Menu
Prev Next
A+ A A-

Itiyoophiyaan Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa waggaa 20 gadii Poolaand sadaffaa taatee xumurte

 • Rate this item
  (0 votes)

 

 

 

Finfinnee, Adoolessa 18, 2008  Itiyoophiyaan Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa waggaa 20 gadii 16ffaa Poolaanditti geggeeffame sadaffaa taatee xumurte.

Itiyoophiyaan kaleessa warqee arfaffaa meetira 1,500 dubartootaa Atleet Adaanach Anbassaan argatteetti.

Dorgommii cufiinsaa kaleessa geggeeffame biraan meetira kuma 3 gufachiisaan Atleet Geetinnat waale si’a lama kufus biyyasaaf meedaaliyaa birrii argamsiiseera.

Shaampiyoonaa kanaan meetira kuma 5 dhiirotaan Atleet Solomoon Baragaa, meetira kuma 3 dubartootaan Atleet Bayyanuu Dagafuu akkasumas meetira kuma 5 dubartootaan Atleet Qaalkidaan Fantee Itiyoophiyaadhaaf meedaaliyaa warqee argamsiisaniiru.

Shaampiyoonaa kanaarratti Atleet Huwaalaayee Ballaxaa tarkaanfii meetira kuma 10 meedaaliyaa maaldaa argachuun biyyaasheef seenaa haaraa galmeessisuunshee kan yaadatamudha.

Dorgommii meetira kuma 10 dhiirotaa qabxiin itti eegamaa tureen Itiyoophiyaan meedaaliyaa hin arganne.

Meedaaliyaawwan warqee Itiyoophiyaan argatte arfan keessaa sadii kan argaman dubartootaani.

Shaampiyonaan Atleetiksii Addunyaa waggaa 20 gadii Poolaand kaleessa wayita xumuramu Itiyoophiyaan meedaaliyaawwan warqee 4, birrii 2 fi maaldaa 4n addunyaarraa sadaffaa , Afriikaa irraa ammoo lammaffaa taatee xumurteetti.

Ameerikaan meedaaliyaawwan warqee 11, birrii 6 fi maaldaa 4n tokkoffaa taatee wayita xumurtu, Keeniyaan warqee 5, birrii 2 fi maaldaa 2n lammaffaa taateetti.

Madda: www.iaaf.org/ (FBC)

Read more...

Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa irratti Atleet Solomoon Baragaa warqee sadaffaa argamsiise

 • Rate this item
  (0 votes)

 

 

Finfinnee, Adoolessa 17, 2008  Shaampiyoonaa Atleetiksii waggaa 20 gadii 16ffaa Poolaanditti geggeeffamaa jiru irratti Itiyoophiyaan meedaaliyaa warqee sadaffaa galmeessifteetti.

Meetira kuma 5 dhiirotaan Atleet Salamoon Baaragaa Itiyoophiyaadhaaf meedaaliyaa warqee argamsiiseera.

Atleet Solomoon dorgomicha daqiiqaa 13 sakondii 21 maayikroo sakondii 21 waliin seenuuni kan moo’ate.

Atleetni Jibuutii Jamaal Direeh fi Atleetiin Keeniyaa Wiisleey Ledemaa Solomoonitti aananii seenaniiru.

Dorgommii meetira kuma 3 Kamisa darbe geggeeffame Atleet Bayyanuu Dagafuu daqiiqaa 8 sekoondii 41 maayiktroo sekoondii 76 waliin seenuun biyyasheef warqee jalqabaa argamsiisuunshee kan yaadatamudha.

Meetira kuma 5 dubartootaan Atleet Qaalkidaan Fantee Itiyoophiyaadhaa meedaaliyaa warqee lammataa argamsiisuunshees kan dagatamu miti.

Shaampiyoonaa kanaarratti Atleet Huwaalaayee Ballaxaa tarkaanfii meetira kuma 10 meedaaliyaa maaldaa argachuun biyyaasheef seenaa haaraa galmeessisuunshee kan yaadatamudha.

Dorgommii xumuraa dhiirotaa meetira 1,500 Tarreessaa Tolosaa lammaffaa ba’uun biyyasaaf meedaaliyaa birrii kan argamsiise yoo ta’u, dubartoota meetira 800n Atleet Tigist katamaa sadaffaa ba’uun biyyasheef meedaaliyaa maaldaa argamsiifteetti.

Dorgommii meetira kuma 10 dhiirotaa qabxiin itti eegamaa tureen Itiyoophiyaan meedaaliyaa hin arganne.

Itiyoophiyaan hanga yoonaa warqee sadii, birrii tokkoo fi maaldaa sadiin Ameerikaa fi Kuubaatti aantee addunyaa irraa sadarkaa sadaffaarra jirti.

Shaampiyoonaa Atleetiksii Addunyaa waggaa 20 gadii Poolaand kun har’a wayita xumuramu Itiyoophiyaan meetira kuma 3 fi 800 dhiirotaan akkasumas meetira 1,500 dubartootaan nidorgomti.(FBC)

Read more...

Leenjisaan Yohaannis Saahilee geggeeffaman

 • Rate this item
  (1 Vote)

Finfinnee: Ebila 20, 2008 (Oromia PO) Waggaa darbe ji’a Ebilaa jalqabee Garee Biyyaalessaa Itiyoophiyaa Leenjisaa muummee ta’anii tajaajilaa kan turan Leenjisaan Yohaannis Saahilee hojii gadhiisan.

Faanaa Biroodkaastiing Korporeet maddootasaa Fedareeshinii Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa irraa akka mirkaneessetti leenjisaa muummee kana malee Itti-aanaan Leenjisaa Waaliyaawwanii Faasil Takkaaliny fi Leenjisaan Karra Eegdotaa Alii Radii geggeeffamaniiru.

Miseensonni koree teeknikaa biyyaalessaaa sochii waliigalaa garee biyyalessichaa gamaggamus hojii dhaabaniiru.

Geggeessa Leenjisaa Yohaannis Saahilee irratti odeeffannoowwan dabalataa argannu fuul-duratti isinii dhiheessina (FBC)

Read more...

Pirimiyar Liigii: Walaayittaa Dichaa Adaamaa kanamaa dirreesaa irratti keessummeessa

 • Rate this item
  (1 Vote)

Pirimiyar Liigii: Walaayittaa Dichaa Adaamaa kanamaa dirreesaa irratti keessummeessa

Finfinnee: Guraandhala 18, 2008 (oromiapo) Tapha torban 11ffaa Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa har’a geggeeffamuun Walaayittaa Diichaa Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Dirreesaa Bodittii irratti keessummeessa.

Pirimiyar Liigicha sadarkaa lammaaffaa irra kan jiru Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa fi Walaayittaa Diichaa taphasaanii sa’a 9:00 irratti geggeessu.

Taphichi geggeeffamuuf kan ture Sanbat-duraa ta’us Fedareeshiniin Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa sagantaa waan jijjiireef har’a taphatama.

Read more...

Pirimiyar Liigii: Walaayittaa Dichaa Adaamaa kanamaa dirreesaa irratti keessummeessa

 • Rate this item
  (0 votes)

Finfinnee: Guraandhala 18, 2008 (Oromiyaa) Tapha torban 11ffaa Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa har’a geggeeffamuun Walaayittaa Diichaa Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Dirreesaa Bodittii irratti keessummeessa.

Pirimiyar Liigicha sadarkaa lammaaffaa irra kan jiru Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa fi Walaayittaa Diichaa taphasaanii sa’a 9:00 irratti geggeessu.

Taphichi geggeeffamuuf kan ture Sanbat-duraa ta’us Fedareeshiniin Kubbaa Miillaa Itiyoophiyaa sagantaa waan jijjiireef har’a taphatama.

Pirimiyar Liigichi taphoota torban 12 Dilbata taphatamnaiin kan itti-fufu yammuu ta’u, Dilbata sa’a 9:00 irratti Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Arbaaminc Buna Sidaamaa waliin Arbaamincitti, Biiraan Daashan Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Hawaasaa waliin Isteediyamii Bahir Daar irratti akkasumas sa’a 11:30 irratti Dadabiit Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Dirree Dawaa waliin Isteediyamii Finfinnee irratti taphatu.

Wiixata gaafa Gur’aandha 21, 2008 sa’a 11:30 irratti Bunni Itiyoophiyaa Hadiyyaa Hosaa’inaa waliin Isteediyamii Finfinnee irratti nitaphatu.

Taphichi Kamisa Guraandhala 24, 2008 itti-fufee kan geggeeffamu yoo ta’u, sa’a 9:00 irratti Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa Baankii Daldalaa Itiyoophiyaa dirreesaa Adaamaa Isteediyamii Abbabaa Biqilaa irratti kan keessumeessu ta’a.

Taphi guyyaa sana geggeeffamu biraan Elektirikni Walaayittaa Dichaa waliin sa’a 11:30 irratti Isteediyamii Finfinneetti kan wal-morkanidha.

Akkasumas taphoonni Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa torban 13ffaa Jimaata Guraandhala 25, 2008ii jalqabee ggeeggeeffamu.

Haala kanaan Jimaata Guraandhala 25 sa’a 9:00 irratti Hawaasaatti Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Hawaasaa Qiddus Giyoorgis waliin akkasumas Yirgaalamitti Bunni Sidaamaa Biiraa Daashan waliin kan taphatan ta’a.

Dilbata Guraandhala 27, 2008 ammoo Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Dirree Dawaa Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Arbaaminc dirreesaa Direedawaatti sa’a 9:00 irratti kan keessummeessu yammuu ta’u, sa’aatii wal-fakkaataatti Hadiyyaa Hosaa’inaan Daddabiitiin Hosaa’inaatti nikeessummeessa.

Pirimiyar Liigii Itiyoophiyaa Taphoota torban 11ffaa afur nannoorratti geggeeffamuunsaanii niyaadatama.

Taphoota kanaanis taphi Kilaba Bulchiinsa Magaalaa Dirree Dawaa fi Buna Itiyoophiyaa gidduutti geggeeffame 1 fi 1n wayita xumuramu, Elektirikni Hadiyyaa Hosaa’inaa qabxii 1 fi 0n moo’ateera.

Akkasumas tapha Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Hawaasaa fi Bulchiinsa Magaalaa Arbaaminc taphatan 3 fi 1n kan xumurame yammuu ta’u, taphi Bunni Sidaamaa fi Dadabiit taphatan qabxii wal-qixa 2 fi 2 xumuramuunsaa niyaadatama.

Pirimiyar Liigicha Qiddus Giyoorgis qabxii 23n wayita dursu, Kilabni Bulchiinsa Magaalaa Adaamaa qabxii wal-qixaan hiree gooliidhaan caalamee sadarkaa lammaffaarra jira.

Dadabiit gamasaatiin qabxii 19n sadaffaa ta’ee yeroo itti aanu, Bunni Sidaamaa qabxii 18n sadarkaa 4ffaa qabatee jira.

Read more...
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...