Menu
A+ A A-

Finfinneetti ijaarsi piroojaktoota daandii haaraa 16 olii jalqabamuufi

 • Rate this item
  (15 votes)

 

 

 

Finfinnee, Amajjii 4, 2010  Finfinneetti ijaarsi piroojaktoota daandii haaraa 16 olii jalqabamuufi.

 

Ijaarsa daandichaaf bajata Birrii biliyoona 4.3 ol ramaduusaa Abbaan-taayitaa Daandiiwwanii Finfinnee beeksiseera.

Piroojaktoota waggaa kana ijaarsi isaanii jalqabame keessaa waliigalteen ijaarsa daandilee 8 mallatteeffamuusaa Daayirektarri Dhiimoota Koominikeeshinii abbaa-taayitichaa Obbo Xi’uumaay Waldagabiri’eel himaniiru.

Daandiin waliigalteen kun mallatteeffameef Birrii biliyoona 2 ol kan gaafatu yoo ta’u, dheerina kiiloo meetira 24 ol kan qabanidha.

Daandilee waliigalteen irratti mallatteeffame keessaa Haayilee Garmantii hanga Adabaabaayii Jamoo kan jiru Qeeraa Kabt Baratii hanga Goofaa Mabraat Haayilii, Boolee Ayaat Saayitii hanga kondominiyamii 4 keessatti argamu.

Daandilee adeemsa caal-baasii irra jiran keessaa ammoo daandileen Boolee Madaaniyaalam marsaa 22 Imbaasii Ingilizii, Ayyar Xeenaa Walattee, Hospitaala Raas Dastaa hanga Qacanee Madaaniyaalam, Kotabee Kidaanamihirat, Kotabee Nageenyaa keessatti argamu.

Piroojaktoonni daandii kunniin akka dheerina isaaniitti yeroon ijaarsaa waggaa 1 hanga 2 taa’eerafi. Zufaan Kaasaahuntu gabaase. (FBC)

Read more...

Baankichi liqii qonna babal’aa rooban misoomaniif jalqabe dhaabe

 • Rate this item
  (10 votes)

 

 

 

Finfinnee, Amajjii 4, 2010  Sababa rakkoolee invastimantii qonnaa babal’aa naannoo Gaambeellaatti tureen Baankiin Misoomaa Itiyoophiyaa bara 2008tti liqii kennuu dhaabuuunsaa kan yaadatamudha.

 

Naannichatti lafti qonnaa tokko misoomsitoota lamaaf kennamuunsaa, darbees lafuma kanaarratti Baankiin Misoomaa Itiyoophiyaa misoomsitoota lamaaf liqii kennuunsaa liqii kana akka dhaabuuf sababa jalqabaa ture.

Akka ajaja Waajjira Ministira Muummeettis rakkooleen damichaa baatiiwwaniif erga qoratamee booda baankichi waggaa darbe baatii Guraandhalaa qajeelfama haaraa baasee qonnaawwan babal’oo roobaan misoomaniif gaaffii liqii keessummeessuu jalqabuu isaa beeksisee ture.

Haata’u malee, wayita sana ulaagaaleen liqii argachuuf ba’anii turan baay’ee cimoodha kan jedhu komiin abbootii-qabeenyaan ka’an turaniiru.

Amma garuu qajeelfama baankichi baasee ture dhiisuun piroojaktoota haaraa roobaan misoomanii gaaffii liqii keessummeessuu dhaabuusaa Faanaa Biroodkaastiing Korporetii ibseera.

Daayirektarri Jijjiirama Tarsiimoo fi Koominikeeshinii baankichaa Obbo Kiflee Haayilayyasuus murtoon kun kan murteeffame piroojaktoota irratti qorannoo erga geggessee boodadha jedhaniiru.

Obbo Kifleen akka jedhanitti qorannoo kana booda baankichi invastimantoota qonnaa haaraa roobaan misoomanii gaaffii liqii keessummeessuu dhaabeera; kannneen deggarsaan misoomaa jiran garuu deggaramuu itti-fufu.

Baankichi hanga yoonaa liqii akaakuu invastimantii kanaaf kenne irratti rakkooleen jiran sirraa’uu waan qabaniif murtoo kana murteesseera jedhaniiru.

Murtoo kanarra kan qaqqabame torban darbe ta’uu daayirektarichi ibsaniiru. Liqii haaraa kennuuf hojiin kan jalqabame ta’us, Baankiin Misoomaa piroojaktii qonna babal’aa roobaan misoomsuuf liqii kenne irratti qorannoo geggeesseen liqii kennuuf kan jajjabeessu ta’ee hin-argine.

Obbo Kifleen akka jedhanitti baankichi piroojaktoota kanneen irratti tokko tokkoon qorannoo geggeesseera.

Kanaanis liqii kan dhiheesseef piroojaktoota qonnaa babal’oo roobaan misooman 472 keessaa sochii gaarii jedhamu keessa kan jiran 158 qofa ta’anii argeera. 314 garuu raawwii baay’ee dhadhabaa irra jiru.

Isaan keessaa 68 ammoo guutumaan guutuutti hojii isaanii addaan kutuu isaanii baankichi mirkaneesseera.

Kanaafis baankichi liqii fi deggarsa kaan kennuu kan itti-fufu piroojaktoota 158fi.

Carraaqii abbootiin-qabeenyaa agarsiisanii fi hojii misoomaa bakkicha irratti raawwatamee liqii kennuuf akka ulaagaatti akka fayyadamu eereera.

Obbo Kifleen invastimantiiwwan qonnaa babal’aa yoo deggaraman milkaa’ina qabanii deggarsi kennamu waktii qonnaa dhufu akka jalqabamu himaniiru.

Liqiiwwan qisaasa’an ilaalchisees baankichi hojimaata qabuun kan keessumeessu ta’a jedhan.

Liqeeffarttoota liqii fudhatanii raawwiin piroojaktii isaanii dadhabaa ta’e ilaalchisee baankichi qabeenyaa isaa deebisiisuuf hojjachuu akka danda’u akka filannootti taa’eera.

Qonna babal’aaf liqiin baankii misoomaan kennamee deebi’uunsaa hin-mirkanoofne /non performing loan/ gaheensaa olaanaadha.

Baankiin misoomaa piroojaktoota qonnaa babal’oof hanga yoonaa liqii Birrii biliyoona 5.6 dhiheesseera.

Kana keessaa Birriin biliyoonni 3.63 kan qisaasa’e /non performing loan/ ta’eera.

Kana jechuunis damichaaf kan kenne keessaa dhibbantaa 64 qisaasinatti kan galmaa’edha.

Baankichi gama dameelee waliigalaaf liqeesseen roobaan kan misoomaniif kan liqeesse keessaa dhibbantaan 41 gahee liqaa qisaasa’e qabata jechuudha.

Haala kana keessatti piroojaktoota haaraa roobaan misoomaniif liqii kennuun sirrii ta’ee akka hin-argamne Obbo Kifleen himaniiru.

Kanaafis yoo deggaraman maamiltoota gara raawwii gaariitti dhufan qofa deggaruun itti-fufa jedhan.

Adeemsi kun garuu maamiltoota jallisiin misooman hin-haammatu isaaniif liqii dhiheessuu baankichi itti-fufa jedhaniiru. Kaasaayee Waldeetu gabaase.((FBC))

Read more...

Agarsiisni abaaboo, fudraa fi mudraa idil addunyaa Finfinneetti gaggeeffamuufi

 • Rate this item
  (2 votes)

 

 
 

Finfinnee, Amajjii 4,2010- Agarsiisni abaaboo, fudraa fi mudraa idil addunyaa baatii dhuftu keessa magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuufi.

Waldaan Ergitoota Oomisha Hoortiikaalchara Ityoophiyaa agarsiisicha ilaalchisee ibsa laaten akka beeksisetti, dhaabbileen biyya keessaa fi alaa 120 ta’an waltajjicharratti ni hirmaatu.

Dabalataanis dhiyeessitoonni galteewwanii, gorsitoonni, bittoonnii fi qooda fudhattoonni ni hirmaatu jedheera.

Agarsiisa kanarratti hirmaattonni Awustiraaliyaa, Jaappaan, Ameerikaa, Kooriyaa Kibbaa, Awrooppaa, Baha Jiddugaleessaa, Afrikaarraa dabalatee biyyoota 40 olirraa ni argamu.

Waltajjichi damichaan Ityoophiaatti kan bobba’an jajjabeessuu fi muuxannoo dabalataa akka horataniif haala gaarii uuma jedhameera.

Mootummaanis invastimantichaaf karoora qabu dhaabbilee jajjaboof kan itti beeksifatu ta’a.(FBC)

Read more...

Finfinneetti bara kana manneen waliin jireenyaa kuma 52 fi 600 xumuruuf hojjetamaa jira

 • Rate this item
  (3 votes)

 

 

 

Finfinnee, Muddee 18,2010- Rakkoon dhiyeessii simiintoo fi kaffaltii dhaabbilee ijaarsaa manneen waliin jireenyaa Finfinnee furamee humna guutudhaan hojiitti galamuusaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeet hubateera.

Proojaktiin Misooma Manneenii Finfinnees akkataa sagantaa qabametti ijaarsa manneen waliin jireenyaa xumuruuf hojjetamaa akka jiru ibseera.

Ijaarsa manneenitiin cinaatti bu’uuraalee misoomaas guutuuf carraaqqamaat jira.

Baatii tokkoon dura dhiyeessiin simiintoo iraarsicharratti gufuu uumet ture.

Kunis dhiyeessii priikaastii fi blookkeettiirratti rakkoo uumet ture.

Saayitii Safaraa Arraabsaatti manneen 140 sagantaa 20/80n ijaarramaa jiru.

Saayiticharrattis dhaabbileen ijaarsaa 61 fi gorsitoonni 2 hirmaachaa jiru.

Yeroo ammaa simiintoon guutinsa armaataafis ta’e dhoobbiif oolu dhiyaachaa jira.

Rakkoon kaffaltiis furamuusaa dhaabbileen ijaarsaa fi gorsarratti bobba’an ni himu.    

Yeroo ammaa manneen kumni 94 ijaarsarra jiru.

Ijaarsi isaaniis marsaa lamaan kan gaggeeffamu yammuu ta’u, sadarkaa marsaa jalqabaatti manneen 52,651 bara kana akka xumuramaniif karoorfamee hojjetamaa jira.

Raawwin ijaarsa waliigalaa isaaniis %78 irra ga’eera.

Manneen hafan 41,000 ammoo dhuma bara kanaatti %80rra akka ga’aniif karoorfamee hojjetamaa jiraachuusaa hoji gaggeesssaan Proojaktii Misooma Manneenii Finfinnee obbo Haaragoota Alamuun Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti himaniiru.

Tigist Silashiitu gabaase.(FBC)

Read more...

Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni HIV/AIDS keessatti sadarkaa olaanaarra ga’e adda baafaman

 • Rate this item
  (6 votes)

 

 

 

Finfinnee, Mudde 17, 2010  Magaalonni Naannoo Oromiyaa keessaa tatamsa’inni HIV/AIDS keessatti sadarkaa olaanaarra ga’e adda baafamuusaanii Biiroon Fayyaa Naannichaa beeksise.

Magaalonni tatamsa’inni isaa keessatti hammaate fi adda baafaman 10 ta’uusaanii biiruchi beeksiseera.

Hogganaan biiruchaa Doktar Darajjee Dhugumaa Faanaa Biroodkaastiing Korporeetitti akka himanitti magaalonni kunniin tatamsa’inni vaayirasii isaanii dhibbantaa 8 ol sadarkaa itti qaqqabe akka jiru biiruchi buufata keenya beeksiseera.

Magaalota qorannuchaan adda baafaman keessas Nagallee Booranaa, Adaamaa, Naqamtee, Moojoo, Jimmaa fi Amboon keessatti argamu.

Magaalota kanneen keessatti hammi tatamsa’ina isaa olka’uu isaaf ammoo akka sababaatti kan eeraman keessaa fi qorannuchi kan mirkaneesse iddoowwan araadaa babal’achuu, hojiin hubannoo qabsiisuu sadarkaa guutumaan guutuutti jedhamuun hojjatamuu hafuu, barattoonni dhaabbilee barnootaa keessaa ofiisaanii araadaaf saaxiluu isaanii, fi qooda fudhattoonnis hojii sirrii hojjachuu dadhabuunsaanii adda dureen kan eeramanidha.

Magaalota kanneenittis qaamoleen hawaasaa saaxilamoo ta’an adda baafamaniiru.

Keessumaa dargaggoonnii fi dubartoonni iddoo adda-duree kan qabatan ta’us, kanneen kaanis adda baafamuu isaanii Doktar Darajjeen himaniiru.

Naannichi tatamsa’ina vaayirasichaa hir’isuuf magaalota 64 keessatti hojiisaa kan hojjatu ta’us, magaalota kanneen keessatti garuu xiyyeeffannoo addaan hojjachuuf sochii jalqabuusaa biiruchi beeksiseera.

Magaalota kanneen keessatti hojii hojjatame baatii lama lamaan gamaggamuurra darbee magaalotaaf ogeeyyii fayyaa olaanoo bobbaasuu fi qorannoo dhiigaa geggeessuuf galteewwan bal’inaan rabsuuf tarsiimoon ba’eera.

Mootummaa Ameerikaa waliin tumsuunis ogeeyyiin fayyaa 120 magaalota kanneen keessatti bobba’uuf akka jedhan Doktar Darajjeen himaniiru.

Kana malees, hojileen ogeeyyii fayyaa dabalataa leenjisuu fi fandoota kaan barbaaduu hojjatamaa jiru.

Hojiiwwan biiruchi hojjatu malee dhaabbileen barnootaas gahee mataa isaanii ba’achuu akka qaban biiruchi hubachiiseera.

Naannolee tatamsa’inni HIV keessatti ol ka’e fi dhibee kanaan waggaa waggaan namni hedduu keessaatti du’u keessaa Naannoon Oromiyaa tokkodha.

Naannicha keessa namoonni kuma 203 vaayirasicha waliin jiraataa kan jiran yoo ta’u, waggaa waggaan namoonni 5,200 ol vaayirasichaan akka haaraatti qabamu.

Akkasumas namoonni kuma 1 ol dhibee kanaan waggaa waggaan lubbuusaanii dhabu. Zufaan Kaasaahuntu gabaase.

(FBC)
Read more...

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...