Menu
A+ A A-

Miseensota Kaabinee Amma Hojjirra jiran

Lakk, Maqaa Miseensa kaabinee SUURAA Maqaa mana hojii Gahee hojii Lakk. Bil. Waajjiraa
1 Kabajamoo Obbo Muktaar Kadir 
 

  Waajjira Pirezidaantii Pirezidaantii  Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Lakk.Bil.Waa: 0115510455

Lakk. Faaksii: 0115513642    

 

obbo Isheetuu   Dassee


 

Biiroo Siivil Sarvisiifi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa  Itti Aanaa Pirezidaantiifi Hooggana Biiroo Siivil Sarvisiifi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa

Lakk.Bil.Waaj: 0115513906

Lakk. Faaksii:0115519633

 

3 Obbo  Bakar  Shaalee  Dullee   Waajjira Giddu Galeessa DhDUO Sadarkaa Itti aanaa Pirezidaantiitti Bakka Buáa Mootummaa

Lakk.Bil.Waaj: 0115500932

4 Obbo Tafarii Xiyyaaruu Reebuu    Biiroo Qonnaa Oromiyaa Sadarkaa Itti Aanaa Pirezidaantiitti Hogganaa Biiroo Qonnaa Oromiyaa  Lakk.Bil.Waaj: 0113717440
5 Obbo Umar Huseen  Obaa     Biiroo Industiriifi Misooma Magaalaa Oromiyaa Sadarkaa Itti Aanaa Pirezidaantiitti Hogganaa Biiroo Industiriifi Misooma Magaalaa Oromiyaa  

Lakk.Bil.Waaj: 0113728195

 6 Obbo Guutaa Laachooree  Caakkee   Waajjira Pirezidaantii BMNO  Itti Gaafatamaa Waajjira Pirezidaantii BMNO  

Lakk.Bil.Waaj: 0115524237

Lakk. Faaksii: 0115510068

 7 Obbo Margaa Fayyisaa Tufaa   Biiroo Barnoota Oromiyaa  Hoggana 

 

Lakk.Bil.Waaj: 0113717581

Lakk. Faaksii:0113717407

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Obbo Shaalloo Dhaabaa Hamusii    Biiroo  Eegumsa Fayyaa Oromiyaa  Hogganaa 

Lakk.Bil.Waaj: 0113718713

Lakk. Faaksii: 0113717227

 9 Obbo Wardii Hashiim  Abdulaahii    Biiroo Bishaan Albuudaafi Inarjii Oromiyaa  Hogganaa 

 

Lakk.Bil.Waaj: 0115576938

Lakk. Faaksii:0115517756

 

10

Obbo Fiqaaduu Tasammaa    Dagafaa   

  Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hogganaa 

Lakk.Bil.Waaj: 0115541812

Lakk. Faaksii:0115541805

 11 Obbo Geetuu Wayyeessaa Tolaa   Biiroo Aaadaafi Tuurizimii Oromiyaa  Hogganaa   

Lakk.Bil.Waaj: 0115541702

Lakk. Faaksii:0111221232

 12

AaddeeAziizaa       Abdii  H/Abubakar 

  Biiroo Dargaggoofi Ispoortii Oromiyaa  Hogganaa 

Lakk.Bil.Waaj: 0114668610

Lakk. Faaksii:0114162825

 13 Aaddee Maahabuubaa Adam   shemusaa        Biiroo Haqaa Oromiyaa  Hogganaa   

Lakk.Bil.Waaj: 0115508204

Lakk. Faaksii:0115500640

14 Aaddee Hiruut Biraasaa Kitilaa   Biiroo Dhimma Dubartootaafi Daaímmanii Oromiyaa Hoggantuu 

Lakk.Bil.Waaj: 0113690221

Lakk. Faaksii:0115547900

 15 Obbo Milkeessaa Jaagamaa Toleeraa        Ejensii Misooma IMX Oromiyaa  Daayireekteera Olaanaa

Lakk.Bil.Waaj: 0113718291

Lakk. Faaksii:0113718288

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 16 Obbo Jamaal Abbasoo   Ebbuu      Abbaa Taayitaa daandiiwwan Oromiyaa  Itti Gaafatamaa 

Lakk.Bil.Waaj: 0113718040

Lakk. Faaksii:0113718092

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 17 Obbo Bazzuu Waaqbeekaa  Hirphaa    Biiroo Bulchiinsaafi Nageenya Oromiyaa  Hogganaa   

Lakk.Bil.Waaj: 0115536963

Lakk. Faaksii: 0115518722

 18 Obbo Abarraa Olaanaa  Dhaabaa         Komiishinii BLTO Oromiyaa  Komishinera   

Lakk.Bil.Waaj: 0113690028

Lakk. Faaksii: 0113718011

 19 Obbo Yoohannis Dinqaayyoo  Eebbaa   Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa Hogganaa   

Lakk.Bil.Waaj: 0113717883

Lakk. Faaksii: 0113717880

 20 Obbo Dirribuu Jamaal Waacilaa   Biiroo Lafa Baadiyaafi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Hogganaa  

Lakk.Bil.Waaj: 0113690151

Lakk. Faaksii: 0113717381

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 21 Obbo Eelemaa Qaanmphee  Diidoo     Biiroo Maallaqaafi Misooma Dinagdee Oromiyaa Hogganaa  

Lakk.Bil.Waaj: 0115527306

Lakk. Faaksii: 0115510098

 

 22 Aadde Loomii Badhoo Qumbii   Biroo Daldalaafi Misooma Gabaa Oromiyaa Hoggantuu   

Lakk.Bil.Waaj: 0113710084

Lakk. Faaksii: 0113690207

 23 Obbo Daanyaachoo Shifarraa   Ejensii Babalína Waldaa Hojii Gamtaa  Hogganaa  

Lakk.Bil.Waaj: 0113710254

Lakk. Faaksii: 0113710213

 

Bookmaker with best odds http://wbetting.co.uk review site.

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...