Menu
Prev Next
A+ A A-

Pirimiyar Liigii: Walaayittaa Dichaa Adaamaa kanamaa dirreesaa irratti keessummeessa

Pirimiyar Liigii: Walaayittaa Dichaa Adaamaa kanamaa dirreesaa irratti keessummeessa

Finfinnee: Guraandhala 18, 2008 (oromiapo) Tapha torban 11ffaa Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa har’a geggeeffamuun Walaayittaa Diichaa Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Dirreesaa Bodittii irratti keessummeessa.

Pirimiyar Liigicha sadarkaa lammaaffaa irra kan jiru Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa fi Walaayittaa Diichaa taphasaanii sa’a 9:00 irratti geggeessu.

Taphichi geggeeffamuuf kan ture Sanbat-duraa ta’us Fedareeshiniin Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa sagantaa waan jijjiireef har’a taphatama.

 

Pirimiyar Liigichi taphoota torban 12 Dilbata taphatamnaiin kan itti-fufu yammuu ta’u, Dilbata sa’a 9:00 irratti Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Arbaaminc Buna Sidaamaa waliin Arbaamincitti, Biiraan Daashan Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Hawaasaa waliin Isteediyamii Bahir Daar irratti akkasumas sa’a 11:30 irratti Dadabiit Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Dirree Dawaa waliin Isteediyamii Finfinnee irratti taphatu.

Wiixata gaafa Gur’aandha 21, 2008 sa’a 11:30 irratti Bunni Itiyoophiyaa Hadiyyaa Hosaa’inaa waliin Isteediyamii Finfinnee irratti nitaphatu.

Taphichi Kamisa Guraandhala 24, 2008 itti-fufee kan geggeeffamu yoo ta’u, sa’a 9:00 irratti Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa dirreesaa Adaamaa Isteediyamii Abbabaa Biqilaa irratti kan keessumeessu ta’a.

Taphi guyyaa sana geggeeffamu biraan Elektirikni Walaayittaa Dichaa waliin sa’a 11:30 irratti Isteediyamii Finfinneetti kan wal-morkanidha.

Akkasumas taphoonni Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa torban 13ffaa Jimaata Guraandhala 25, 2008ii jalqabee ggeeggeeffamu.

Haala kanaan Jimaata Guraandhala 25 sa’a 9:00 irratti Hawaasaatti Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Hawaasaa Qiddus Giyoorgis waliin akkasumas Yirgaalamitti Bunni Sidaamaa Biiraa Daashan waliin kan taphatan ta’a.

Dilbata Guraandhala 27, 2008 ammoo Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Dirree Dawaa Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Arbaaminc dirreesaa Direedawaatti sa’a 9:00 irratti kan keessummeessu yammuu ta’u, sa’aatii wal-fakkaataatti Hadiyyaa Hosaa’inaan Daddabiitiin Hosaa’inaatti nikeessummeessa.

Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa Taphoota torban 11ffaa afur nannoorratti geggeeffamuunsaanii niyaadatama.

Taphoota kanaanis taphi Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Dirree Dawaa fi Buna Itiyoophiyaa gidduutti geggeeffame 1 fi 1n wayita xumuramu, Elektirikni Hadiyyaa Hosaa’inaa qabxii 1 fi 0n moo’ateera.

Akkasumas tapha Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Hawaasaa fi Bulchiinsa Magaalaa Arbaaminc taphatan 3 fi 1n kan xumurame yammuu ta’u, taphi Bunni Sidaamaa fi Dadabiit taphatan qabxii wal-qixa 2 fi 2 xumuramuunsaa niyaadatama.

Pirimiyar Liigicha Qiddus Giyoorgis qabxii 23n wayita dursu, Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa qabxii wal-qixaan hiree gooliidhaan caalamee sadarkaa lammaffaarra jira.

Dadabiit gamasaatiin qabxii 19n sadaffaa ta’ee yeroo itti aanu, Bunni Sidaamaa qabxii 18n sadarkaa 4ffaa qabatee jira.

FBC

back to top
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...