Menu
Prev Next
A+ A A-

‘IFC’ proojaktii ujummoo boba’aa Itiyoo-Jibuutii maallaqaan deggaruuf fedhii akka qabu ibse

 • Rate this item
  (2 votes)

Finfinnee, Sadaasa 06, 2009 (oromiapo) Korporeeshiniin Faayinaansii Idil-addunyaa (IFC) proojaktii ujummoo boba’aa Itiyoo-Jibuutii maallaqaan deggaruuf fedhii akka qabu ibse.

Piroojaktiin ujummoo boba’aa km 550 dheeratu kun Doolaara Ameerikaa biliyoona 1.5 akka gaafatu himameera.

Piroojakticha akka hojjatu kan himame Kaampaaniin Afriikaa Kibbaa bu’uureffate ‘Black Rhino’ piroojaktii akaakuusaan Itiyoophiyaatti kan jalqabaa ta’e kan hojjachuuf qorannoo geggeessee xumureera.

Hogganaa Invastimantii’ IFC’ kan ta’an Kaalim M. Shah akka jedhanitti dhaabbatichi ijaarsa piroojaktii ujummoo Jibiuutii –Awaash maallaqaan deggaruuf fedhii qaba, kanaafis hojjattoonni ‘IFC’ fi hoji-raawwachiiftonni kaampaanii ijaarsicha hojjatuu - ‘Black Rhino’ waliin mari’ataniiru.

Dhaabbatichichi kana malees industiriiwwan huccuu, gogaa fi simmintoo Itiyoophiyaa irrattis hirmaachuuf kaayyoo qaba.

Mootummoonni Itiyoophiyaa fi Jibuutii ijaarsa ujummoo boba’aa kanaaf waliigaltee kan walii mallatteessan bara 2015tti ture.

FBC

Read more...

Wixineen sanadaa imaammata hariiroo mootummaa qophaa’e

 • Rate this item
  (1 Vote)

Finfinnee, sadaasa 06, 2009 (oromiapo) Sanadni wixineen imaammata hariiroo mootummaa qophaa’uunsaa ibsame.

Sanada wixnee kana cimsuufis Dirree Dawaatti mariin geggeeffameera.

Ministira Deetaan Fedaraalaa fi Dhimmoota Misooma Horsiisee Bulaa Obbo Mulugeetaa Wilataaw sanadni wixnee immaammataa kun kan qophaa’e muuxannoowwan hariiroo mootummaa biyyoota fedaraalaa fudhachuuni jedhaniiru.

Imaammatichi sirna hariiroo cimsuuf hojiilee qofa qofaatti turan qooda-fudhattoota hunda hirmaachisuun fi waliin tumsuun haala gurmaa’een caalaa milkeessuuf kan dandeessisu ta’uu eeraniiru.

“Sanadichi raawwii dhaabbilee sirna fedaraalaa keenya caalaa milkeessan fooyyessuu fi cimsuu kan dandeessisu ta’a” jedhaniiru.

Tajaajilli Oduu Itiyoophiyaa gabaasasaa keessatti sanada wixnee kana cimsuuf naannolee gara-garaatti mariiwwan fuul-duratti akka geggeeffaman eereera.

FBC

Read more...

Abbaan taayitichaa itti fayyadamni jallisii cimaa akka jiru ibse

 • Rate this item
  (0 votes)

Finfinnee, Sadaasa 6,2009(oromiapo) – Qonnaan bulaan oomishaalee gabaadhan barbaadaman jallisiidhan oomishuun, hirkattummaa roobaa jalaa akka ba’u deeggarsa taasisaa akka jiru Abbaan Taayitaa Misooma Jallisii Shawaa Lixaa ibse.

Godinichatti tibba Bonaa lafa heektaara 77,815 jallisiidhan misoomsuun, oomisha kuntaala miiliyoona 10.4 walitti qabuuf karoorfamee hojjetamaa jira.

Abbaa taayitichaatti abbaan adeemsa hojii ekisteenshinii obbo Gazzaahany Dhiinsaa qonnaan bulaan oomisha rooba eegee oomishuun cinaatti, jallisiidhan akka fayyadamu deeggarsi taasifamaa jira.

Godinichatti marsaa jalqabaatin lafa jallisiidhan misoomsuuf karoorfame heektaara kuma 47rraa amma ammaatti kumni 19 ol qotamee sanyiidhan uwwifameera.

Ogeeyyotaan deeggaramuun hojii jallisii bonee kanaan qonnaan bultoota kuma 131 hirmaachaa jiru.

Marsaa jalqabaatin lafa misoomaa jiruun alas garri kuntaala miiliyoona 7 ni argama jedhameet yaadama.

Misooma jallisii kanaaf xaa’oon warshaa kuntaalli 311, kan uumamaa ammoo meetriik kiyuubiin 5,720 faayidaarra ooluusaa obbo Gazzaahany himanii, paamponni bishaanii 200 caalanis qonnaan bultootaf raabsamaniiru jedhan.

Godinichatti bara darbe lafti heektaarri kuma 68 ol jallisiidhan misoomee oomishti kuntaalli miiliyoona 9 argamuusaa waajjira qonnaa godinichaa waabeffachuun kan gabaase Tajaajila Oduu Ityoophiyaati.

FBC

Read more...

Jiddu galli waggaatti xaa’oo meetriik toonii miiliyoona 2.6 oomishu ijaarramuufi

 • Rate this item
  (0 votes)

Finfinnee, Sadaasa 5,2009(oromipo) – Gaazii uumamaa fayyadamuun waggaatti xaa’oo meetriik toonii miiliyoona 2.6 jiddu galli oomishu Doolaara biiliyoona 2.5n ijaarramuufi.

Dhaabbata Misoomaa mootummaa Morookoo waliin qindaa’uuun kan ijaarramu jiddu galli kuni warshaalee xaa’oo oomishan 7 of keessatti hammata.

Daangaa Dirree Dawaa fi naannoo Somaalee godina Shinilleetti lafa heektaara 100rratti kan ijaarramu jiddu galichi, waggaa 5 keessatti fedhii dhiyeessii xaa’oo biyya keessaa guutuu dandeessisa jedhameera.

Qorannaan injinariingii bara dhuftu xumuramee ijaarsi isaa kan jalqabamu yammuu ta’u, waggaa 3 boodas oomisha jalqaba jedhameet eegama.

Ityoophiyaan waggaatti xaa’oo meetrik toonii amma miiliyoona 1 alaa akka galchitutu himama.

Ragaalen akka muul’isanitti biyyattiin xaa’oo alaa gara biyyaa galchitu, galii oomisha alatti ergitee argatturra ni caala.

Qaawwa kanas guutuuf oomisha xaa’oof kan oolu gaazin uumamaa naannoo Somaaletti argameera.

Daayreektarri olaanaa Inistiitiyuutii Galteewwan Keemikaalaa fi Koonistiraakshinii Misooma Indaastirii obbo Saamu’eel Halaalaa akka jedhanitti godina Shinilleetti jiddu gala oomisha xaa’oo kana ijaaruuf qophiin taasifamaa jira.

Warshaaleen 7 jiddu galicha keessatti ijaarramanis waggaatti xaa’oo Yuuriyaa meetriik toonii miiliyoona 1.1 fi gosa xaa’oo NPSN meetriik toonii miiliyoona 1.5 oomishuu danda’u.

Kunis waggaatti gaazii kiyuubiikii tiriiliyoona 0.8 barbaada.

Daayreektarichi akka jedhanitti oomishti xaa’oo kuni fedhii xaa’oo biyya keessaa guutuun isa alaa dhufu guutumaa guututti hambisuu danda’a.

Xaa’oon oomishamus fedhii biyyoo naannoorratti akka bu’uuru eerameera.

Qorannoon injiinariingii proojaktichaas Dhaabbata Misoomaa Idil Addunyaa Moorookoo xaa’oo oomishuun beekkamu OCP waliin qindaa’uun gaggeeffamaa jira.

Waliigalteewwan misooma waliinii barana ega gaggeesffamaniin booda, egere dhumarrammoo hojiin qorannaa fi diizaayinaa ni xumuramu jedhameet eegama.

Ijaarsa proojaktichaaf baajat Birrii biiliyoona 55 ol keessaa 60% liqaa baankotarraa argamuun, kan hafe 40% ammoo mootummaa Ityoophiyaa fi Moorookotu danda’a.

FBC

Read more...

Marii fi gamaaggamni haaromsaa milkaa’aa ture – obbo Fiqaaduu Tasammaa

 • Rate this item
  (1 Vote)

Finfinnee, Sadaasa 5, 2009 (OROMAPO)- Marii fi gamaaggamni haaromsaa hoggansa giddu galeessa waliin taasifamee, hanqina hoggansaarratti mudataa ture adda baasuu fi tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamuuf xiinxoon kan itti argamee jedhame

Hoggansa sadarkaa giddu galeessaa waliin haroomsii fi mariin gaggeeffamaa ture rakkinoota hoggansaarratti mudataa turan adda baasuuf kan gargaaran ta’an Biiron Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ibseera.

Hogganaan biirichaa obbo Fiqaaduu Tasammaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himanitti, haroomsi hoggansa giddu galeessaa magaloota Oromiyaa kanneen akka Jimmaa, Naqamtee, Shaashamannee, Hararii fi Adaamatti ta'amaa turan dhimmootni ka'aa turan jijjiirama yaadamee fiduuf galteen kan itti argamee ta’uusaa himan.

Keessumaa hanqinootni kenna tajaajilaa hoggansarratti mudataa turan marichaan ifatti kan adda ba’anii fi tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamuuf xiinxoon kan itti argameedha jedhan obbo Fiqaaduun.

Akka obbo Fiqaadurraa odeeffannetti, haaromsa jiruun gamaaggamaa fi marii ummataa waliin taa'amuun qaama rakkoo qabuu kan ga’umsa qabuun bakka buusaa jijjiirama qabatamaa ummanni irraa fayyadamu galmeessisuuf kan hojjatamu ta’a jedhan.

Sadaaasa 6 irraa eegalee hoggansa sadarkaa duraa kuma 8 ta’an walii aanaalee Oromiyaa keessatti mariin gamaaggamaa fi haaromsi kan itti fufu ta’uusaa hoogganaan Biroo Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti himaniiru.

 

Finfinnee, Sadaasa 5, 2009 (FBC)- Marii fi gamaaggamni haaromsaa hoggansa giddu galeessa waliin taasifamee, hanqina hoggansaarratti mudataa ture adda baasuu fi tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamuuf xiinxoon kan itti argamee jedhame.

 

 

Hoggansa sadarkaa giddu galeessaa waliin haroomsii fi mariin gaggeeffamaa ture rakkinoota hoggansaarratti mudataa turan adda baasuuf kan gargaaran ta’an Biiron Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa ibseera.

 

Hogganaan biirichaa obbo Fiqaaduu Tasammaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti akka himanitti, haroomsi hoggansa giddu galeessaa magaloota Oromiyaa kanneen akka Jimmaa, Naqamtee, Shaashamannee, Hararii fi Adaamatti ta'amaa turan dhimmootni ka'aa turan jijjiirama yaadamee fiduuf galteen kan itti argamee ta’uusaa himan.

 

Keessumaa hanqinootni kenna tajaajilaa hoggansarratti mudataa turan marichaan ifatti kan adda ba’anii fi tarkaanfii sirreeffamaa fudhatamuuf xiinxoon kan itti argameedha jedhan obbo Fiqaaduun.

 

Akka obbo Fiqaadurraa odeeffannetti, haaromsa jiruun gamaaggamaa fi marii ummataa waliin taa'amuun qaama rakkoo qabuu kan ga’umsa qabuun bakka buusaa jijjiirama qabatamaa ummanni irraa fayyadamu galmeessisuuf kan hojjatamu ta’a jedhan.

 

Sadaaasa 6 irraa eegalee hoggansa sadarkaa duraa kuma 8 ta’an walii aanaalee Oromiyaa keessatti mariin gamaaggamaa fi haaromsi kan itti fufu ta’uusaa hoogganaan Biroo Dhimmoota Koomuniikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti himaniiru.

FBC

 

Read more...
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...