Menu
A+ A A-

Miseensota Kaabinee Amma Hojjirra jiran

Lakk, Maqaa Miseensa kaabinee SUURAA Maqaa mana hojii Gahee hojii Lakk. Bil. Waajjiraa
1 Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa 
 

 

 

 

 

 

Waajjira Pirezidaantii Pirezidaantii  Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Lakk.Bil.Waa: 0115510455

Lakk. Faaksii: 0115513642    

 2

obbo Umar Huseen Obba


 

Waajjira Pirezidaantii Itti Aanaa Pirezidaantiifi Mootummaa naannoo Oromiyaa

Lakk.Bil.Waaj: 0115513906

Lakk. Faaksii:0115519633

 

3 Obbo  Abdulaaziiz Muhaammad Ibraahim

 

 

 

 

 

Waajjira Giddu Galeessa DhDUO Sadarkaa Itti aanaa Pirezidaantiitti Bakka Buáa Mootummaa

Lakk.Bil.Waaj: 0115500932

4 Obbo Silashii Geetahun Hayiluu 

 

 

 

 

 

Biiroo Qonnaa Oromiyaa Sadarkaa Itti Aanaa Pirezidaantiitti Hogganaa Biiroo Qonnaa Oromiyaa  Lakk.Bil.Waaj: 0113717440
5 Dr Abiy Ahimed     Biiroo Misooma Magaalaafi Manneenii Oromiyaa Sadarkaa Itti Aanaa Pirezidaantiitti Hogganaa Biiroo  Misooma Magaalaafi Manneenii Oromiyaa  

Lakk.Bil.Waaj: 0113728195

 6 Obbo Birihaanuu Fayyisaa   Waajjira Pirezidaantii MNO  Itti Gaafatamaa Waajjira Pirezidaantii MNO  

Lakk.Bil.Waaj: 0115524237

Lakk. Faaksii: 0115510068

 7  Dr Tolaa Bariisoo Gadaa   Biiroo Barnoota Oromiyaa  Hoggana  Biiroo Barnoota  Oromiyaa

 

Lakk.Bil.Waaj: 0113717581

Lakk. Faaksii:0113717407

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Dr Darajjee Dhugumaa Gammadaa    Biiroo  Eegumsa Fayyaa Oromiyaa  Hogganaa Eegumsa Fayyaa  Oromiyaa

Lakk.Bil.Waaj: 0113718713

Lakk. Faaksii: 0113717227

 9 Obbo Asaffaa Kumsaa Afataa    Biiroo Bishaan Albuudaafi Inarjii Oromiyaa  Hogganaa Biiroo Bishaan Albuudaafi Inarjii Oromiyaa

 

Lakk.Bil.Waaj: 0115576938

Lakk. Faaksii:0115517756

 

10

Obbo Addisuu Araggaa Qixxeessaa  

  Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Hogganaa Biiroo Dhimmoota Kominikeeshinii Mootummaa Naannoo Oromiyaa

Lakk.Bil.Waaj: 0115541812

Lakk. Faaksii:0115541805

 11 Aadde Loomii Badhoo Gumbii   Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa  Hogganaa  Biiroo Aadaafi  Tuurizimii Oromiyaa  

Lakk.Bil.Waaj: 0115541702

Lakk. Faaksii:0111221232

 12

Obbo Habtaamuu H/Mikaa'eel

  Biiroo Dargaggoofi Ispoortii Oromiyaa  Hogganaa Dargaaggoofi  Ispoortii Oromiyaa

Lakk.Bil.Waaj: 0114668610

Lakk. Faaksii:0114162825

 13 Obbo Birihaanuu Tsaggaayee Abarraa    Biiroo Haqaa Oromiyaa  Hogganaa Biiroo Haqaa  Oromiyaa  

Lakk.Bil.Waaj: 0115508204

Lakk. Faaksii:0115500640

14 AaddeeAziizaa       Abdii  H/Abubakar   Biiroo Dhimma Dubartootaafi Daaímmanii Oromiyaa Hoggantuu Biiroo Dhimma Dubartootaafi Daaimmanii Oromiyaa

Lakk.Bil.Waaj: 0113690221

Lakk. Faaksii:0115547900

 15 Obbo Awwaluu Abdii       Ejensii Carraa Hojii Uumuufii Wabii Nyaata Magaalotaa Oromiyaa  Hoogganaa Ejensii Carraa Hojii Uumaa Fi Wabii Nyaataa Magaalotaa

Lakk.Bil.Waaj: 0113718291

Lakk. Faaksii:0113718288

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 16 Dr. Habtaamuu Ittafaa Galataa Abbaa Taayitaa daandiiwwan Oromiyaa  Hoogganaa abbaa taayitaa daandiiwwan Oromiyaa 

Lakk.Bil.Waaj: 0113718040

Lakk. Faaksii:0113718092

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 17 Gargaaraa Komishineraa Damballaash G/Mikaa'eel Woldeyyes   Biiroo Bulchiinsaafi Nageenya Oromiyaa  Hogganaa  Biiroo Bulchiinsaafi Nageenya Oromiyaa  

Lakk.Bil.Waaj: 0115536963

Lakk. Faaksii: 0115518722

 18 Obbo Kaasayee Abdiisaa Addunyaa      Biiroo Barnoota Leenjii Tekiniikaafi Ogummaa Oromiyaa Hoogganaa Biiroo Barnoota leenjii Tekiniikaafo Ogummaa Oromiyaa  

Lakk.Bil.Waaj: 0113690028

Lakk. Faaksii: 0113718011

 19 Obbo Ahimad Tusaa Daaluu   Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa Hogganaa Abbaa Taayitaa Galiiwwan Oromiyaa  

Lakk.Bil.Waaj: 0113717883

Lakk. Faaksii: 0113717880

 20 Obbo Mashoo Olaanaa Bultoo   Biiroo Lafa Baadiyaafi Eegumsa Naannoo Oromiyaa Hogganaa  Biiroo Lafa baadiyyaafi Eegumsa Naannoo Oromiyaa

Lakk.Bil.Waaj: 0113690151

Lakk. Faaksii: 0113717381

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 21 Obbo Tolasaa Gaddafaa Goobanaa     Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Dinagdee Oromiyaa Hogganaa  Biiroo Maallaqaafi Walta'iinsa Dinagdee Oromiyaa

Lakk.Bil.Waaj: 0115527306

Lakk. Faaksii: 0115510098

 

 22 Obbo Wondimmaagenyi Nagaraa Galataa   Biroo Daldalaafi Misooma Gabaa Oromiyaa Hoggantuu Biiroo daldalaafi Misooma gabaa Oromiyaa  

Lakk.Bil.Waaj: 0113710084

Lakk. Faaksii: 0113690207

 23 Obbo Daanyaachoo Shifarraa Wayyeessaa  

Ejensii Babalína Waldaa Hojii

Gamtaa Oromiyaa

 Hogganaa Ejensii Babal'ina waldaa Hojii gamtaa Oromiyaa  

Lakk.Bil.Waaj: 0113710254

Lakk. Faaksii: 0113710213

24                                                                                                              

ObboTaakkala      Uumaa bantii                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

Abbaa Taayitaa       Geejiba Oromiyaa                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

           HoogganaaAbbaaTaayitaa GeejibaOromiyaa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

lakk. Bil. Waaj.                 Lakk. Faaksii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

25 Dr. Hasan Yasuuf  

Abbaa taayitaa eegumsa Naannoo, Bosonaafi

Jijjiirama qilleensaa Oromiyaa

Hoogganaa  Abbaa

taayitaa eegumsa

Naannoo, Bosonaafi Jijjiirama qilleensaa Oromiyaa

lakk. Bil. Waaj.

Lakk. Faaksii                                                          

26 Obbo Biraanuu Baqqalaa hundee    Biiroo Konistiraakshinii Oromiyaa Hoogganaa Biiroo Konistiraakshinii Oromiyaa

lakk. Bil. Waaj.

Lakk. Faaksii

27  Dr. Saahiluu Muluu W/Giyoorgis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Biiroo Beeladaafi Qurxummii Oromiyaa                                                        Hoogganaa Biiroo Beeladaafi Qurxummii Oromiyaa                                                              

lakk. Bil. Waaj.

Lakk. Faaksii                      

28 Obbo Mohaammed Jiloo Halakee   Birroo Dhimma Hojjetaafi Hawaasummaa Oromiyaa                                                Hoogganaa Biiroo Dhimma Hojjetaafi hawaasummaa oromiyaa                                      

lakk. Bil. Waaj.

Lakk. Faaksii                                                                                                                                                                                                           

 

 

Waa'ee Keenya

Qunnam..

1.ORTO

2.FANA

3.ERTA

4.ENA

5.WALTA

Qunam3...

1.AMBO

2.ADAMA

3.HAAROMAYAA

4.JIMMAA

5.NAQAMTEE

Qunam2...

Qunam1...