Menu
Prev Next
A+ A A-

Fayyadamtummaa ummataa mirkaneessurraa duubatti hin deebinu-Preezdaant Lammaa

 • Rate this item
  (0 votes)

Finfinnee, Caamsaa 18,2009  -Koonfaransiin dargaggoota naannoo Oromiyaa 11ffaan magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti gaggeeffame.

Koonfaransii kanarratti dargaggoonni preezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa waliin mari’ataniiru.

Dargaggoonni gama hundaan fayyadamoo akka ta’aniif mootummaan ciminaan hojjechaa jira kan jedhan obbo Lammaan, warraaqsi diinagdee eegalame galma ga’uun fayyadamummaa ummata naannichaa akka milkeessu itti abdanneet karoorfannee itti galle jedhan.

Warraaqsi diinagdee ni milkaa’aa laatan ija shakkii fi sodaatin qaamoleen ilaalaa akka jiran kaasanii, warraaqsichi hojiitti galaa amma deemuu fi fayyadamummaa ummatichaa mirkaneessaa yammuu dhufu yaadichi dhugoomaa akka jiru hubachuun isaanii hin oolu jedhan.

Dubbichis akka eegee qeerransaa qabuuti; duubatti hin deebinus jedhan preezdaant Lammaa Magarsaan.

Rakkoolee dargaggootaa hiikuuf haala mijeessuun ga’ee mootummaa akkuma ta’e, dargaggeessis onnatee hojjechuu qaba jedhan.

Namoota mana amala sirreessaa jiranii fi naamusa gaarii horataniif kanaan dura dhiifama taasisaa misoomatti akkuma bobbaasaa turre, ammas dhiyeenyatti sana ni goona jedhan.

Warraaqsa diinagdee kanaan warshaaleen amma hundaa’aa jiran hojii yammuu eegalan, oomishaalee dheedhii dhiyeessuun hidhata gabaa uummatus jedhan obbo Lammaan.

Fandiin naannawaan amma marsaa jalqabaatin gadhiifame dargaggoota hojiitti kan galchu ta’ee, inni hafemmoo bara itti aanutti hojiirra akka oolu preezdaant Lammaan eeraniiru.

Ummanni tajaajila barbaachisaa dhiyeenyatti akka argatuuf mootummaan haala mijeessaa akka jiruu kan himan preezdaant Lammaan, gama kanaan gufuu kan ta’u ni sirreeffama jedhan.

Lafa seeraan alaa fi hojii malee dallaan itti ijaarramee taa’u faayidaa ummataaf oolchuuf sochiin eegalame, abbootiin qabeenyaa seera akka qabatan kan taasisu yammuu ta’u, tarkaanfiin akkanaa cimee akka itti fufus yaadachiisaniiru.

Xumura koonfaransii kanarratti dargaggoonni jiruu fi jireenya ofii fooyyessuu bira darbanii kalaqa addaatiin fakkeenya gaarii ta'an, hanga Birrii miiliyoona 13 horatan preezdaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa harkaa badhaasa fudhataniiru.

Dargaggoonni kanneen bilbila waayarlasii, bubbeerraa ibsaa, droonii, ibsaa tiraafikaa, akkasumas furtuu balbala to’atu hojjechuun badhaafamaniiru.

Dabalataan dargaggoonni qabxii olaanaa galmeessisan obbo Lammaa harkaa badhaasa fudhataniiru.

Waltajjicharratti bakka buutonni dargaggootaa 2,400 ta’an godinaalee fi magaalotarraa hirmaataniiru.

Sosochii koonfaransichaa sadarkaa gandaarraa kaasee hanga magaalaatti gaggeeffamaa tureen dargaggoonni miiliyoona 2.4 ol hirmaachuun ni yaadatama.

 

Getaachaw Muul'ataatu gabaase. (FBC)

Read more...

Naannichatti komii bu’uura misoomaa daandii jiru guutuuf hojjatamaa akka jiru ibsame

 • Rate this item
  (0 votes)

Finfinnee, Caamsaa 18, 2009 Obbo Taajuu Haji Amaan jiraataa godina baaleeti.

Waatiif maatii horatanii waliin Godina Baalee haa jiraatanii malee, qalbiin isaanii yeroo mara guutuu Oromiyaa keessaa yaadaan marmaarti keessawuu Harargeerraa utuu hafuu baatanii jaallatu.

Sababani isaanii ammoo fageeyna daandiiti. Dur gaafa daandiin akka ammaa hin tolin jedhu, Obbo taajuun ummanni baaleef harargee waa hedduuf wal barbaadu fi wal iyyaafatua kka laayettii wal hin argu qormaatatu jira.

Baalee fi Harar fakeeynaaf kaasnee ka'uumsa taasiffannee malee waa 'ee jijjiiramaa kaasna taanaan, fageeyna daandiirraa kan ka'e firaaf alagaa bara hedduuf walirraa fagoo ta'etu daandii konkolaataa gulufsiisu argatee firaaf alagaa wal barbaadu walitti fide.

Wal arguun waa hunda caalaaf kana kaasne malee daandii konkolaataa fageeyna kilomeetira hedduu wal-qunnamsiisu dhabuun miidhama qaqqabu takka lama jennee lakkoofnee itti hin baanu.

Rakkoo darbe yaadachaa jijjiirama amma dhufeen gammachuu dhandhamachaa akka jiran hawaasa jirutu kana dhugaa baha.

Akka guutuu biyyaattii hojiileen gama daandiitiin hojjataman jijjiirama mul'atu fidaniiru.

Jijjiiramni akka kanaa akka galmaa'uuf sababa kan ta'e ammoo xiyyeefffannoo sirnichi seektarichaaf kenne dha.

Lammii biyyaa waliin gahiinsa daandiin fayyaduuf yaaduun gaafa eegalamu seektaricha dur maxxaantuu seektaroota kanneen birooture foxxoqsuudhaan akka haaraattii ijaarutu hojii jalqabaa ture.

Obbo Tasfaayee Mul'ataa Sadarkaa Itti- aanaa Itti-gaafatamaattii Abbaa Adeemsa Hojii Ijoo Dhimoota Kominikeeshinii Abbaa-taayitaa Daandiiwwanii Oromiyaati.

Wayita xiyyeeffannoo hin arganne jedhametti daandiin walii galaa daandii dha jedhamee qotame kan cirrachaas ta'ee kan asapaaltii kiloomeetira kuma 2 fi 200 kan caalu hinturre jedhu Obbo Tesfaayeen.

Ergasii as keessattuu waggoota 15 darbanitti xiyyeeffannoo olaanaa sagantaa misooma daandiif kennameen baajata mootummaa naannoo fi federaalaan Naannoon Oromiyaa haadha daandii kilomketira kuma afurtamii torbaa ta'uu dandeessee jirti.

Hojiin daandii gaafa hojjatamu misooma daandii saffisiisuuf qofa osoo hin taane seekataroota kanneen biroofis galtee akka ta'utti dha.

Fayyaa, barnoonni kanneen keessayi.

Mootummaan sagantaa waliin gahiinsa daandii baadiyyaan piroojaktoota hedduu wayita ijaaree tajaajilaaf oolchu maallaqa baajata mootummaarraa argamuun qofa miti hirmaanaan hawaasaas addaan hin cinne; si fayyadaan gaafa itti himamu duubatti kan harkifatu hin turre.

Hirmaanaa hawaasaan milkaa'inni argame haggamiyyuu gammachiisaa fi guddinaf jijiirama caalmaa qabuuf kan nama kakaasu ta'us ammas misoomni daandii komii hawaasaa ta'uun isaa hin hafne.

Waliin gahiinsi, qulqullni, yeroon xumuramuu dhabuunii fi riqichoonni faayidaan ala ta'uun kanneen keessayi; Faanaa Biroodkaastiing Korporeetis komii hawaasarraa ka'u kana yeroo garaagaraattii keesummeesuun isaa niyaadatama.

Milkaa'ina qofa faarsina osoo hin taane komii hawaasni sadarkaan jiru kaasu kanaafis gurraa qabna jedha Abbaan- taayitaa Daandiiwwanii Oromiyaa.

Waliin gahiinsa daandii baadiyyaatiin hojiileen hedduun hojjatamaa haa jiraatani malee waliin geeyneerra jennee afaan guunnee hin dubbannu jedha.

Humni raawwachiisummaa fi ogummaa abbaan taayitichaa qabu akkuma jirutti ta'ee ogeyyiin faayidaa ummataarra kan ofii caalchifataniin hojiin hojjatamu qulqulluu akka hin taane taasisanis nijiru.

Naannoo Oromiyaattii gandootni baadiyyaa 400 ta'an ammas daandii hin arganne.

Ijaarsi bara baajataa tokko gara isa kan biraatti darbus ni jira; kanneen keessaa sararootni 15 ta'an hamma waxabajjii bara 2009 tti xumuruuf akka karoorfames dhageeyneera. Komii ka'u sadarkaan deebisnaa dheebuu jiru unuuf kuttannoon hojjatamaa jiraachuus akkasuma kan himan Obbo Tasfaayee Mul'ataa Sadarkaa Itti-aanaa Itti-gaafatamaattii Abbaan Adeemsa hojii ijoo Dhimoota Kominikeeshinii Abbaa- taayitaa Daandiiwwanii Oromiyaati.(FBC) 

Read more...

Naannichatti barattoonni umriin isaanii barnootaf ga’e carraa barnootaa qe'ee isaaniitti akka argatan taasifameera-BBO

 • Rate this item
  (0 votes)

Finfinnee, Caamsaa 18,2009(FBC) –Waggoottan 26n darban hojii barnoota sadarkaa qulqullinasaa eeggate hawaasa biraan ga’uuf hojjatameen akka naannoo Oromiyaatti barattoonni umuriinsaanii barnootaaf gahe carraa barnootaa qe'eesaaniirra osoo hin fagaatin argachuusaaniin fayyadamtoota ta'uusaanii Biiroon Barnoota Oromiyaa hime.

Keessattuu bu'aa injifannoo Caamsaa 20tin argameen yeroo kanatti barattoonni miiliyoona 7.1 carraa barnoota sadarkaa tokkoffaa argatiin dirree barnootaarra jiraachuusaaniis itti aanaan hogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaa obbo Girma Baay'isaa himaniiru.

Jiraattoonni naannoo Oromiyaa godinaalee garaagaraas bu'aa argamerraa fayyadamtoota ta'usaanii fi fuldurattis keessattuu hanqinoota qulqullina barnootaarratti furamuu qabanirratti xiyyeeffannaan taasifamuu akka malu Faanaa Broodkaastiing Koorporeetitti himaaniiru,

Biirichi daa'imman amma manneen barnootaa keessa jiran boor sadarkaa idila addunyaatti dorgomaa akka ta'aniif, qaamoleen hunduu gumaacha irraa eeggamu bahachuu qabu jedheera.

Tarsiimoo manneen barnootaa dhaqabamaa taasisuuf hojiirra olaa jiruun mannneen barnootaa sadarkaa 1ffaa fageenya km 5 keessatti, sadarkaa 2ffaammoo km 7 keessatti akka jiraatu ajajuun naannoo Oromiyaatti manneen barnootaa sadarkaa 1ffaan kuma 14 ol akka jiraatan taasiseeras jedhu itti aanaan hogganaa Biiroo Barnoota Oromiyaa obbo Girmaa Baayisaan.

Manneen barnootaa sadarkaa 1ffaa kuma 14 ol naannichatti argaman kaneen keessattis barsiistoonni kuma 144 caalan daa'imman naanichaa qaroomsuurratti argamu.

Barnoota sadarkaa lammaaffatiinis bara 1987 manneen barnootaa sadarkaa 2ffaa naannichatti argaman 100 hin caalle amma manneen barnoota kuma tokkoof 62tu barnoota sadarkaa lammaffaa laachaa jira.

Naanoo horsisee bulaa dabalatee garaagarummaan baadiyyaa fi magaalaa gidduu tures dhiphachaa dhufuusaa kan himu Biiroon Barnoota Oromiyaa, hirmaannaan barnootaa keessattuu sadarkaa 1ffaarratti 97.4rra ga’uusaati kan ifoomse.

Barnoonni walga'e kun sadarkaan qulqullinasaahoo maal fakkaata isa jedhuufis, keessattuu barattootni afaan dhalootaasaaniin barreessuu fi barsiisuu akka danda'aniif waggoottan sadeen darban qofatti barsiisota kuma 50 oliif leenjii laatameeras jedhame.  

Madaalli sadarkaa manneen barnootaa bara 2006-2008titti manneen barnootaa naanichatti argamanirratti taasifameenis mannen barnootaa dhibbantaan 91 sadarkaasaanii kan hin guuttanne waan ta'aniif, Biiroon Barnoota Oromiyaa kana fooyyeesuudhaaf carraaqqii taasisaa jiraachuusaati kan dubbate.

 

Haymaanoot Gannanaatu gabaase.

Read more...

Gaaffii fedhiin uume fi waayitaawaatti deebii kennuun sirna federaalizimii cimsuu akka barbaachisu hayyuleen hubachiisan

 • Rate this item
  (0 votes)

Finfinnee, Caamsaa 18, 2009 (oromiapo) Sirna federaalizimii heddummina sirriitti keessummeessaa jiru mootummaan gaaffilee waayitaawaa fi fedhiin uumeef deebii hatattamaa kennaa caalaa cimsuu akka barbaachisu hayyuleen hubachiisan.

Yaa’iin Sirna Federaalizimii Itiyoophiyaa fi Fayyadamummaa Qixaa Uummattootaa irratti xiyyeeffate Faanaa Biroodkaastiing Korporeetii fi Korporeeshiniin Biroodkaastiingii Itiyoophiyaa wal-tumsuun qopheessan Finfinneetti geggeffamaa jira.

Yaa’ii kana irratti waraqaaleen qorannoo Humna Heddummina Keessummeessuu Sirna Federaalaa, Hariiroo Siyaasaa fi Dinagdee Mootummaa Federaalaa fi Mootummoota Naannoo sakkata’an dhihaataniiru.

“Heddummina fi Misooma Sirna Federaalaa Itiyoophiyaatti” mata duree jedhuun waraqaa qorannoo kan dhiheessan Doktar Asaffaa Fissahaa Itiyoophiyaa keessa kana dura rakkoon ilaalcha bittaa saba tokkoo Yuuroop irraa fudhatame akka ture kaasaniiru.

Barreeffamni kun akka ibsutti Sirni Federaalaa isa booda dhufe miira uummataa ka’ee ture tasgabbeessuu kan danda’e ta’uusaati kan kaasan.

Sirnichi biyyattii rakkoo keessa turte keessaa baasuu kan danda’e ta’uu eeranii, kanaanis dhabbileen barnootaa babal’achuun, sadarkaa raawwachiisaatti saboonni bakka bu’aa argachuunsaanii fi ofii ofii naannoo fi godinatti gurmeessanii of bulchuuf humna uumeera jedhaniiru.

Kanarraa malee garuu rakkooleen sirnicha irratti ka’an jiraachuusaanii eeranii, waa’ee lafaa ilaalchisee seeronni mootummaan federaalaa baasu mirga naannolee kan dhiibanidha jedhaniiru.

Kanaafis lafa heektaara kuma 5 mootummaan federaalaa bulchuunsaa aangoo naannolee kan dhiibu akka ta’e eeraniiru.

Kana malees, lammileen eenyummaa kanneen kaanii gama kabachiisuun - naannoleen ofiisaanii wayita of-bulchan biiroowwan naannolee bulchiinsarra dhalattoota saba biraa dabaluu irratti- qaawwaan akka jiru barreeffama isaaniin kaasaniiru.

Sirna federaalaa cimaa ijaaruufis sirnicha aangoo hirmaachuu waliin wal-qabsiisuu akka barbaachisu ibsaniiru.

Paartiiwwan gara-garaa qixa sagalee argataniin akka bakka buufaman gochuu, nagaa naannootiif hojjachuu, aangoo naannoleen lafa irratti qaban dhiibuu dhiisuu, saboonni naannoo bulchan mirga saboota kaanii naannoo isaanii keessa jiraatanii akka kabajan hojjachuu, rakkoo malaammaltummaa dhabamsiisuu fi ijaarsa dhaabbilee ciccimoo irratti hojjachuu akka barbaachisu kallattii xiyyeeffannoo kennaniiru.

Hariiroo Sirna federaalaa fi mootummaa ilaalchisee qorannoo kan dhiheessan Akkaadaamii Bulchiinsaa Mallas Zeenaawwiitti Gargaaraa Piroofeesarri Federaalizimii Haayilayyasuus Taayyuu qorannuchi sirna federaalaa fi hariiroo mootummaa jechuunis hariiroo federaalaa fi mootummoota naannoo gidduu jiru haala qabatamaa Itiyoophiyaan sakkata’aniiru.

Sirni federaalizimii itti-fufiinsa akka qabaatu fi akka tasgabbaa’uuf imaammata hariiroo mootummaa yookiin seerri wayita jiraatu ta’uu qorannoo dhihaate kanaan ibsameera.

Hariiroon mootummaa cimuunsaa fi gaarii ta’uunsaa faayidaalee hedduu akka qabu kan dhihaate yoo ta’u, haalota jijijjiiraman faana waliin deemuu akka dandeessisu himameera.

Imaammatoota bu’aa waliinii argamsiisan raawwachuuf ni gargaara fi yero yerootti rakkoolee nama quunnamaniif furmaata waayitaawaa kennuu dandeessisa jedhameera.

Inni biraan faayidaa hariiroo mootummaa jedhamee kan eerame, wal-dhabbii hiikuu fi wal-tumsani hojjachuuf kan gargaaru ta’uusaati.

Heera mootummaa biyya keenyaa keessatti hariiroon mootummoootaa ifatti kan hin-teenye ta’uusaan fi biyyoota tokko tokkotti akka fakkeenyaatti Afriikaa Kibbaatti heerri mootummaa hariiroon mootummootaa fedhii isaanii irratti kan hundaa’e osoo hin-taane ifatti kaa’eera.

Federaalaa fi naannoo gidduutti danbiin hirmaannaa galii taa’uusaa kan ibsan qorannucha kan dhiheessan, hirmaannaan galii waliinii garuu ifa akka hin-taane dhiheessaniiru.

Mootummoonni naannoo humna galii mataa isaanii gama cimsuun baay’ee akka isan hafu eeraniiru.

Qorannoo kana kan dhiheessan imaammati hariiroo mootummaa yookiin seerri dhibuu akka rakkootti kan eeran yoo ta’u, kana hiikuuf mootummaan seera qopheessaa akka jiru ibsaniiru.(FBC)

Read more...

Gareen Ijaarsaa fi Misoomaa Walaabuu hundaa’e

 • Rate this item
  (0 votes)

Finfinnee, Caamsaa 17,2009 (oromiapo) -Gareen Ijaarsaa fi Misoomaa Walaabuu har’a hundaa’era.

Sirni hundeeffamichaa galma walga’ii Waajjira Preezdaantii Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaatti gaggeeffameera.

Dhaabbanni kun qaama warraaqsa diinagdee Oromoo yoo ta'u, gamtaa intarpiraayizoota imx, qonnaan bultoota, injiinarootaa fi mootummaan hundaa’e.

walaa.jpg

Dhaabbatichi hojiilee jajjaboo bulchiinsa ijaarsaa, oomishaalee xumura ijaarsaa, gurgurtaa fi raabsaa meeshaalee ijaarsaa, dhiyeessii maashinaroota ijaarsaa fi misooma riil isteetii of keessatti hammata.

Gurgurtaan Aksiyoona Walaabuu geggeeffamaa kan jiru yammuu ta’u, gatiin aksiyoona tokkoo Birrii kuma tokko jedhameera.

Namni tokko aksiyoona shanii fi isaa ol bitachuu kan danda’u yoo ta’u, namni bitachuu barbaadus dameewwan Baankii Intarnaashinaalii Oromiyaa fi WLQO hundaa argachuu danda’a jedhameera.(FBC)

Read more...
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...