Menu
Prev Next
A+ A A-

Iraan hojii misaa’elaa cimsitee akka itti-fuftu beeksifte

 • Rate this item
  (0 votes)

 

 

Finfinnee, Caamsaa 18, 2009  (oromiapo) Iraan hojii misaa’ela hojjachuu fi hammayyeessuu caalaa cimsitee itti-fufuuf kutattuu ta’uushee Ministeerri Dhimma Alaa Biyyaattii beeksise.

Ministirri Dhimma Alaa Ameerikaa Reeks Tiilarsan Pireezdaantii Iraan haaraa filataman Hasan Ruhaanii biyyisaanii yaalii ittisa misaa’elaa akka addaan kuttu gaafachuusaaniin wal-qabtee Dubbi-himaan Ministeera Dhimma Alaa Iraan Baahiraam Qaasim Teehiraan hojilee misaa’elaa caalaa cimsitee akka hojjattudha kan ibsan.

Qondaaltonni Iraan sagantaalee misaa’elaa biyyattii irratti yaadaonni kennaman fudhatama hin-qaban jechaa jiru.

Dubbi Himaan kun hojiin misaa’elaa dhimma biyya keessaa waan ta’eef eenyuyyuu gidduu seenuu hin-barbaachisu jedhaniiru.

Misaa’eloonni Iraan hojjattu nageenya biyyattii eegsisuu irra darbee nagaa naannichaaf barbaachisaa waan ta’eef sagantaashee irraa eenyuyyuu akka ishee dhorkine beeksifteetti.

Madda: TV Pireesii (FBC)

Read more...

Jibuutiin tajaajila buufata ammayyaa laachuu eegalte

 • Rate this item
  (0 votes)

Finfinnee, Caamsaa 17,2009 – Jibuutiin Afrikaatti tajaajila buufata ammayyaa laachuu eegalte.

Buufata ammayyaa kanaaf ‘Dooraaleeh Maltii Parpaz Poot’" moggaasa jedhu laattefitti.

Buufanni amma tajaajilaaf banaa ta’e kunis, qaama karoora tajaajila buufata doonii addunyaaf bal’inaan laachuuf qabatteeti jedhameera.

Buufanni ammayyaa kun tajaajila hedduu laachuu kan danda’u yammuu ta’u, Jibuutii wiirtuu daldalaa taasisuuf ga’ee olaanaa tabatas jedhan itti gaafatamaan Abbaa Taayitaa Buufataalee Jibuutii Abubakar Oomaar Haadiin.

Buufatichi heektaara 690rra kan qubate yammuu ta’u, ijaarsasaatif Doolaarri Ameerikaa miiliyoonni dhibba 5 fi miiliyoonni 60 baasii ta’eera.

Jibuutii biyyoota Eesiyaa, Afrikaa fi Awrooppaa daldalaan walitti hidhuuf carraa gaarii akka uumus eerameera.

Buufanni haaraan kun dooniiwwan addunyaa kuma 30 ta’an irraa oomishaalee buusuun qubachiisuu danda’a.

Kanaanis oomishaalee daldalaa biyyoota Eesiyaa 59%, Awrooppaarraa 21% fi Afrikaarraammoo 16 keessummeessuu danda’a.

Maddi; CGTN (FBC)

Read more...

Waggaa dhufu bajati waraanaa Ameerikaa akka guddatu ibsame

 • Rate this item
  (0 votes)

Finfinnee, Caamsaa 17, 2009  Pireezdaant Doonaald Tiraamp A.L.A 2018tti bajata waraanaa Ameerikaa guddisuuf karoora akka qaban himame.

Ameerikaan sagantaalee biyya keessaa kaanii fi gargaarsa alaa hir’isuun bajata waraanaa ishee akka dabaltudha kan ibsame.

Doonaald Tiraamp akka jedhanitti bajata waraanaa kana guddisuun kan barbaachise nageenya Ameerikaa eegsisuufi.

Daayirektarri bajataa Ameerikaa Miik Mulvaanyii akka himanitti wixineen bajataa Tiraampiin dhihaate kan mul’isu Doolaara tiriliyoonatti lakka’amu sagantaalee hawaasummaa irraa hir’isuun sirrii ta’uusaati.

Guddinni bajata guddina dinagdee biyyattii kan mirkaneessu akka ta’edha kan himan.

Guddinni bajataa kun waadaa Tiraamp duula fillannoo isaanii irratti seenan ni-milkeessa jedhameera.

Akka ragaa Waayit Haawusitti dabalatni bajata waraanaa wabii hawaasummaa fi bajata kunuunsa fayyaa irratti jijjiirama guddaa hin-fidu jedhameera.

Madda: Aljaziira (FBC)

Read more...

Ameerikaan Tuurk komatte

 • Rate this item
  (0 votes)

Finfinnee, Caamsaa 10,2009 (oromiapo) –Jal dhaabdonni preezdaantii Tuurk namoota nagayaan hiriira ba’an rukutuun isaanii sirrii miti jette Ameerikaan.

Rakkoo nageenyaa Kibxata imbaasii Tuurk Ameerikaa Waashiingitanitti argamutti mudateen namoonni 2 yoo qabaman, 11 miidhamaniiru.

Namoonni wayaa gurraacha uffatan, mormitoota sagalee mormii isaanii preezdaant Reesiip Xayb Erdohaanirratti dhageessisaa turan rukutaniirus jedhameera.

Imbaasiin Tuurk garuu mormitoonni sagalee mormii isaanii nagayaan dhageessisanii deemuun osoo irra jiruu, rukuttaa fi arrabsootti galaniiru jedhee, miidhaman sanaan booda akka uumame ibseera.

Amma poolisiin dhufee jidduu galuttis ofirraa dhoowwuun dirqama akka itti ta’e imbaasichi himeera.

Ameerikaan garuu eessattuu haata’u namoonni mirga yaada isaanii ibsachuu ni qabu; humnis deebii sirrii miti jetteetti.

Mormii mudateen dura preezdaantiin Tuurk Doonaald Traamp waliin mari’ataniit turan. (FBC)

 
Read more...

‘Bulchiinsa Sudaan Ijipt qabattee jirtu’ ilaalchisee Kaartuum obsaan hiikuuf carraaqaa akka jirtu ibsite

 • Rate this item
  (0 votes)

Finfinnee, Caamsaa 09, 2009 (oromiapo) Pireezdaantiin Sudaan wal-diddaa biyyi isaanii Ijipt waliin iddoorratti keessa galte hiikuuf obsaan akka hojjatan beeksisan.

Ji’oota muraasaan as Pireezdaantiin Sudaan Omaar Albashir Ijipt dureewwan mormitoota Sudaan gargaaraa akka jirtu ibsuusaaniin wal-qabtee Kaayiroo fi Kaartuum gidduutti wal-diddaan uumamaa jira.

Ijipt iddoo Sudaan kan kooti jettu naannoo Galaana Diimaatti argamu karaa seeraan alaa qabachuushee Kaartuum ni-ibsiti.

Pireezdaant Albashir kana ilaalchisanii Aljaziiraatti akka himanitti Ijipt karaa seeraan alaa iddoo bulchiinsa keenya keessaa wal-falmisiisaa naannoo Galaana Diimaatti argamu qabatteetti jedhaniiru.

Ijipt Haliib Tiriyaangilii qabachuushee kan eeran pireezdaantichi, Sudaan hariiroo bara dheeraa biyyoota lamaanii kabajuuf jecha hanga yoonaa cal-jechuu filachuusheeti kan ibsan.

Hagam Ijipt bulchiinsa Sudaan qabachuushee kan himan Albashir “waa tokkoyyuu hin-goone; waan dogoggoraa tokkoyyuu hin-dubbanne” jedhaniiru.

Waggaa haaraa Yurooppaanotaa baranaa jalqabatti Haalib- Vaalaatiin Tiriyaangil kan Sudaan ta’uu eeruun bulchiinsa biyya isaanii fudhatamte kana deebisuuf waraanatti akka hin-seenne fi jaarsummaan akka deebisiisan dubbatanii turan.

Pireezdaantiin Ijipt Abdul Fattaah El Siisii gara pireezdaantummaatti dhufuusaaniin dura Haliib-Vaalaatiin Tiriyaangil bulchiinsa Ijipt ta’uusaa fi Sudaan dhimma kanaarratti Ijipt waliin wal-diddaa keessa seenuu akka hin-qabne hubachiisanii turani.

Madda: http://www.egyptindependent.com  (FBC)

Read more...
Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...