.44 (%87) fi galii mana qophessaa qar. bil. 2.4 (%80), waliigalatti qar. bil. 12.84 walitti qabuun danda’amee jira.
Raawwiin galii idilees ta’e kan mana qopheessaa fedhii misoomaa dabalaa dhufee fi bu’uuraalee misoomaa babal’isuuf humna dinagdee barbaachisuun walbira qabamee yommuu ilaalamu, akkaataa karoora qabameen raawwatamuu irratti hanqina kan qabu yommuu ta’u, kanaaf immoo sababa kan ta’e qindoominni qaamolee adda addaa sadarkaan jiranii laafaa ta’uu fi riifoormiiwwan galii haala barbaadamuun xiyyeeffanaan hojiirra oolchuu irratti qaawwaa mul’atu irraa kan maddeedha.
Haala raawwii itti fayyadama baajataa bara 2009 ilaalchisees, baajatni kabajamaa Caffee kanaan mirkanaa’e qar. bil. 46.44 yommuu ta’u, akka waliigalaatti baajata waggaaf ramadame keessaa tilmaama raawwii waggaa hanga waxabajjii 30tti qarshiin bil. 42.65 (% 91.8) hojiirra oolee jira.
Akka waliigalaatti karoora bara baajata 2009 keessatti sochiiwwan gama misooma hawaas-dinagdee fi bulchiinsa gaariitiin taasiifamaa turan sektaraa sektaratti garaagarumaan rawwii kan jiru yoo ta’es, rakkoo jeequmsaa akka biyyaa fi naannoo keenyaatti keessa turreen yommuu ilaalamu, hojiiwwan keenya hedduu irratti raawwiin galmaa’e fooyya’iinsa akka qabu ilaaluun ni danda’ama.
Haata’u malee, galma KGT marsaa 2ffaa keessatti qabamee jiruu fi gaaffii misoomaa fi bulchiinsa garii uummatni keeenya gaafataa jiru waliin yommuu madaalamu garuu, ammallee tarkaanfiiwwan hedduu fudhachuu fi hojiilee qindoominaan hojjechuu kan nu gaafatu ta’uun hubatamuu qaba.
Raawwii hojii hanga ammaatti sababa adda addaatiin harca’anii hafan karoora bara dhufuu irratti dabalataan raawwachuuf yeroo kamiyyuu caalaa qophii cimaa gochuun xiiqii fi miira haaromsaatiin hojjechuun barbaachisaa ta’uu ibsaa, gabaasa raawwii hojiiwwan gurguddoo qaamolee raawwchiistuu mootummaa naannoo keenyaa kan bara baajataa 2009 asumarratti xumuruun, kabajamaan Caffee kun gabaasa dhiyaate mariidhaan gabbisuun akka mirkaneessu kabajan nan gaafadha. Kanatti aansee kallattiiwwanii fi maniiwwan gurguddoo karoora bara baajataa 2010n dhiyeessa.
Kabajamoo Afyaa’ii!!
Kabajamtoota Miseensota Caffee!!
Karoorri bara baajataa 2010 Karoora Guddinaa fi Traansformeshinii marsaa 2ffaa keessatti mul’ata akka biyyaa fi Naannoo keenyaatti taa’e giddugaleessa taasisuu dabalatee, gaaffii misoomaa, nageenyaa fi ijaarsa sirna diimookiraasii uummata keenyaan haroomsa gadi fagootiin adda bahan deebisuu irratti akeekamee kan qophaa’e dha.
Haaluma kanaan, karoora guddinaa fi tiraansifoormeeshinii keenyaa filannoo bu’uuraatiin waggaatti gidduugaleessaan guddina dinagdee %11.2 galmeesisuun kan nurraa eegamu yoo ta’e illee, bara 2007tti dinagdeen naannoo keenya gidduugaleessaan %12.4 kan guddatee fi bara 2008 immoo sababa hongeen oomishaa fi omishtummaa qonna irratti miidhaa dhaqqabsiisee fi rakkoo nageenyaa waliin walqabateen, ijaarsi bu’uuralee misoomaa haala karoorfameen raawwatamuu dhabuu isaatiin dinagdeen naannichaa manii bara 2008f kaa’ame irraa %7.1tti akka gadi bu’u sababa ta’ee tureera.
Haata’u malee, bara baajata 2009tti fooyya’iinsa oomisha qonnaa irratti mul’ateen dinagdeen naannichaa %10.4n akka guddatu kan tilmaamame yoo ta’u, bara baajata 2010ttiis giddugaleessaan %12.1n akka guddatu karoorfamee jira.
Qonni utubaa jireenya uummata keenyaa fi guddina dinagdee waliigalaa akka naannoo keenyaatti galmaa’aa jiru keessatti shoora ol’aanaa kan qabu waan ta’eef, bara baajataa 2010 keessattiis gahee ol’aanaa kana qabatee akka itti fufu ni taasifama.
Haaluma kanaan, bara oomisha 2008/2009 hojiilee misooma qonnaa naannichatti hojjetamaa tureen, oomishaa yeroo gannaatiin lafti heektaara mil. 5.7 midhaan gurguddoon kan uwwifamee ture yommuu ta’u, oomishitummaan lafa heektaara tokkoos kunt. 25.2 irra kan gahe, bara oomisha 2009/2010tti lafa yeroo gannaa midhaan gurguddootiin uwwifamu gara heektaara mil.6.01tti fi oomishtummaa heektaaraan gara kunt. 30.7tti guddisuun waliigala oomisha midhaan gurguddoo gara kunt. mil. 184.69 tti guddisuuf karoorfameera.
Oomishaa fi oomishtummaan qonnaa akka dabalu kan karoorfame akkuma eegametti ta’ee, bara karooraa kanatti qonnaan bulaa fi horsiisee bulaan keenya oomishaa fi oomishtummaa guddisuu cinaatti, oomishaalee sharafa alaa argamsiisanii fi gatii guddaa baasan irratti xiyyeeffachuun walitti hidhamiinsa gabaa uumuun faayidaa ol’aanaa haala itti argachuu danda’an irratti xiyyeeffatamee kan hojjetamu ta’a.
Kanumaan walqabatee, carraaqqii sirna ekisteenshinii lafa qabsiisuu keessatti hojiin agarsiisaa fi leenjiiwwan wiirtuu qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaa keessatti kennamu gahee ol’aanaa kan qabu yommuu ta’u, bara 2010tti wiirtuuleen kun bakka hojimaatni teekinoolojii fooyya’aa fi odeeffannoon irraa argamu taasisuun dandeettiin qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa akka cimu taasisuuf xiyyeeffannoon kan irratti hojjetamu ta’a.
Oomishaa fi oomishtummaa qonnaa ittifufiinsaan guddisuu keessatti dhimmoota xiyyeeffannoo barbaadan keessaa tokko, hojii eegumsaa fi misooma qabeenya uumamaa yommuu ta’u, bara 2010tti hirmaannaa ummataa daraan cimsuun lafa heektaara mil. 1.5 irratti hojii eegumsa biyyoo fi bishaanii gaggeessuun xiyyeeffannaan ni hojjetama.
Gama birootiin, qonnaan bultootnii fi horsiisee bultootni keenya filannoo bishaan jallisiif oolu qabaatanii waggaa tokko keessatti yeroo lamaa fi isaa ol akka oomishaniif xiyyeeffannaan kennamee kan hojjetamu yommuu ta’u, bara 2010tti ijaarsa jallisiiwwan garaa garaa haaraa raawwatamaniin lafti hektaara kuma 106.2 dabalataan jallisiin akka misoomu ni taasifama. Bifuma walfakkaatuun, jallisiiwwan kanaan dura hojjetamanii hojiirra jiraniis humna guutuu ta’een tajaajila akka kennan xiyyeeffatamee kan hordofamu ta’a.
Jireenya hawaasa qonnaan bultootaa fi horsisee bultootaa fooyyeessuuf teekinoolojjii horsiisa beeylada ammayyaa’aa ta’e hawasa keenyaaf dhiyeessuun oomishitummaan beeyladaa akka guddatu xiyyeeffatamee ni hojjetama.
Waldaaleen hojii gamtaa sochii bu’uura hawaas-dinagdee gaggeeffamu keessatti, shoora qaban dabaluun fayyadamummaa uummata keenyaa sadarkaa ol’aanaatti ceesisuuf, bara 2010tti waldaalee bu’uuraa 884 gurmeessuun miseensota waldaalee bu’uuraa haaraa mil.1.5 ta’an dabalataan horachuuf karoorfamee jira. Kana malees, qisaasama qabeenya waldaalee hojii gamataa hambisuf hojiin hordoffii fi to’aannoo cimee kan itti fufu ta’a.
Kabajamoo Afyaa’ii!!
Kabajamtoota Miseensota Caffee!!
Hojii tarsiimoo dinagdee magariisaa jijjiirama qilleensaa dandamatu hojiiraa oolmaa isaa mirkaneessuun hojii xiyyeeffannoon raawwatamu ta’a. Haaluma kanaan, babal’ina investimentiin walqabatee, warshaalee fi industiriiwwan naannoo keenya keessa jiran fayyaa namaa fi qabeenya uumamaa irratti miidhaa dhaqqabsiisuu danda’an ittisuu fi to’achuuf hojiin hordoffii fi to’annoo itti fufiinsaan kan hojjetamu ta’a.
Gama carraa hojii fi wabii nayaataa magaalotaan walqabtee, hojii dhabeeyyiin naannoo keenyaa carraa hojii argachuun guddina dinagdee dhufu keessatti hirmaataa fi fayyadamaa akka ta’an hojiin waggoottan darban keessatti hojjetamaa turan, bara 2010ttis xiyyeeffannaa addaatiin kan hojjetaman ta’a. Haaluma kanaan, magaalaaa fi baadiyyaatti carraa hojii dhaabbiitiin nama kuma 555 fi carraa hojii yerootiin nama kuma 185, waliigalaan namootni kuma 740 ta’an carraa hojii akka argatan ni taasifama.
Carraa hojii uumamu kana keessatti sochooftotni IMX hojii isaaniitiin bu’a qabeessa akka ta’an lafa iddoo oomishaa fi gurgurtaaf oolu, deeggarsa faayinaansii, tajaajilli ekisteenshinii industirii fi walitti hidhamiinsa gabaa akka uumamuuf ni hojjetama. Walumaagalatti, waldaalee garaa garaa baroota darban hojii keessa turanii fi kanneen bara baajataa kanatti hojii keessa galan hordofuu fi deeggaruun cimee kan itti fufu ta’a.
Guddina hawaas-dinagdee naannoo keenyaa keessatti investimeentiin gahee ol’aanaa inni qabu hubachuun investimentii babal’isuuf hojiin bal’aan hojjetmaa turee jira. Bara 2010tti xiyyeeffannaa sektara kanaaf kennamu daraan cimsuun, qabeenya investimeentii naannichaa qorachuu fi beeksisuun carraan hojii bal’aa ta’e akka uumamuu fi hawaasa naannichaa karaa fayyadamaa taasisuun kan hojjetamu ta’a.
Gama misoomaa fi maanaajimantii lafa magaalaatiin, sirni ammayyaa’aa ta’e diriiree qabeenya lafaa murtaa’aa ta’e qabnu haala dinagdummaa qabuun akka fayyadamnuuf kan hojjetamu yommuu ta’u, hojimaata invantarii lafaa gaggeessuuf bahe bu’uureffachuun lafa heektaara kuma 282 irratti invantariin kan gaggeeffamu ta’a. Bifuma walfakkaatuun, magaalota nannichaa 20 keessatti hordoffii fi deeggersi hojiirra oolmaa lakkaa’iinsaa fi gurmeessa ragaa lafa magaalaa karaa ammayyaa’aa ta’een akka raawwatu ni taasifama.
Gama birootiin, rakkoo mana jireenyaa magaalota keessatti mul’atu furuuf, hojjettoota mootummaa fi jiraattoota magaala lafa mana jireenyaa argachuuf waldaan gurmaa’an kuma 36 ta’aniif lafti akka kennamu ni taasifama.
Misooma damee industirii konistiraakshinii gara sadarkaa ol’aanaatti ceesisuun, gahee dameen kun guddina waliigalaa keessatti qabu bu’a qabeessa taasisuuf kan hojjetamu yommuu ta’u, keessattuu sababa rakkoo diizaayiniin walqabatee qaawwa qulqullina piroojeektootaa irratti mul’atu furuun sadarkaa isaanii akka eeggatan xiyyeeffannaa cimaadhaan ni hordofma. Kana malees, sirna to’annoo itti gaafatamummaa mirkaneessu diriirsuun ijaarsi piroojeektotaa kamiyyuu galma misooma magariisaatiin akka wal-simanii fi dhiibbaa isaan naannoo fi qabeenya uumamaa irratti qaban akka xiqqaatuuf xiyyeeffatamee ni hojjetama.
Gama daldalaa fi misooma gabaatiin, sirna daldalaa ammayya’aa ta’e diriirsuun seera qabeessummaa daldalaa mirkaneessuun cinatti, dhaqqabamummaan gabaa oomisha qonnaa akka dabaluu fi qonnaan bulaan keenya bu’aa bahii malee oomisha isaa gabaaf akka dhiyeeffatuuf xiyyeffannaan kennamee kan hojjetamu ta’a.
Gama misooma daandiitiin hanga bara 2009tti hojiiwwan hojjetamaniin dheerinni daandii bonaa fi gannaa naannoo keenyaa kiiloo meetira kuma 49.3 irraan gahuun kan danda’ame yommuu ta’u, bara 2010tti hojii daandii hojjetamuun raawwiin kun gara kiiloo meetira kuma 57.9tti guddisuuf karoorfamee jira. Kaayyoo kana milkeessuuf daandiiwwan kanaan dura Sagantaa Waliin Gahiinsa Daandii Baadiyyaatiin hojiin lafaa hojjetamee hanga ammaatti cirracha osoo hin uwwifamin hafan kiiloo meetira 7,190 hojiin cirracha uwwisuu kan raawwatamu yommuu ta’u, riqaalee gurguddoo 36 hojiin isaanii bara darbe eegalaman akka xumuraman, riqaaleen haaraa 150 ta’an immoo hojiin ijaarsa isaanii akka gaggeeffamuuf karoorfamee jira.
Gama baajata kaappitaalaatiin ijaarsi daandii haaraa kiiloo meetira 104 fi qorannoowwan daandii haaraa kiiloo meetira 392 kan karoorfame yommuu ta’u, hojiiwwan ijaarsa daandii bara darbe jalqabamanii turan kiiloo meetira 203 kan xumuramu, qorannowwan daandii bulanii kiiloo meetira 419 fi suphaa daandii kiiloo meetira 4,868 gaggeessuuf karoorfamee jira.
Bara 2009 keessatti hojii ijaarsa iskimoota bishaanii adda addaa hojjatamanii tajaajila kennuu eegalaniin, uwwisa dhiyeessa bishaan dhugaatii qulqulluu naannoo keenyaa kan baadiyyaa % 60.7, kan magaalaa %51.2, waliigalaan %59.3tti guddisuun kan danda’ame yommuu ta’u, hojiin kun bara 2010ttis cimee kan itti fufu ta’a. Haluma kanaan, uwwisa bishaan dhugaatii qulqulluu xumura bara 2010tti % 69.7 irraan gahuuf kan hojjetamu ta’a. Kanaafiis, piroojeektoota dhiyeessa bishaan dhugaatii waggoottaan dheeraa lakkoofsisan fakkeenyaaf kan akka dhiyeessii bishaan dhugaatii Booranaa irratti xiyyeeffachuun tajaajilaf geessisuun kan hojjetamu ta’a.
Qabeenyi albuudaa naannichaa karaa seera qabeessa ta’een misoomee, dinagdee biyyaa keessatti shoora olaanaa akka taphatuu fi sharafa biyya alaa akka argamsiisu gochuuf qorannaan adda baafannaa qabeenya albuudaa irratti geggeessuunii fi akkasumaas waliigalaan bulchiinsaa fi misoomni isaas cimee akka itti fufu xiyyeeffannoon kennamee kan hojjetamu ta’a.
Kabajamoo Afyaa’ii!!
Kabajamtoota Miseensota Caffee!!
Mul’ata biyyi keenya bara 2017tti biyyoota galii giddu-galeessaa sadarkaa jalqabaa irra jiran bira gahuuf qabatte milkeessuuf, humna namaa gahumsa fi dandeettii dorgomaa ta’e qabu horachuun sochiin misoomaa, bulchiinsa gaarii fi ijaarsa sirna dimokiraasii taasifamaa jiru cimee akka itti fufu taasisuun dhimma filannoo hinqabnee dha. Kana milkeessuuf immoo gumaachi barnootni qabu ol’aanaa yommuu ta’u, barnootni walgitiinsa fi qulqullina qabu lammii hundaan akka walgahu xiyyeeffatamee ni hojjatama.
Haaluma kanaan, carraa barnoota idilee duraatiin daa’imman umuriin isaanii waggaa 4-6 ta’an mil. 1.6 sagantaalee oolmaa daa’immaniitiin dhaabbilee barnoota mootummaa fi dhuunfaa keessatti barnoota isaanii akka hordofan ni taasifama. Bifuma walfakkaatuun, carraa barnootaa lammii hundaan ga’uuf baay’ina dhaabbiilee barnootaa sad.1ffaa gara 14,467tti akka dabalu taasisuun kanaanis hirmaannaa dilboo gara %106.49tti akka guddatu karoorfameera. Haaluma walfakkaatuun, lakkoofsa manneen barnootaa sad. 2ffaa gara 1,400tti guddisuun reetii hirmaanaa dilboo gara %53.75tti akka guddatu kan karoorfamee yommuu ta’u, manneen barnootaa qophaa’inaa kan mootummaa fi dhuunfaa amma jiran 358 gara 446tti guddisuun reetii hirmaannaa %9.8 irraa gara %12.77 guddisuuf karoorfamee jira.
Bara 2010tti qulqullina barnootaa eegsisuuf hira barataa-daree, akkasumas hira barataa-kitaabaa istaandardii kaa’ameen wal-simsiisuufiis xiyyeeffannaan kennamee kan hojjetamu ta’a.
Dhaabbilee barnoota leenjii teekinikaa fi ogmmaa mootummaa fi dhuunfaa keessatti leenjii idileetiin leenjiifamtoota haaraa fi buleeyyii gulantaa 1 hanga 5, kuma195.8 fi akkasumas leenjii gaggabaabootiin hojii barbaaddota kuma 861.3 leenjisuuf karoorfameera.
Tajaajila fayyaa qulqullina qabu hawaasa naannichaatiif akka kennamu waggoottan darban keessa dhaabbilee fayyaa babal’isuu fi humna namaa fi meeshaalee hojii kanaaf barbaachisan guutuuf hojiiwwan bala’aan hojjetamaa kan turan yommuu ta’u, bara 2010ttis hospitaalota 37 fi buufataalee fayyaa 82 ijaarsa irra jiran xumursiisuu fi hojiitti galchuun uwwisni tajaajila fayyaa bu’uuraa bara 2009tti % 97.5 irra gahe gara %98tti akka guddatu ni taasifama.
Sagantaalee paakeejii ekisteenshinii fayyaa hojiirra oolaaniin bu’aawwan gama kanaan hanga yoonaatti galmaa’an jajjabeessaa yommuu ta’an, keessattuu du’aatii haadholee fi daa’immanii irratti xiyyeeffannoon kennamee kan hojjetamu yommuu ta’u, haadholiin dhaabbilee fayyaatti dahan %85 irra akka gahan fi akkasumas daa’imman %98 ta’an talaallii akka argataniif ni hojjatama.
Misoomni hawaas-dinagdee hirmaannaa dubartootaan ala galma gahuu waan hin dandeenyeef, hirmaannaa dubartootaa gama siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaatiin jiru guddisuudhaan fayyadamummaan dubartootaa cimee akka itti fufu xiyyeeffannaan kennamee kan hojjetamu ta’a.
Kana malees, dhibeewwan daddarboo garaa garaa ittisuu fi too’achuuf hojiin hawaasa dadammaqsuu bal’inaan kan hojjetamu yommuu ta’u, faacaatii HIV/AIDSn miidhaa dinagdee fi hawaasummaa keenya irratti gahuu danda’u hir’isuuf qindoominaan kan hojjetamu ta’a.
Gama birootiin, tajaajila dhaabbileen fayyaa keenyaa kennaan sadarkaa isaa eegsisuuf hanqinaalee fi qaawwa gama dhiyeessii ogeessotaa fi kaka’umsa kenninsa tajaajilaa waliin walqabatee jiru, akkasumaas dhiyeessii qorichaa fi meeshaatiin guutuun cimee kan irratti hojjetamu ta’a.
Akka waliigalaatti, tajaajilli yaalaa qulqullinaa fi saffina qabu hawaasa keenyaaf akka kennamu rifoormiin sektara fayyaa ciminaan akka hojiirra oolu kan taasifamu yommuu ta’u, qulqullina tajaajila fayyaa hospitaalota keessatti kennamu mirkaneessuuf bara kana sirni sakatta’insa qulqullina kenniinsa tajaajila fayyaa kan gaggeeffamuu fi hospitaalotni akkaataa istaandardii kaa’ame guutuun hojii isaanii akka raawwatan hojiin hordoffii fi deeggarsaa walirraa hin cinne ni taasifama.
Kabajamoo Afyaa’ii!!
Kabajamtoota Miseensota Caffee!!
Paakeeejii misooma dargaggoota hojiirra oolchuun walqbatee, hojiiwwan bara 2009tti hojjetamaa turan daraan cimsuun, dargaggootni naannoo keenyaa hojiiwwan misoomaa, bulchiinsa gaarii fi ijaarsa sirna dimokiraasii keessatti bifa ijaarameen akka hirmaatan taasisuun gahee misooma naannoo keenyaa keessatti isaan irraa eegamu dammaqinaan akka bahan xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta’a.
Gama birootiin, nageenyi industirii akka mirkanaa’uuf walitti dhufeenyi gaariin hojjetaa fi hojjechiisaa jidduutti akka jiraatuufiis bara 2010ttis hojii xiyyeeffannaan hojjetamu ta’a.
Rakkoo dabarsa seeraan alaa lammiilee keenya irratti yeroo ammaa raawwatamaa jiru ittisuu fi to’achuuf hojiin hojjetamaa kan ture yoo ta’es, haala qabatamaa amma jiruun rakkoon kun hammaataa waan ta’eef dhimma xiyyeffannoon itti kennmee hojjetamu ta’a. Kun akkuma jirutti ta’ee, lammilee keenya sababa adda addaatiin biyya alaa irraa gara biyyaatti deebi’aa jiraniifiis hojiin deeggarsa kennuu fi jajjabeessuu xiyyeeffannaan ni hojjetama.
Hojiin kunuunsaa fi dagaagina seenaa, aadaa fi hambaalee uummata Oromoo akkasumas industirii turiizimii naannoo keenyaa guddisuuf hojiin hojjetamu cimee kan itti fufu ta’a. Qabeenya uumamaa hawwata tuurizimii naannoon keenya qabdu irraa sadarkaa olaanaan fayyadamuuf, hambaalee fi qabeenya turiizimii naannichaa irratti qorannoowwan adda addaa gaggeessuun adda baasuu, misoomsuu fi beeksisuun akkasumaas aadaa fi hambaaleen keenya madda warraaqsa dinagdee fi iddoo carraa hojii bal’aan itti uumamu akka ta’aniif xiyyeeffannaan kennamee ni hojjetamu.
Kaabajamoo Af-Ya’ii!!
Kabajamtoota miseensota Caffee!!
Hojii gama dingadee, bulchiinsa gaarii fi ijaarsi sirna dimokiraasiitiin hanga ammaatti hojjetameen hawaasni keenya hirmaataa fi fayyadamaa akka ta’u carraqqiin bal’aan kan taasifame yommuu ta’u, sochiin eegalame kun kan itti fufuu danda’u nagaa fi tasgabbiin naannoo keenya keessatti kan mirkanaa’e yoo ta’e qofa dha.
Haaluma kanaan, caasaan nageenyaa uummata waliin qindoomee hojjachuun nageenya naannoo keenyaa mirkaneessuuf hojiin jalqabame cimee kan itti fufu yommuu ta’u, bara baajata 2010 keessattiis, hirmaannaa hawaasaa cimsuun nageenya naannichaa haala itti fufiinsa qabuun akka mirkanaa’u taasisuun hojii ijoo hojjetamu ta’a. Keessumaayyuu, daangaa naannolee ollaa waliin walqabatee, rakkoowwan turan bu’uuraan hiikuuf bara 2009tti sochii bal’aa taasifameen hojiin jajjbeessaan kan hojjetamee fi naannollee ollaa rakkoon daangaa waliin ture waliin waliigalteewwan taasifamaniis hojiirra akka oolan xiyyeeffannaan kan hojjetamu ta’a.
Tajaajila qaamoleen haqaa kennan keessatti qindoomina poolisii fi Abbaa Alangaan hojjetamuun, qulqullinni qorannoo fi himannaa yakkaa sadarkaa barbaadamu irraan gahuuf yeroo kamiiyyuu caalaa xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta’ee, raayyaa haqaa ijaaruu fi dandeettii raawwachiisummaa ogeessota qaamolee haqaa cimsuun galmoota ol’aantummaa seeraa fi bulchiinsa gaarii mirkaneessuun xiyyeeffannaan kennamee ni hojjetama.
Ilaalchaa fi gocha malaammaltummaa ittisuuf sochiin taasifamaa jiru cimee kan itti fufu yommuu ta’u, hawaasa ilaalchaa fi gocha malaammaltummaa baachuu hin dandeenye uumuuf, hawaasni naannichaa hubannoo gahaa argachuun qabsoo ilaalchaa fi gocha malaammaltummaa irratti taasifamu keessatti, gahee isaa akka bahu hojiin barumsa hubannoo farra malaammaltummaa cimsuu hojii xiyyeeffannoon irratti hojjetamu ta’a.
Gama birootiiniis, tajaajila hawaasni motummaa irraa argatu fooyyessuuf riifoormiiwwan adda addaa hojiirra oolchuun tajaajila si’ataa fi bu’a qabeessa kennuun bulchiinsa gaarii mirkaneessuuf akka mootummaatti xiyyeeffannaan kennamee ni hojjetama. Bara baajataa kana keessatti, bu’a qabeessummaa paabiliki sarviisii keenyaa dabaluu fi harcaatii fi walirra bu’insa hojii sektaraalee gidduu jiru hambisuuf gurmaa’insi caasaalee keenyaa akka haaraatti irra deebi’amee kan sakatta’amu ta’a.
Uummatni naannoo keenyaa ijaarsa sirna dimokiraasii, bulchiinsa gaarii fi misoomaa gaggeeffamaa jiru keessatti dammaqinaan hirmaatee irraas fayyadamaa akka ta’u gochuuf qaamoleen komunikeeshinii fi miidiyaa akka raayyaatti ciminaan ijaaramanii akka socho’an taasisuun sochii misoomaa, ijaarsa sirna dimokiraasii fi bulchiinsa gaarii haala amansiisaa fi milkaa’ina qabuun qindeessuu, hordofuu fi deeggaruu; haalawwan yeroo yerootti uumaman irratti hojii komunikeeshinii qorannoo irratti hundaa’e hojjechuudhaan ilaalchi dimokiraatawaa fi misoomaawaa hawaasa keessatti akka babal’atu haala mijaa’aa uumuun xiyyeeffannan kan hojjetaman ta’a.
Kabajamoo Afyaa’ii!!
Kabajamtoota Miseensota Caffee!!
Galii naannoo keenyaa guddisuuf, madda galii hunda irraa duguuguun walitti qabuuf hojiin hojjetamu haala qindoomina qabuun kan itti fufu yommuu ta’u, bara baajataa 2010tti galii idilee qar. bil. 13.18; galii keessaa qar. bil. 2.034 fi kan mana qopheessaa qar.bil. 2.9 waliigalaan qar bil.18.114 walitti qabuuf karoorfamee jira.
Bara baajataa 2010tti hojiilee karoorfaman raawwachuuf baajatni waliigalaaf barbaachisu qar. bil 55.81tti kan tilmaamame yommuu ta’u, kuniis baasii Naannnoof qar. bil. 24.46, deeggarsa baasii Aanaalee fi Magaalotaaf qar. bil. 31.35 ta’a.
Hojiiwwan bara 2010tiif karoorfaman galma gahuu kan danda’an baajata akka mootummaatti ramadamu qofaan osoo hin ta’iin, hirmaannaa fi deeggarsa uummatni keenya taasisuun waan ta’eef, milkaa’ina raawwii karoora keenyaatiif tumsi kabajamaa Caffee fi uummata keenyaa murteessaa ta’uu ibsaa, kallattii fi maniiwwan karoora hojiiwwan gurguddoo bara baajataa 2010 asumaratti xumuraa, kabajamaan caffeen kun karoora kana akka mirkaneessu kabajaan gaaffadha.
GALATOOMAA!!!

Read more...

Caffeen hoggantootaf muudama laate

 • Rate this item
  (2 votes)

Finfinnee, Adoolessa 10,2009-Caffeen naannoo Oromiyaa muudama laate.

Muudamni kunis abbootii seeraa mana murtii olaanaa 4 fi abbootii seeraa manneen murtii aanaa 194f laatameera.

Dabalataanis, Dooktar Tolaa Bariisoo hogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaa, Dooktar Haabtaamuu Ittafaa hogganaa Abbaa Taayitaa Daandiiwwan Oromiyaa, obbo Mootummaa Tamasgeen hogganaa Biiroo Dargaggoo fi Ispoortii, akkasumas obbo Sammaan Abbaa Goojjam itti gaafatamaa Waajjira Caffee Oromiyaa ta’uun muudamaniiru.(FBC)

Read more...

Guyyoota torba dhufanitti iddoowwan tokko tokkootti bokkaa cimaan roobuu danda’a: ejansii

 • Rate this item
  (1 Vote)

 

 

Finfinnee, Adoolessa, 07, 2009  Guyyoota 7 dhufanitti iddoowwan tokko tokkotti bokkaan cimaa roobuu akka danda’u Ejansiin Meetiyorolojii Biyyaalessaa raageera.

 

Haalli meetiyooroolojii haalli rooba kennu cimuu isaa akka mul’isu ejansichi eereera.

Ejansichi Naannoo Oromiyaa Bahaa fi Lixa Wallaggaa, Jimmaa, Iluu Abbaa Booraa, Lixaa fi Kaaba Shawaa, Godinaalee Arsii fi Baalee dabalatee Finfinneetti guyyoota torba dhufanitti roobni cimaan jiraachuu waan danda’uuf of-eeggannoon akka taasifamu hubachiiseera.

Baay’inaan naannolee Ganna qotanitti roobi idilee fi idileen olii wayita eegamu waliinga’iinsi jiidhaa sirrii jiraachuu akka danda’udha kan ibsame.

Dabalataanis iddoowwan tokko tokko irratti roobi roobu maasiirra bishaan akka ciisu gochuun lolaan tasaa uumamee midhaan sadarkaa guddinaa gara-garaarra jiru akka hin-balleessisneef qonnaan-bultoonni hojii booyii baasuu fi bishaansaa cimmisuu hojjachuu akka qaban ejansichi eereera.(FBC)

Read more...

Preezdaant Lammaan siidaa galmaa fi giddu gala aadaa Oromoo Afran Qalloof dhakaan bu’uuraa kaa’an

 • Rate this item
  (1 Vote)

 

 

Finfinnee, Waxabajjii 30,2009- Ijaarsa proojaktii daandii asfaaltii Harar Jaarsoo Bombaasaa fi siidaa galmaa fi giddu gala aadaa Oromoo Afran Qalloof dhakaan bu’uuraa kaa’ame.

Sirna dhakaa bu’uuraa kaa’uu ijaarsa daandichaarratti preezdaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaan haasaa taasisaniin, "Harargeen, Booranni, Jimmi, Wallaggi, Shawaan, Arsiin, Gujiin, Baale, Iluun, Buunoon, ... iddoo dhaloota keenyati. Hundaa ol Garuu Oromummaan keenya eenyummaa keenya. Tokko nu taasisus waan ta'eef, waliin tumsinee rakkinaa fi hanqina saba keenya mudatu hundaa qixum tokkoomnee furreen, diina saba kanaa mataa gadi qabachiifna." jedhan.

lammooooooo.jpg

Dhagaan bu'uuraa Siidaa, Galmaa fi Giddu Gala Aadaa Oromoo Afran Qalloo fi Humbannaas kaa’ameera.

Jilli preezdaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaatin durfamu jila preezdaantii mootummaa naannoo Hararii obbo Muraad Abdullaahii wajjin magaalaa Hararitti dhagaa bu'uuraa ijaarsa Galma Giddu Gala aadaa Oromoo Afran Qalloo kaa'aniiru.(FBC)

Read more...
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...